Utasbiztosítás

Tájékoztató az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) és a MÁV-START Zrt. között fennálló, a MÁV-START Zrt. belföldi és külföldi utasaira vonatkozó csoportos balesetbiztosítási szerződésről

Az oldal alján található kárbejelentő adatlapot annak kitöltése után az Allianz Hungária Zrt. Operációtámogatási osztály, Személybiztosítási kárrendezési csoport címére (1387 Budapest, Pf. 11) kell továbbítani. A Biztosító az ügyintézés részleteiről a 06 (1/20/30/70) 421-1-421 callcenter telefonszámon ad felvilágosítást. A biztosítási eseményt a károsultnak haladéktalanul, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül be kell jelentenie a Biztosítóhoz.

A kárbejelentő adatlap felvételét és kitöltését szóbeli bejelentés alapján a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., illetve Szeged-Hódmezővásárhely viszonylatban vasút-villamos járművekkel történő utazás során a Szegedi Közlekedési Társaság dolgozója végzi el, kivételt képeznek ez alól a jegyvizsgáló nélkül közlekedő vonatok, ahol vonatkísérő személyzet hiányában az utas is elláthatja ezen tevékenységet. A kárbejelentő adatlapot minden esetben tollal, jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni.

Az utasbiztosítás hatálya Magyarország területén a MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú vasúti vonalakra, a Szegedi Közlekedési Társaság által működtetett városi vasúti pályahálózatra, a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vasúti járművekre, a MÁV Zrt. vasúti személyforgalmi, illetve az Szegedi Közlekedési Társaság városi vasúti pályahálózathoz tartozó személyforgalmi célokat szolgáló területeire terjed ki. A Biztosító kockázatviselése az utazás megkezdésekor kezdődik, és az utazás befejezéséig tart. Az utazás a biztosítás szempontjából legkorábban akkor kezdődik, amikor az utas vagy az utast kísérő személy utazási (vagy menetjegyváltási) céllal a MÁV Zrt. vasúti személyforgalmi, vagy a Szegedi Közlekedési Társaság vasúti személyforgalmi célokat szolgáló területére lép, és addig tart, amíg a személyforgalmi célokat szolgáló területet elhagyja.

Az utasbiztosítási szerződésben biztosított az a személy, aki utazási céllal a MÁV Zrt. vasúti személyforgalmi vagy a Szegedi Közlekedési Társaság városi vasúti személyforgalmi célokat szolgáló területén tartózkodik, illetve a MÁV Zrt. vagy a Szegedi Közlekedési Társaság által kezelt vasúti vonalakon a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vasúti járműveken utazik, és az üzemeltető által felszámított menetdíjat megfizeti, rendelkezik menetjeggyel, vagy egyéb kedvezményből adódóan díjmentes utazásra jogosult, és utazási szándékkal tartózkodik a vasút személyforgalmi célokat szolgáló területén vagy járművén. Az utasbiztosításban biztosított az a személy is, aki utast kísérő vagy fogadó céllal a MÁV Zrt. vagy a Szegedi Közlekedési Társaság személyforgalmi célokat szolgáló területén tartózkodik, illetve a MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú vasúti vonalakon, a Szegedi Közlekedési Társaság által működtetett városi vasúti pályahálózaton, a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vasúti járművein az utas kézipoggyásza elhelyezésének segítésére felszáll a vasúti kocsiba (kísérő személy). A kísérő vagy fogadó szándék az előző bekezdésben rögzített területre történő belépéskor kezdődik, és annak elhagyásáig tart.

A MÁV-START Zrt. és a Biztosító között fennálló utasbiztosítási szerződés személyi hatálya kiterjed mindazon utasokra is, akik Magyarország területén a MÁV-START Zrt. menetvonalain közlekedtetett különvonatokkal, illetve a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett menetrend szerinti vonatokba sorozott különkocsikkal utaznak. Ez alól kivételt képeznek a filmforgatási célú különvonatokat és különkocsikat igénybe vevők abban az esetben, ha a különvonatot/különkocsit nem utazási-, hanem egyéb (pl. munkavégzési, filmforgatási) céllal használják.

A fentiekben megjelölt utasbiztosítási szerződés személyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. részéről bármely okból igénybe vett közforgalmú személyszállítást végző vonatpótló autóbuszok utasaira is.

A Biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a Biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a szolgáltatás iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükségesek, a Biztosító által kért felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A Biztosító kárfizetési kötelezettsége nem áll be, ha a károsult a fenti iratokat nem nyújtja be, a Biztosító által kért felvilágosításnak nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények a Biztosító által kideríthetetlenekké válnak.

Biztosítási összegek:

Baleset-biztosítás

Biztosítási összeg

Utas részére

Kísérő személy esetén

Baleseti halál

1.000.000 Ft

600.000 Ft

Baleseti rokkantság 100%

1.200.000 Ft

1.200.000 Ft

Baleseti rokkantság 1-99 % a maradandó egészségkárosodás
fokával megegyező százalék (max.)

1.200.000 Ft

1.200.000 Ft

Baleseti keresőképtelenség térítés, 1 naptól (max. 100 napig)

600 Ft/nap

-

Baleseti Kórházi térítés, 1 naptól (max 50 nap)

1.500 Ft/nap

-

Csonttörés, csontrepedés vagy 28 napot meghaladó keresőképtelenség

3.500 Ft

3.000 Ft

Balesetből eredő poggyász és ruházat sérülése (max.)

40.000 Ft

20.000 Ft

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Kárbejelentő adatlap balesethez és poggyászkárokhoz346.21 KB2023.09.05.