Kockázatkezelési irányelv

A MÁV-csoport elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelés mellett, és a Felelős Vállalatirányítás részeként a nemzetközi szabványoknak és a legjobb gyakorlatnak megfelelően kialakította és működteti a Vállalatszintű Kockázatmenedzsment rendszerét (ERM).

A MÁV Zrt. és a kockázatmenedzsmentbe bevont leányvállalatai[1] (a továbbiakban: MÁV Zrt. és leányvállalatai) tisztában vannak azzal, hogy a vasúti tevékenységhez kapcsolódó kockázatok az üzletmeneteiknek a szerves részét képezik, amelyek egyaránt jelenthetnek akár lehetőségeket, de akár veszélyeket és veszteségeket is. A kockázatkezelés célja a MÁV Zrt.-nél és a leányvállalatainál ennél fogva a kockázatok olyan kezelési módja, amely lehetővé teszi, hogy a kockázatok azokon a határokon belül maradjanak, amelyek még nem hátráltatják az üzleti céljaiknak az elérését. Következésképp a kockázatkezelés középpontjában a kockázatok és a lehetőségek közötti egyensúly megtalálása és fenntartása áll. A kockázatok megértésével és kezelésével a MÁV Zrt. és a leányvállalatai arra törekszenek, hogy - az Alapítói elvárásoknak történő megfelelésen túl - nagyobb biztonságot nyújtsanak utasaik, munkavállalóik, vevőik és szállítóik számára.

A MÁV Zrt.-nek és leányvállalatainak a fő törekvése, hogy biztosítani tudják a kockázatok időben történő azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint az eredményes válaszlépések megtételét. A kockázatkezelésnek szerves része a belső kontrollok értékelése is, amely elősegíti az eredményesebb belső kontroll rendszer fenntartását.


A MÁV Zrt. és leányvállalatai kockázatmenedzsment rendszere a következő elemeket foglalja magában:

 • egységes kockázatértékelési rendszer működtetését, amely rálátást biztosít azokra a közvetlen kockázatokra, amelyekkel a MÁV Zrt. és leányvállalatai szembenézhetnek;
 • közös kockázati nyelv bevezetését, amely megkönnyíti a belső kommunikációt és a döntéshozatalt;
 • a kockázatvállalási tűréshatár meghatározását;
 • a kockázatmenedzsment és a belső kontroll eljárások eredményességének folyamatos nyomon követését; és
 • a kockázatkezeléshez kapcsolódó felelősségi és irányítási rendszer kiépítését.


A kockázatmenedzsment a következő módon épül be a társaságok átfogó irányítási modelljébe:

 • a MÁV Zrt. Igazgatósága felelős a MÁV Zrt. csoportszintű kockázatmenedzsment felügyeletéért és irányításáért, melynek keretében meghatározza az alapvető kockázatkezelési elveket, a kockázatvállalási hajlandóságot és a vállalható kockázati szinteket, a kockázatmenedzsment eljárásrendjét, továbbá rendszeresen tájékozódik a kapcsolódó kockázatkezelési eljárások és a belső kontroll folyamatok eredményességéről, illetőleg szükség szerint tájékoztatja a kockázatkezelés eredményéről a társaság Alapítóját;
 • a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatója felelős az Igazgatóság által jóváhagyott kockázatmenedzsment eljárások csoportszintű végrehajtásáért;
 • a MÁV Zrt. és a leányvállalatai munkaviszonyban álló vezető tisztségviselői, továbbá az Mt. 208. §-a alapján egyébként vezetőnek minősülő munkavállalói felelősek az adott társaság MÁV Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott kockázatmenedzsment eljárásainak végrehajtásáért, valamint a társasági belső kontrollok olyan rendszerének kialakításáért és fenntartásáért, amelyek összhangban vannak a Kockázatmenedzsment utasításban foglaltakkal, valamint biztosítják a MÁV Zrt. és leányvállalatai tevékenységét érintő kockázatok kezelését és a célkitűzések elérését;
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Megfelelés támogatás feladata a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja.
 • a társaságokon belül valamennyi szervezeti egység vezetője felelős a saját területéhez tartozó kockázatok felméréséért, értékeléséért, kezeléséért, a kockázatok változásának nyomon követéséért, valamint az ezen feladatok teljesítését segítő belső kontrollok alkalmazásáért;  
 • a MÁV Zrt. Belső ellenőrzés szervezete, valamint a kockázatmenedzsment rendszerbe bevont leányvállalatok Belső ellenőrzési szervezeti egységei az ellenőrzéseik során vizsgálják, hogy a kialakított belső kontroll rendszerek alkalmasak-e a kockázatok hatékony kezelésére;
 • a MÁV Zrt. Pénzügyi igazgatósága évente kétszer beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére a kockázatmenedzsment működéséről;
 • a MÁV Zrt. Belső ellenőrzés szervezete legalább évente egyszer beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére a feltárt jelentős kockázati tényezőkről, a belső kontroll mechanizmusok működéséről és a vállalatirányítással kapcsolatos témákról.

 

A MÁV Zrt. és leányvállalatai kockázatmenedzsmentje a következőkben foglalható össze:

A vállalatszintű kockázatmenedzsment
keretében történik a különböző típusú kockázatok integrálása egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe, amely a MÁV Zrt. és leányvállalatainak teljes értékláncára kiterjesztésre kerül. A vállalatszintű kockázatmenedzsment rendszer egy széleskörűen elterjedt kockázatkezelési megközelítésen nyugszik, amely a vállalati értéknöveléshez is jelentősen hozzájárulhat. Ennek alapja, hogy a vállalati célok elérését veszélyeztető különböző (stratégiai, megfelelőségi, pénzügyi és működési) kockázatokat, azok beazonosítása után egy közös módszertan szerint, konszolidált módon számszerűsíti (a bekövetkezési valószínűségük és lehetséges hatásuk becslésével) és kezeli. A vállalatszintű kockázatmenedzsment folyamata során - fejlesztve a kockázattudatos szervezeti kultúrát - azonosíthatóvá és egymással is összehasonlíthatóvá válhatnak a lehetséges kockázatok. A kockázatok mérése lehetővé teszi, hogy a kockázati tényezők kiváltó okai és a különböző típusú kockázatok természete jobban megérthető legyen. Ennek eredményeként a menedzsment hatékonyabban tud azokra a kockázatokra fókuszálni, amelyek a vállalat stratégiai célkitűzéseit szignifikáns mértékben befolyásolják, illetve a rendszer felhívja a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára: mely kockázatokat akarja megtartani, és melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni csoport- illetve társasági szinten. A kockázatmenedzsment fókuszában a legnagyobb kockázati kitettséggel rendelkező kockázatok kezelésének kell állnia.


A vállalatszintű kockázatmenedzsment időtávja a MÁV Zrt. és leányvállalatai esetében 3-5 év.

 

[1] A kockázatmenedzsment rendszerbe bevont leányvállalatok:

 • a konszolidációs körbe tartozó társaságok (a MÁV Zrt.-n felül): MÁV-START Zrt., MÁV-HÉV Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG Kft., MÁV KFV Kft., MÁV VAGON Kft., ZÁHONY-PORT Zrt., MÁV Rail Tours Kft.