Integrált Ellátási Üzletág tevékenységének bemutatása

Feladatunk az általános anyagkörök tekintetében központosított szolgáltatások (beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása, készletgazdálkodás, logisztikai szolgáltatások, raktározás, szállítás, energiagazdálkodás, gázolaj ellátás, gázolaj ellátó rendszerek üzemeltetése, műszaki és egyéb szolgáltatások, környezetvédelem, leltározás és selejtezés lebonyolítása, eszköz-nyilvántartás és gazdálkodás) biztosítása a MÁV-csoport tevékenységének ellátásához.

A MÁV Szolgáltató Központ Integrált Ellátási Üzletág az alábbi irányvonalak mentén végzi tevékenységét:

 • Szolgáltatás eszköz és IT beszerzés
 • Integrált ellátási szolgáltatás menedzsment
 • Anyagellátás
 • Környezetvédelem, energia és szállítás

 

SZOLGÁLTATÁS ESZKÖZ ÉS IT BESZERZÉS

A szervezet ellátja a MÁV-csoport tagvállalatainak működéshez szükséges informatikai eszközök és kapcsolódó IT szolgáltatások beszerzéseinek lebonyolítását, továbbá csoport szintű általános szolgáltatások, tárgyi eszköz valamint villamos energia és földgáz beszerzési eljárások lebonyolítását. 

 • Indikatív ajánlat bekérése, közbeszerzési és nem közbeszerzési eljárások lebonyolítása
 • A szerződések előkészítése, a szerződések megkötésének biztosítása, és a felhasználóknak történő megküldése
 • Közreműködés a beszerzési tervek készítésében, a tényadatok elemzése

 

Szolgáltatás beszerzés (Pénzügyi, pénzforgalmi-; Tanácsadási, ügyviteli-; Marketing és marketingkommunikációs-; Humánerőforrás-; Környezetvédelmi, kármentesítési szolgáltatások; Energiahordozók-; Pénz- és értékszállítás, személyszállítás beszerzése)

Tárgyi eszköz beszerzés (Flotta-; Kisgépek, szerszámok-; Targonca, emelőeszköz, raktártechnikai eszközök javítás, karbantartás-; Bakdaruk karbantartás, javítás-; Bútorok, háztartási eszközök-; Különféle navigációs eszközök beszerzése)

 IT beszerzés (Informatikai eszközök-; Szoftver licencek-; Informatikai szakértői támogatás-; IT karbantartás-; IT rendszerek bevezetése-; Telekommunikációs szolgáltatások-; Teljes körű üzemeltetési szolgáltatás-; Informatikai fejlesztési szolgáltatások beszerzése)

 

INTEGRÁLT ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT

A szervezet az üzletág hatékony működésének támogatása érdekében koordinációs és stratégiai feladatokat lát el, összefogja az üzletág csoport szintű folyamatainak kialakítását, fejlesztését.

Az Integrált ellátási üzletág területére vonatkozóan összefogja a MÁV-csoport leányvállalataival kötött együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódó feladatokat. Vállalati szintű tervezési, beszámolási feladatokat lát el az üzletág témafelelősi felelőségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában, valamint koordinálja az üzletági éves komplex készletterv javaslat elkészítését. 

Kiemelt feladata a MÁV-csoport vállalat irányítási rendszeréhez kapcsolódó cikktörzs karbantartási műveletek irányítása és operatív támogatása, a Törzsadat és szerződés katalógus menedzsment működtetése.

Üzemelteti a MÁV-csoport Beszállítói előminősítés rendszerét (régi illetve új beszállítók ellenőrzése, előminősítése). Koordinálja az üzletági szintű szolgáltatások HelpDesk feladatait, valamint a Szállítói-, Felhasználói-, Ügyfél kapcsolati és reklamációkezelési rendszer üzemeltetését, fejlesztését.

 

ANYAGELLÁTÁS

Általános anyagbeszerzés szervezet ellátja a MÁV-csoport tagvállalatai részére a vállalati működéshez szükséges általános anyagok (ide értve a ruhaellátás biztosításához kapcsolódó beszerzések) és tárgyi eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését.

 • Beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, Igényfelmérés, beszerzendő mennyiségek meghatározása (nettósítás), Műszaki specifikáció biztosítása
 • Ajánlatkérések, beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Szerződéskötés

Kiemelt projektek, beszerzési eljárások lefolytatása, az alábbi aktualitásokkal:

Gázolaj - Két szakaszos tárgyalásos eljárás; Irodaszer - Csoportszintű uniós nyílt eljárás; Ásványvíz – folyamatos ellátás biztosítása; Zuhanás gátló -, Sínszékkenő -, Karbantartási vegyi segédanyagok beszerzése.

 

Készlet és raktárgazdálkodási régió szervezet feladata az országos raktári hálózat üzemeltetése, az anyagbiztosítási folyamat részeként a felhasználói általános anyag igények kiszolgálása raktári készletből, vagy közvetlen beszállítótól.

