Környezetvédelem

Környezetvédelem

A 21. század egyik legnagyobb kihívása a mobilitási igények és a környezetvédelem összhangba hozása. Ez a rendelkezésre álló természeti és pénzügyi források felelős használatát feltételezi, ahol a fejlődési modell lényeges eleme a személyek és áruk mobilitásának biztosítása.

A mobilitási igények növekedése minden más gazdasági ágazat növekedését felülmúlják, sőt egyes ágazatok esetében még csökkenés is kimutatható, ily módon a közlekedés a gazdasági élet fenntartható fejlődésében meghatározó szerepet tölt be.

A közlekedés környezeti hatásai közül mindenek előtt:

- a légszennyezést,

- a klímaváltozást elősegítő hatásokat,

- a közlekedési zajt,

- a balesetek következményeit és

- a forgalmi dugók következményeit

kell megemlíteni.

Ezeknek a hatásoknak a társadalom által viselt költségei – az un. externális költségek – az Európai Bizottság kezdeményezésének köszönhetően nagyrészt már számíthatóak és hatékony eszközei lehetnek a környezettudatos közlekedéspolitika alakításának. Ezek az externális költségek az Európai Unióban a GDP közel 10%-át teszik ki.


A közlekedési igények nagyarányú növekedését a műszaki fejlesztéseken túl a környezetbarát közlekedési nemek részarányának növelésével, illetve a különböző közlekedési módok előnyös kombinálásával lehet ellensúlyozni.

A MÁV-csoport átfogó stratégiai célkitűzése a fenntartható fejlődés követelményeinek való megfelelés.

A gazdaság és ökológia közötti sikeres egyensúly kialakítása és fenntartása érdekében a MÁV-csoport következetes, magas szakmai színvonalú, összehangolt, tervszerű és tudatos környezetgazdálkodási tevékenység folytatására törekszik.

A MÁV-csoport a magyar közlekedés egyik meghatározó tényezője, piaci részesedése a fentiek értelmében ezért nem csak gazdaságossági, szociálpolitikai, hanem első sorban környezetvédelmi kérdés. Ugyanakkor a környezetbarát üzemeltetés hatékonyságnövelést is jelent: kisebb fajlagos energiafogyasztást, kevesebb anyagfelhasználást; az újrahasznosítás kevesebb hulladékot, és bevételt, a biztonság növelése kevesebb kárt, balesetet, és felszámolandó környezetszennyezést jelent.

 

A MÁV-csoport környezetvédelemben érvényesített alapelvei:

· A megelőzés elvének következetes érvényre juttatásaa környezetvédelem leghatékonyabb módja, amely a vasúti közlekedés valamennyi területének elsőrendű feladata.

· A vasútüzem által okozott környezeti terhelések felszámolása és újratermelődésük megakadályozása az egyik legköltségesebb, ugyanakkor jelentős gazdasági eredménnyel biztató feladat.

· A vasúti szolgáltatási láncba épülő, csoportszintű, összehangolt, gazdaságos környezetvédelmi szolgáltatásmódszereinek és szervezetének folyamatos fejlesztése és működtetése.

· A környezetvédelemnek, mint a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR) egyik leghatékonyabb eszközének erősítése. A MÁV-csoport a társadalmi felelősségvállalás terén a leghatékonyabban a vasút környezetbarát jellegének erősítése terén tud tenni.

 

Részletek környezeti elemenként

A MÁV Csoport 2011 és 2012 és 2013 évi legfontosabb környezetvédelmi mutatói

Környezetvédelmi mutatók 2011 2012 2013
Szén-dioxid kibocsátás (kt) 175,6 158,8 151,2
Veszélyes hulladékok mennyisége (t) 5860 3574 5 428
Nem veszélyes hulladékok mennyisége (t) 19635 11251 9 712
Kármentesítési feladatok végrehajtása (MFt) 459 324 198
Környezetvédelmi termékdíj (eFt) 40671 240 1 210
Környezetterhelési díj (eFt) 5845,2 4176 4 037

 

Levegőtisztaság-védelem

A levegőtisztaság-védelem területén a káros anyag kibocsátások jelentősen, az országos átlagot meghaladóan csökkentek, teljesítve ezzel a nemzetközi követelményeket is. Külön kiemelendő az un. „globális hatású” (CO2, halogénezett és más illékony szénhidrogének, stb.) gázok és gőzök kibocsátásának drasztikus csökkentése. A csökkentésben kiemelkedő szerepe van a fűtéskorszerűsítési programnak, a dízel járműpark korszerűsítésének, remotorizációjának, új mozdonyok, motorvonatok beszerzésének, valamint a különböző légszennyező ipari jellegű technológiák felülvizsgálatának, megszüntetésének.

Károsanyag-kibocsátás

MÁV ZRt. vontatási célra felhasznált tüzelőanyagok mennyisége

Fajlagos fogyasztási adatok személyszállításra vetítve

Személyszállítás 2011 2012 2013
millió utaskm 7645 7580 7586
felhasznált üzemanyag (m3) 41303 32910 30905
Felhasznált villamos energia (MWh) 543642 565565 587538
Abszolút CO2 kibocsátás (kt) 313,5 297,9 300,08
Fajlagos CO2 kibocsátás (kg/ukm) 0,042 0,039 0,039

 

A CO2 kibocsátás mutatóit a villamos energia felhasználás mennyisége és a hazai előállított villamos energia CO2 csökkenése, valamint a gázolaj felhasználás csökkenése befolyásolja.

