Kockázatkezelési irányelv

A MÁV-csoport elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelés mellett, és a Felelős Vállalatirányítás részeként a hatályos jogszabályoknak, nemzetközi szabványoknak és a legjobb gyakorlatnak megfelelően működteti a Vállalatszintű Kockázatmenedzsment rendszerét (ERM).

A MÁV-csoport tagvállalatainak tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok az üzletmeneteiknek szerves részét képezik, amelyek egyaránt jelenthetnek lehetőségeket, de veszélyeket és veszteségeket is. A kockázatkezelés célja a MÁV-csoportnál ennél fogva a kockázatok olyan kezelési módja, amely lehetővé teszi, hogy a kockázatok azokon a határokon belül maradjanak, amelyek még nem hátráltatják az üzleti céljaiknak az elérését. A kockázatkezelés középpontjában a kockázatok és a lehetőségek közötti egyensúly megtalálása és fenntartása áll. A kockázatok megértésével és kezelésével a Csoport tagvállalatai arra törekszenek, hogy - az Alapítói elvárásoknak történő megfelelésen túl - nagyobb biztonságot nyújtsanak utasaik, munkavállalóik, vevőik és szállítóik számára.

A vállalatszintű kockázatmenedzsment a Csoport céljai megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőkre és az azokat fenyegető veszélyekre fókuszál. Fő célja, hogy biztosítsa a vállalati célokat veszélyeztető stratégiai, megfelelőségi, pénzügyi és működési kockázatok időben történő azonosítását, megfelelő megértését és közös módszertan szerinti értékelését, valamint eredményes kezelését. A rendszer felhívja a menedzsment figyelmét a szükséges döntések meghozatalára: mely kockázatokat kívánják megtartani, és melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni csoport- illetve társasági szinten. A kockázatmenedzsment fókuszában a legnagyobb kockázati kitettséggel rendelkező kockázatok kezelése áll. A kockázatkezelésnek szerves része a belső kontrollok értékelése is, amely elősegíti az eredményesebb belső kontroll rendszer fenntartását.


A MÁV-csoport kockázatmenedzsment rendszere a következő elemeket foglalja magában:

 • egységes kockázatértékelési rendszer működtetését, amely rálátást biztosít azokra a közvetlen kockázatokra, amelyekkel a MÁV-csoport tagvállalatai szembenézhetnek;
 • közös kockázati nyelv bevezetését, amely megkönnyíti a belső kommunikációt és a döntéshozatalt;
 • a kockázatvállalási tűréshatár meghatározását;
 • a kockázatmenedzsment és a belső kontroll eljárások eredményességének folyamatos nyomon követését; és
 • a kockázatkezeléshez kapcsolódó felelősségi és irányítási rendszer kiépítését.

 

A kockázatmenedzsment a következő módon épül be a társaságok átfogó irányítási modelljébe:

 • a MÁV Zrt. Igazgatósága felelős a MÁV Zrt. csoportszintű kockázatmenedzsment felügyeletéért és irányításáért, melynek keretében meghatározza az alapvető kockázatkezelési elveket, a kockázatvállalási hajlandóságot és a vállalható kockázati szinteket továbbá rendszeresen tájékozódik a kapcsolódó kockázatkezelési eljárások és a belső kontroll folyamatok eredményességéről, illetőleg szükség szerint tájékoztatja a kockázatkezelés eredményéről a társaság Alapítóját;
 • a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatója felelős az Igazgatóság által jóváhagyott elveknek megfelelő kockázatmenedzsment eljárásrend kialakításáért és csoportszintű végrehajtásáért;
 • a MÁV-csoport munkaviszonyban álló vezető tisztségviselői, továbbá az Mt. 208. §-a alapján egyébként vezetőnek minősülő munkavállalói felelősek az adott társaság MÁV Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott kockázatmenedzsment eljárásainak végrehajtásáért, valamint a társasági belső kontrollok olyan rendszerének kialakításáért és fenntartásáért, amelyek összhangban vannak a Kockázatmenedzsment utasításban foglaltakkal, valamint biztosítják a MÁV-csoport tevékenységét érintő kockázatok kezelését és a célkitűzések elérését;
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Megfelelés támogatás feladata a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja.
 • a társaságokon belül valamennyi szervezeti egység vezetője felelős a saját területéhez tartozó kockázatok felméréséért, értékeléséért, kezeléséért, a kockázatok változásának nyomon követéséért, valamint az ezen feladatok teljesítését segítő belső kontrollok alkalmazásáért; 
 • a MÁV Zrt. Belső ellenőrzés szervezete, valamint a tagvállalatok belső ellenőrzést végző szervezeti egységei az ellenőrzéseik során vizsgálják, hogy a kialakított belső kontroll rendszerek alkalmasak-e a kockázatok hatékony kezelésére és a kockázatkezeléssel kapcsolatos észrevételeikről a rendes beszámolási folyamat keretében tájékoztatják a MÁV Zrt., illetve a tagvállalatok Felügyelőbizottságait;
 • a MÁV Zrt. Pénzügyi igazgatósága évente kétszer beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére a kockázatmenedzsment működéséről.