Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág tevékenységének bemutatása

 

Feladatunk az általános anyagkörök tekintetében központosított szolgáltatások (beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása, szállítás, energiagazdálkodás, környezetvédelem, leltározás és selejtezés lebonyolítása, eszköz-nyilvántartás) biztosítása a MÁV-csoport tevékenységének ellátásához.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési, környezetvédelmi és szállítási üzletág az alábbi irányvonalak mentén végzi tevékenységét:

Beszerzések és közbeszerzések

 • Szolgáltatás, eszköz és IT beszerzés
 • Általános anyag beszerzés

Környezetvédelem, szállítás és leltározás

 • Környezetvédelem és energia
 • Szállítás és flottakezelés
 • Leltározás, eszköznyilvántartás és selejtezés

Beszerzési szolgáltatás menedzsment

 

SZOLGÁLTATÁS ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

A szervezet ellátja a MÁV-csoport tagvállalatainak működéshez szükséges informatikai eszközök és kapcsolódó IT szolgáltatások beszerzéseinek lebonyolítását, továbbá csoport szintű általános szolgáltatások, tárgyi eszköz valamint villamos energia és földgáz beszerzési eljárások lebonyolítását. 

 • Indikatív ajánlat bekérése, közbeszerzési és nem közbeszerzési eljárások lebonyolítása
 • A szerződések előkészítése, a szerződések megkötésének biztosítása, és a felhasználóknak történő megküldése
 • Közreműködés a beszerzési tervek készítésében, a tényadatok elemzése

 Szolgáltatás beszerzés (Pénzügyi, pénzforgalmi-; Tanácsadási, ügyviteli-; Marketing és marketingkommunikációs-; Humánerőforrás-; Környezetvédelmi, kármentesítési szolgáltatások; Energiahordozók-; Pénz- és értékszállítás, személyszállítás beszerzése)

Tárgyi eszköz beszerzés (Flotta-; Kisgépek, szerszámok-; Targonca, emelőeszköz, raktártechnikai eszközök javítás, karbantartás-; Bakdaruk karbantartás, javítás-; Bútorok, háztartási eszközök-; Különféle navigációs eszközök beszerzése)

 IT beszerzés (Informatikai eszközök-; Szoftver licencek-; Informatikai szakértői támogatás-; IT karbantartás-; IT rendszerek bevezetése-; Telekommunikációs szolgáltatások-; Teljes körű üzemeltetési szolgáltatás-; Informatikai fejlesztési szolgáltatások beszerzése)

 

ÁLTALÁNOS ANYAGBESZERZÉS

Általános anyagbeszerzés szervezet ellátja a MÁV-csoport tagvállalatai részére a vállalati működéshez szükséges általános anyagok (ide értve a ruhaellátás biztosításához kapcsolódó beszerzések) és tárgyi eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését.

 • Beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, Igényfelmérés, beszerzendő mennyiségek meghatározása (nettósítás), Műszaki specifikáció biztosítása
 • Ajánlatkérések, beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Szerződéskötés

 

KÖRNYEZETVÉDELEM, SZÁLLÍTÁS ÉS LELTÁROZÁS

  Környezetvédelem szervezet valamennyi környezeti elem és hatás tekintetében végzi a vasúti tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi feladatok ellátását.

 • Vízminőség védelem
 • Levegőtisztaság védelem
 • Természetvédelem, élővilág védelem
 • Zaj és rezgésvédelem (forgalmi és üzemi folyamatokból adódó lakossági zajterhelések, Stratégiai Zajtérképek és Intézkedési tervkészítési kötelezettség.)
 • Veszélyes áru szállítás biztonsági tanácsadói feladatok ellátása
 • Hulladékgazdálkodás

A szervezet feladatai, a beszerzések, beruházások során a környezetvédelmi követelmények meghatározása, érvényesítése, felülvizsgálata. Hatósági képviselet (Környezetvédelmi szakmai kérdésekben, állásfoglalások kialakításában szakmailag megalapozott a MÁV-csoport érdekeit érvényre juttató képviselet ellátása, hatóságok szakmai szervezetek előtt, és nemzetközi szinten.) Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének irányítása (KSH adatszolgáltatás, OKKP teljesítése (Minisztérium), KTVF adatszolgáltatások (nyilvántartásba vétel, változások jelentése, hulladékbevallás, levegőtisztaság-védelmi bevallás, FAVI adatszolgáltatás, határozatokban, végzésekben foglalt feladatok teljesítése valamennyi környezeti elem vonatkozásában). A korszerű hulladékgazdálkodásban és az inverz logisztikában rejlő tartalékok kihasználása.

A szervezet kiemelt tevékenysége a megrendelők részére veszélyes áruk szállításához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek megfelelés miatti biztonsági tanácsadói feladatok ellátása.

  Energiagazdálkodás szervezet a MÁV-csoport energetikai stratégiájának kidolgozásával meghatározza a társaság hosszú távú energiagazdálkodási koncepcióját, valamint elvégzi a liberalizált energiapiaci viszonyoknak megfelelő villamos- és gázenergia beszerzését, koordinálja annak cégcsoport szintű rendszerbe állítását.

Gondoskodik a felhasználási helyeken szükséges energia rendelkezésre állásáról és annak gazdaságos felhasználásáról, a költségek megfelelő elosztásáról.

MÁV-csoport szintű energiahatékonyság növelés-, valamint törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, elvégzi az ISO 50001 szabvány működtetésének koordinációját.

  Szállítás és flottakezelés szervezet feladata a megrendelő szállítási és fuvarozási igényeinek kiszolgálása, a MÁV-csoport szintű gépjármű állomány üzemeltetésének, és gazdálkodásának költséghatékony megvalósítása, a flottakezelési tevékenységek szakmai koordinálása, a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználásával, a zavartalan működés folyamatos biztosítása érdekében.

Feladataként végzi a MÁV-csoport szállítási feladatainak - beleértve a csomagalapú küldeménytovábbítás, valamint az eseti/terítő-gyűjtőjárati vételezői kiszolgálások - koordinációját,  Központi- és Területi fuvarszervezési struktúrában megvalósulva.

  Leltározás, eszköznyilvántartás és selejtezés szervezet MÁV-csoport szinten végzi, és koordinálja a leltározási és leltárellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat. Ellátja a hatáskörébe tartozó eszközállomány kezelést, az állományba vételtől a kivezetésig, valamint végzi az eszközök elszámolásával, értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket. Végzi a MÁV Zrt használatában lévő IT hatáskörébe tartozó informatikai eszközök kezelését, az állományba vételtől a kivezetésig. 

 

BESZERZÉSI SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT

A szervezet az üzletág hatékony működésének támogatása érdekében koordinációs és stratégiai feladatokat lát el, összefogja az üzletág csoport szintű folyamatainak kialakítását, fejlesztését.

A Beszerzési üzletág területére vonatkozóan összefogja a MÁV-csoport leányvállalataival kötött együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódó feladatokat, valamint vállalati szintű tervezési, beszámolási feladatokat lát el az üzletág témafelelősi felelőségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában. Kiemelt feladata a MÁV-csoport vállalat irányítási rendszeréhez kapcsolódó cikktörzs karbantartási műveletek irányítása és operatív támogatása, a Törzsadat és szerződés katalógus menedzsment működtetése. Üzemelteti a MÁV-csoport Beszállítói előminősítés rendszerét (régi illetve új beszállítók ellenőrzése, előminősítése).