Nyílt Nap - Adatkezelési tájékoztató

MÁV Zrt. Nyílt nap

Adatkezelési tájékoztatója

Bevezetés

A MÁV Zrt. – a továbbiakban: Társaság – mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság által szervezett Nyílt nap keretében végzett tevékenységével kapcsolatban végzett adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1. Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő):

Név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Cégjegyzékszám:       Cg. 01-10-042272

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10856417-2-44

E-mail: humanregisztracio [KUKAC] mav.hu

 

2. Adatfeldolgozó (továbbiakban: Adatfeldolgozó):

Szolgáltatói szerződés alapján: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045838

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14130179-2-44

E-mail: helpdesk [KUKAC] mav-szk.hu

Az Adatfeldolgozó a 3. pont szerint kezelt adatokat, az ott megjelölt ideig kezeli, és a fenti Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

· Az adatkezelés célja: a MÁV-csoport Nyílt napján az ingyenes belépési jogosultság ellenőrzéséhez szükséges személyes adatok kezelése, további hozzájárulás esetén értesítések, hírlevelek küldése a felsőoktatási ösztöndíj pályázatokon, pályakezdő diplomás programban, szakmai napokon, rendezvényeken történő részvétel lehetőségéről.

· Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján.

 

 

4. A kezelt adatok köre, kezelése, időtartama

· vezetéknév, keresztnév, születési idő (év, hónap, nap), e-mail cím, felsőoktatási intézmény neve, szak, kar, képzési forma.

· A Jelentkező által megadott adatokat az Adatkezelő Nyílt Nap szervezésével foglalkozó szakemberei kezelik.

· A Jelentkező személyes adatai a Nyílt nap időpontjától számított 2 hónap elteltével törlésre kerülnek. Ettől eltérően, ha a Jelentkező hozzájárul az adatai további kezeléséhez úgy adatai a tárgyév végén kerülnek törlésre.

5. Az érintett jogai

5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

A Jelentkező az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

5.2. Az adatok módosítása, törlése

Jelentkező adatainak módosítását, törlését bármikor kérheti.

Az adatokat ezen túlmenően Adatkezelő törli, ha

 • azok kezelése jogellenes,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • a rögzített személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható,
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Törlés esetén az adatok a rendszerből véglegesen törlésre kerülnek, azok visszaállítása utólag semmilyen módon nem lehetséges.

5.3. Az adatok zárolása

A Jelentkező az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy adatait az Adatkezelő zárolja. (Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása, további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.) A zárolás addig tart, amíg a Jelentkező által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben az arra feljogosított szervek (például a Hatóság vagy a bíróság) megkereséséig Adatkezelő tovább tárolja az adatokat, majd ezt követően törli.

5.4. Tiltakozás

A Jelentkező az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

6. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 • Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 8. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Jelentkező tudomásul veszi, hogy Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.
 • Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő felhatalmazása alapján az Adatfeldolgozó vírusellenőrzésnek és az informatikai rendszer megfelelő működésének védelme érdekében egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
 • A rendszer számítástechnikai elemei a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1012 Budapest, Krisztina krt. 37.) szervertermében találhatók.

 

 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban számításba vehető kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt, továbbá az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen,
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, 
 3. változatlansága igazolható legyen,
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, egyúttal a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

Jelentkező tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Jelentkező kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Jelentkező személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Adatkezelő a személyes adatokat törli, ha annak kezelése jogellenes, ha a Jelentkező kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti a Jelentkezőt. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jelentkező jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Jelentkező személyes adatának kezelése ellen tiltakozással él, Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jelentkező jogainak megsértése esetén vagy amennyiben az Adatkezelő a Jelentkező tiltakozása kapcsán hozott döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Jelentkező az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

 

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

E-mail cím: humanregisztracio [KUKAC] mav.hu

Telefonszám: (1) 511 3679

Ha a Jelentkező személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

E-mail cím: adatvedelem [KUKAC] mav.hu

 

8. Releváns jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

 

                                                                               MÁV Zrt.