A MÁV-csoport fűtési célú tüzelőanyag felhasználása:

Energiahordozó 2011 év 2012 év 2013 év
Szén (t) 2563 1404 3683
Fa (t) 769 669 912
Brikett (t) 472 0 0
Földgáz (em3) 19135 21018 17172
PB-gáz (t) 198 119 116
Gázolaj (t) 1954 2439 2730
Koksz (t) 2 0 0

 

Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodás területén folytatódott a MÁV Zrt. és kiemelt leányvállalatai részére a korábbi gyakorlat szerint kialakított rendszer működtetése.

A hulladékgazdálkodás területén folytatódott a MÁV-csoport tagjai számára az egységes szemlélet megtartása, a költséghatékonyság és az egyenletes szakmai és területi lefedettség biztosítása:

- áttekinthető, szabályozott és ellenőrizhető hulladékgazdálkodási tevékenység,

- a vasúti technológiák során keletkezett hulladékok szervezett, műszaki és jogi követelményeinek megfelelő munkahelyi és üzemi gyűjtése,

- az anyagok beszerzéséhez kötött, központosított szolgáltatási-megrendelési rendszer működtetése, értékesítés,

- a hulladékgazdálkodás alapelveinek figyelembe vételével előminősített szolgáltatói kör kialakítása,

- a keletkezett hulladékok volumenéből származó gazdasági előnyök kiaknázása.

A hulladékok mennyisége az utóbbi 3 évben a következő táblázatokban foglaltak szerint alakult

Szervezet neve Veszélyes hulladék mennyiség (kg)
2011 2012 2013
MÁV-GÉPÉSZET Zrt 1639169 1307602 1 395 542
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 15601 3943 3 788
MÁV-START Zrt 88769 28213 28 950
MÁV Zrt. 4043591 2234287 3 999 696
Szervezet neve Nem veszélyes hulladék mennyiség (kg)
2011 2012 2013
MÁV-GÉPÉSZET Zrt 5324056 4289107 4 213 246
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 1388174 1001278 3 890
MÁV-START Zrt 559307 540163 535 155
MÁV Zrt. 6233572 5420410 4 959 437

Talaj és felszín alatti vizek védelme

2013. évvel bezárólag 15,9 milliárd forintot meghaladó mértékben fordított a MÁV a talaj és talajvíz szennyezések felszámolására. Ennek során több mint 200 telephelyen történt tényfeltárás, műszaki beavatkozás vagy monitoring tevékenység, amelynek több mint 50%-ban a munkálatok már eredményesen befejeződtek.

Az alábbi táblázat az 1994-2013 évek közötti, az Országos Környezeti Kármentesítési Program Vasúti Alprogramja keretében felhasznált költségeket mutatja be

Év 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ráfordítás 1 218 518 682 889 1030 1281 734 1041
 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráfordítás 1093 1096 1112 1526 1193 740 1178 593 459
 
Év 2012 2013 Összesen            
Ráfordítás 324 198 15906            

Adatok millió Ft-ban

A MÁV Zrt. megalakulását megelőző időszakban keletkezett környezeti károk felszámolása 1994. évben kezdődtek meg. A munkák finanszírozását kezdetben a – kormányhatározatban megjelölt – a tőketartalék terhére elkülönített keret, napjainkban a környezeti károk felszámolására elkülönített környezetvédelmi céltartalék biztosítja.

A MÁV Zrt. hálózatán létesült és üzemelő valamennyi gépi kocsimosó berendezés vízjogi engedélyei rendelkezésre állnak. A technológiai szennyvízkibocsátások a jogszabályokban előírt feltételeket teljesítik.

További feladat:

- a csatornahálózat felülvizsgálata, a járműállomány tisztítás, rakodás, átfejtés környezetbiztonsági áttekintése és a megfelelő technológiák kiépítése,

- a vízminőség védelem területén hálózat korszerűsítés, egészséges ivóvíz program folytatása,

- takarékos vízhasználattal és szennyvízkezeléssel működő technológiák kialakítása és üzemeltetése.

 

Zaj és rezgés elleni védelem

A stratégiai zajtérképek az évi 60 ezer szerelvénynél nagyobb forgalmú fővonalakra 2007 évben, valamint az évi 30 ezer és 60 ezer szerelvény közötti forgalmat lebonyolító vasútvonalakra 2012 évben elkészültek. A zajtérképek alapján a határérték felett terhelt területek bemutatása céljából ún. konfliktus térképek alapján 2013 évben intézkedési terv készült, amelyek a zajterhelést szabályozzák az érintett szakaszokon.

További feladat: csatlakozás az EU vasúti zajcsökkentési programjaihoz, vonalfelújításokhoz kapcsolódóan zajvédelmi létesítmények megépítése, zajpanaszokkal érintett állomási technológiák felülvizsgálata.

A zajvédelmi beruházások a vasúti vonali felújításokhoz kötődően kerültek megvalósításra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebonyolításra kerülő beruházásokhoz során. 2013 év során a vasútvonalak átépítésére, azok felújítására vonatkozó tervezési feladat folyt, azok a zaj- és rezgésvédelmi feladatokat részletesen tartalmazzák.