Tevékenysége kiterjed stratégiai szinten a készletek és forgalmának tervezésére, a szállítói szerződések menedzselésére, a készletszintek és azok összetételének optimalizálására, elemzésére, operatív szinten a raktári készletek országos szintű feltöltésére, kis értékű beszerzések végrehajtására, felhasználói igények kiszolgálására.

 • Általános anyagellátás
 • Egyen-, forma és munkaruha, védőruha ellátás, Ruhaügyintézés
 • Gázolaj kutak üzemeltetése
 • Logisztikai infrastruktúra műszaki támogatása
 • Selejt és vissznyereményi anyagok tárolása és kezelése
 • Optimális készletszintek biztosítása

 

Országos lefedettséget biztosító készlet és raktározási régiók:

 • Nyugati Készlet és Raktárgazdálkodási Régió (Raktárbázis szintű területi lefedettség: Szombathely, Székesfehérvár, Dombóvár)
 • Közép-magyarországi Készlet és Raktárgazdálkodási Régió (Raktárbázis szintű területi lefedettség: Ferencváros, Szeged, Szolnok)
 • Keleti Készlet és Raktárgazdálkodási Régió (Raktárbázis szintű területi lefedettség: Debrecen, Miskolc)

 

KÖRNYEZETVÉDELEM, ENERGIA ÉS SZÁLLÍTÁS

Környezetvédelem feladata valamennyi környezeti elem és hatás tekintetében a vasúti tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi feladatok ellátása.

 • vízminőség védelem
 • levegőtisztaság védelem
 • természetvédelem, élővilág védelem
 • zaj és rezgésvédelem (forgalmi és üzemi folyamatokból adódó lakossági zajterhelések, Stratégiai Zajtérképek és Intézkedési tervkészítési kötelezettség.)
 • veszélyes áru szállítás biztonsági tanácsadói feladatok ellátása
 • Hulladékgazdálkodás

 

A beszerzések, beruházások során a környezetvédelmi követelmények meghatározása, érvényesítése, felülvizsgálata. Hatósági képviselet (Környezetvédelmi szakmai kérdésekben, állásfoglalások kialakításában szakmailag megalapozott a MÁV-csoport érdekeit érvényre juttató képviselet ellátása, hatóságok szakmai szervezetek előtt, és nemzetközi szinten.) Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének irányítása (KSH adatszolgáltatás, OKKP teljesítése (Minisztérium), KTVF adatszolgáltatások (nyilvántartásba vétel, változások jelentése, hulladékbevallás, levegőtisztaság-védelmi bevallás, FAVI adatszolgáltatás, határozatokban, végzésekben foglalt feladatok teljesítése valamennyi környezeti elem vonatkozásában). A korszerű hulladékgazdálkodásban és az inverz logisztikában rejlő tartalékok kihasználása.

A szervezet kiemelt tevékenysége a megrendelők részére veszélyes áruk szállításához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek megfelelés miatti biztonsági tanácsadói feladatok ellátása.

 

Energiagazdálkodás a MÁV-csoport energetikai stratégiájának kidolgozásával meghatározza a társaság hosszú távú energiagazdálkodási koncepcióját, valamint elvégzi a liberalizált energiapiaci viszonyoknak megfelelő villamos- és gázenergia beszerzését, koordinálja annak cégcsoport szintű rendszerbe állítását.

Gondoskodik a felhasználási helyeken szükséges energia rendelkezésre állásáról és annak gazdaságos felhasználásáról, a költségek megfelelő elosztásáról.

MÁV-csoport szintű energiahatékonyság növelés-, valamint törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, elvégzi az ISO 50001 szabvány működtetésének komplex koordinációját.

 

Szállítás és flottakezelés feladata a megrendelő szállítási és fuvarozási igényeinek kiszolgálása, a MÁV-csoport szintű gépjármű állomány üzemeltetésének, és gazdálkodásának költséghatékony megvalósítása, a flottakezelési tevékenységek szakmai koordinálása, a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználásával, a zavartalan működés folyamatos biztosítása érdekében.

A MÁV-csoport szállítási feladatainak - beleértve a csomagalapú küldeménytovábbítást, valamint az eseti/terítő-gyűjtőjárati vételezői kiszolgálásokat - koordinációja, szervezése valamint végrehajtásának felügyelete kettős, Központi- és Területi fuvarszervezési struktúrában megvalósulva.

 

Leltározás, eszköznyilvántartás és selejtezés szervezet MÁV-csoport szinten végzi, és koordinálja a leltározási és leltárellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat. Ellátja a hatáskörébe tartozó eszközállomány kezelést, az állományba vételtől a kivezetésig, valamint végzi az eszközök elszámolásával, értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket. Végzi a MÁV Zrt használatában lévő IT hatáskörébe tartozó informatikai eszközök kezelését, az állományba vételtől a kivezetésig.