Kockázatkezelési irányelv

A MÁV Zrt. Igazgatósága által (47/2008. számon 2008. 04. 22-én) elfogadott Csoportszintű középtávú stratégiája alapján a MÁV-csoport fő célkitűzése, hogy „ügyfelei számára megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtó, eszközeit és erőforrásait hatékonyan hasznosító, a társadalmi elvárásoknak megfelelően működő vállalatcsoportként a hazai vasúti rendszer első számú szereplője maradjon”. Ennek érdekében a MÁV Zrt. kialakította és a Felelős Vállalatirányítás részeként működteti a kockázatmenedzsment rendszerét.

A MÁV Zrt. és a kockázatmenedzsment rendszerbe bevont leányvállalatai[1] (a továbbiakban: MÁV Zrt. és leányvállalatai) tisztában vannak azzal, hogy a vasúti tevékenységhez kapcsolódó kockázatok az üzletmeneteiknek a szerves részét képezik, amelyek egyaránt jelenthetnek akár lehetőségeket, de akár veszélyeket és veszteségeket is. A kockázatkezelés célja a MÁV Zrt.-nél és a leányvállalatainál ennél fogva nem kizárólag a kockázatok teljes kiküszöbölése, hanem a kockázatok olyan kezelési módja, amely lehetővé teszi, hogy a kockázatok azokon a határokon belül maradjanak, amelyek még nem hátráltatják az üzleti céljainak az elérését. Következésképp a kockázatkezelés középpontjában a kockázatok és a lehetőségek közötti egyensúly megtalálása és fenntartása áll. A kockázatok megértésével és kezelésével a MÁV Zrt. és a leányvállalatai arra törekszenek, hogy - az Alapítói elvárásoknak történő megfelelésen túl - nagyobb biztonságot nyújtsanak utasaik, munkavállalóik, vevőik és szállítóik számára.

A MÁV Zrt.-nek és a leányvállalatainak a fő törekvése, hogy biztosítani tudják a kockázatok időben történő azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint az eredményes válaszlépések megtételét. A kockázatkezelésnek szerves része a belső kontrollok értékelése is, amely elősegíti az eredményesebb belső kontroll rendszer fenntartását is.

A MÁV Zrt. és a leányvállalatai kockázatmenedzsment megközelítése a következő elemeket foglalja magában:

·     egységes kockázatértékelési rendszer működtetését, amely rálátást biztosít azokra a közvetlen kockázatokra, amelyekkel a MÁV-csoport szembenéz;

·     közös kockázati nyelv bevezetését (amely kiterjed a stratégiai, a megfelelőségi, a pénzügyi és a működési kockázatokra is), amely megkönnyíti a belső kommunikációt és a döntéshozatalt;

·     a kockázatvállalási hajlandóság(kockázatvállalási tűréshatár) meghatározását;

·     a kockázatmenedzsment és a belső kontroll eljárások eredményességének folyamatos nyomon követését; és

·     a kockázatkezeléshez kapcsolódó felelősségi és irányítási rendszer kiépítését.

A fenti kockázatmenedzsment megközelítés a következő módon épül be a társaságok átfogó irányítási modelljébe:

·     a MÁV Zrt. Igazgatósága felelős a MÁV Zrt. csoportszintű kockázatmenedzsment rendszerének a felügyeletéért és irányításáért, melynek keretében meghatározza az alapvető kockázatkezelési elveket, a kockázatvállalási hajlandóságot és a vállalható kockázati szinteket, a kockázatmenedzsment eljárásrendjét, továbbá rendszeresen tájékozódik a kapcsolódó kockázatkezelési eljárások és a belső kontroll folyamatok eredményességéről, illetőleg szükség szerint tájékoztatja a kockázatkezelés eredményéről a társaság Alapítóját;

·     a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatója felelősaz Igazgatóság által jóváhagyott kockázatmenedzsmenti eljárások csoport szintű végrehajtásáért; az Elnök-vezérigazgató kockázatmenedzsment munkáját operatív jelleggel a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság Szervezet és működéstámogatás szervezet támogatja;

·     a MÁV Zrt. és a leányvállalatai első számú vezetői felelősek az adott társaság MÁV Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott kockázatmenedzsment eljárásainak végrehajtásáért, valamint a társasági belső kontrollok olyan rendszerének kialakításáért és fenntartásáért, amelyek összhangban vannak a Kockázatkezelési szabályzatban és az Általános Ellenőrzési Utasításban foglaltakkal, valamint biztosítják a MÁV Zrt. és leányvállalatai tevékenységét érintő kockázatok kezelését és a célkitűzések elérését;

·     a társaságokon belül valamennyi szervezeti egység felelős a saját területe által kezelt kockázatok felméréséért, értékeléséért, kezeléséért, a kockázatok változásának nyomon követéséért, valamint az ezen feladatok teljesítését segítő belső kontrollok alkalmazásáért;

·     a MÁV Zrt. Belső ellenőrzési főosztálya, valamint a kiemelt leányvállalatok Belső ellenőrzési szervezeti egysége az audit terve alapján vizsgálja, hogy a kialakított belső kontroll rendszerek alkalmasak-e a kockázatok hatékony kezelésére;

·     a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatósága évente egyszer beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére a kockázatmenedzsment rendszer működéséről;

·     a MÁV Zrt. Belső ellenőrzési főosztálya legalább évente egyszer beszámol a MÁV Zrt. Igazgatósága részére a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

A MÁV Zrt. és a leányvállalatai kockázatmenedzsment rendszere a következőkben foglalható össze:

A Vállalatszintű Kockázatmenedzsment Rendszerkeretében történik a különböző típusú kockázatok integrálása egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe, amely a MÁV Zrt. és leányvállalatainak teljes értékláncára kiterjesztésre kerül. A Vállalatszintű Kockázatmenedzsment Rendszer egy széleskörűen elterjedt kockázatkezelési megközelítésen nyugszik, amely a vállalati értéknöveléshez is jelentősen hozzájárul. Ennek központi gondolata, hogy a különböző (stratégiai, megfelelőségi, pénzügyi és működési) kockázatokat, azok beazonosítása után egy közös módszertan szerint, konszolidált módon számszerűsíti (a bekövetkezési valószínűségük és lehetséges hatásuk becslésével) és kezeli. A Vállalatszintű Kockázatmenedzsment Rendszer folyamata során - fejlesztve a kockázattudatos szervezeti kultúrát - azonosíthatóvá és egymással is összehasonlíthatóvá válhatnak a lehetséges kockázatok. A kockázatok mérése lehetővé teszi, hogy a kockázati tényezők kiváltó okai és a különböző típusú kockázatok természete jobban megérthető legyen. Ennek eredményeként a menedzsment hatékonyabban tud azokra a kockázatokra fókuszálni, amelyek a vállalat stratégiai célkitűzéseit szignifikáns mértékben befolyásolják, illetve a rendszer felhívja a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára: mely kockázatokat akarja megtartani, és melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni csoport, illetve társasági szinten.

A Vállalatszintű Kockázatmenedzsment Rendszer időtávja a MÁV-csoport esetében lehetőség szerint 3-5 év.

A kockázatmenedzsment rendszerbe bevont vállalatok:  a konszolidációs körbe tartozó társaságok (a MÁV Zrt.-én felül): MÁV Vagon Kft., MÁV Kert Kft., MÁV FKG Kft., MÁV KFV Kft.,  MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV LV Kft., ZÁHONY-PORT Zrt. és MÁV-START Zrt., valamint a MÁV Nosztalgia Kft.