Adatkezelési tájékoztató a MÁV Zrt. területére üzleti célú filmforgatás céljából történő beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

1. Az adatkezelés célja

A MÁV Zrt. tulajdonában/vagyonkezelésében álló ingatlanon üzleti célú film- és fényképfelvételek készítésével, forgatások engedélyezésével kapcsolatos igények teljesítése érdekében a belépési és forgatási engedély kiadásához, a forgatási helyszínek rendelkezésre bocsátásához és használatuk ellenőrzéséhez, valamint a MÁV Zrt. üzemi és utasforgalmi területeinek védelméhez, továbbá a jogszerű és biztonságos tartózkodás biztosításához elengedhetetlenül szükséges a partnerek képviselőinek/kapcsolattartóinak személyes adatkezelése. 

Az adatkezelés célja a jogszabályokban meghatározott vasútbiztonság és az üzemszerű működés fenntartása, ez által az élet, testi épség és vagyon megóvása, valamint a szabálysértések, bűncselekmények és következményeinek elkerülésével egyidejűleg az üzleti célú filmforgatás és/vagy fényképfelvételek készítésének engedélyezése és lebonyolításának biztosítása.


2. Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az adatkezelő jogos érdeke.

 

3. Adatkezelő

Név:                            MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-10-042272

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   10856417-2-44

E-mail:                        film [KUKAC] mav.hu

 

4. Adatfeldolgozó

Szolgáltatási szerződés alapján: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                    1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-10-045838

A bejegyző bíróság megnevezése:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   14130179-2-44

E-mail:                        helpdesk [KUKAC] mav-szk.hu


Az Adatfeldolgozó az 5. pont szerint kezelt adatokat a 7. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését.

 

5. A kezelt adatok köre, kezelésének módja

Az üzleti célú filmforgatások és/vagy fényképfelvételek készítésének engedélyezése az adatkezelő által létrehozott www.mavcsoport.hu/mav-csoport/forgatasi-engedelyek-igenylese web felületen elérhető űrlap kitöltésével kezdeményezhető.

Adatkezelő kizárólag az űrlap kitöltése után beérkező, a későbbi forgatási engedély és – amennyiben szükséges – a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat kezeli.

 

Az igényléshez kötelezően kitöltendő személyes adatot tartalmazó mezők:

Adatcsoportok

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Cég megnevezése

 

a kapcsolattartó munkáltatójának cégszerű adatai

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre.

Kapcsolattartó adatai

családnév és utónév

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre, kapcsolattartáshoz szükséges adat

Telefonszám

 

mobil, vagy vezetékes elérhetőség

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre, kapcsolattartáshoz szükséges adat

E-mail elérhetőség

elektronikus levélcím

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre, kapcsolattartáshoz szükséges adat


A felület háttéradatbázisában kezelt adatainak köre:

Adatcsoportok

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartó megnevezése

családnév és utónév

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre, kapcsolattartáshoz szükséges adat

Telefonszám

 

mobil, vagy vezetékes telefonos elérhetőség.

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre, kapcsolattartáshoz szükséges adat

E-mail elérhetőség

elektronikus levélcím

 

A forgatási engedélyben és/vagy szerződésben kerül feltüntetésre, kapcsolattartáshoz szükséges adat

 

6. Az adatok kezelésére jogosult személyek

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság és az engedélyezett helyszín(ek) üzleti célú filmforgatás és fotózás engedélyezéséért és lebonyolításáért felelős szakemberei ismerhetik meg és kezelhetik


 

7. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az 5. pontban jelzett személyes adatokat a felület háttéradatbázisában, illetve a vállalkozási szerződések esetén papír alapon az iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint előírt időtartamig, de legfeljebb öt évig őrzi meg. A személyes adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.

 


8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai


8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

8.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

•   adatkezelés célja,

•   az érintett személyes adatok kategóriái,

•   az adatkezelés időtartama,

•   arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,

•   az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,

•   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

8.3. Az adatok módosítása (helyesbítése), törlése

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha tiltakozik az adatkezelés ellen, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

 

8.4.  Az adatkezelés korlátozása

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.


8.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), mely esetben az Adatkezelő adatait nem kezeli tovább és azokat törli.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a továbbiakban is kezelheti, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, továbbá ha azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.


9. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
 

 • Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
   
  •  amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban (RIBSZ) foglaltaknak megfelelően működjenek,
  • biztosítja, hogy a felhasználók a korábban meghatározott azonosítási (authentication) és jogosultsági szint (authorisation) szerint érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat,
  • valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról,
    
 • továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
   
 • A rendszer számítástechnikai elemei a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1012 Budapest, Krisztina krt. 37.) mint Adatfeldolgozó szervertermében találhatók meg.
   
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

10. A portál regisztráció nélküli használata

A https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/forgatasi-engedelyek-igenylese weboldal forgatási és fotózási engedély iránti űrlap kitöltése nem regisztrációhoz kötött. Amennyiben a weblap látogatója az az űrlapot nem tölti ki és/vagy küldi be, a rendszer az érdeklődőről semmilyen adatot nem tárol. A látogató hozzájárulásával számítógépére az azonosítására alkalmas fájlok (úgynevezett cookie-k) elfogadásával egyes funkciók elérését (elérhetőségét) és konkrét személyhez nem köthető statisztikák készítését szolgálják.


11. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu


Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az Adatkezelő a film [KUKAC] mav.hu elérhetőségen áll rendelkezésre.

Ha az Ön adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az adatvédelmi tisztviselő számára az adatvedelem [KUKAC] mav.hu címre írhat.


12. Releváns jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)


 
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon adatvedelmi_tajekoztato_filmforgatas_2018.pdf861.46 KB2018.11.19.