Gyakran Ismételt Kérdések

Tájékoztatás a helyközi ország- és vármegyebérlet munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéséről

Tájékoztató

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 51. §-a úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkaviszony teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeit, és egyben felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg az ilyen költségek megtérítésére vonatkozó szabályokat. A munkába járással kapcsolatos utazási költségek megtérítése kapcsán a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szükséges alkalmazni.

A Kormányrendelet alapján munkába járásnak minősül a napi munkába járás és hazautazás az alábbiak szerint:

„a) munkába járás:

aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá

ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították;

b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás;” [Kormányrendelet 2. § a)-b) pont].

A munkába járás költségeinek megtérítése kapcsán 2023. március 24-étől a Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

„3. § (1) A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló

a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,

b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,

c) elővárosi vasúton (HÉV-en),

d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven

utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.

(1a) A munkáltató a munkavállalóval való megállapodás szerint nem téríti meg az (1) bekezdésben meghatározott költségeket, ha a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.

(1b) A munkáltató az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltak figyelembevételével a következő menetjegyek és bérletek árának a (2) és (3) bekezdésben foglalt mértékét megtéríti a munkavállaló számára:

a) bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra,

b) helyközi országbérlet, helyközi vármegyebérlet, valamint egyéb olyan, az országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.

(2) A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a.”

Az előzőkhöz kapcsolódóan 2023. március 24-étől lépett hatályba az a rendelkezés is, miszerint „ha a munkába járáshoz a bérletet vagy menetjegyet elektronikus úton és papírra ki nem nyomtatható módon váltották meg, a (2) és (3) bekezdés szerinti elszámolás a bérlet vagy menetjegy vásárlásáról kiállított elektronikus számla és a szolgáltató által ahhoz kiadott igazolás alapján történik” [ld.: Kormányrendelet 3. § (3a) bekezdése].

Gyakran ismételt kérdések

Elfogadható-e az ország- és vármegyebérlet a napi munkába járás költségtérítéséhez?

Igen, de nem korlátlanul. A Kormányrendelet célja, hogy a hogy a munkába járás kapcsán felmerült szükséges költség kerüljön megtérítésre a munkavalló részére. A Kormányrendelet vonatkozó előírása ezért lehetővé teszi, hogy a napi munkába járás címén az adott viszonylatra érvényes jegy vagy bérlet helyett a helyközi országbérlet, a helyközi vármegyebérlet, valamint az egyéb olyan, az országosnál kisebb területi érvényességű bérlet is figyelembe vehető legyen, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járáshoz szükséges utazás megvalósításához. Így egy adott vármegye határain belül megvalósuló utazás esetén a vármegyebérlet árának Kormányrendelet szerinti mértékben (86%-ban) történő megtérítése elfogadható megoldás lehet. Adózási szempontból a vármegyebérlet teljes árának megtérítése is adómentesnek minősül. A munkáltatónak azonban az semmiképpen sem kötelessége, hogy a csak egy vármegyét érintő munkába járás esetén országbérlet árához nyújtson költségtérítést. Ha ezt mégis megteszi, a vármegyebérlet árát meghaladó térítés összege a munkavállalónál munkaviszonyból származó jövedelemként adó- és járulékköteles lesz. Ha azonban a munkába járás során a munkavállaló rendszeresen átlépi a vármegye határát, azaz legalább két (szomszédos) vármegyében veszi igénybe a közösségi közlekedést, nem kifogásolható az egyszerűbb megoldást jelentő országbérlet árának megtérítése. Ilyen esetben nem keletkezik adóköteles jövedelem.

Megtéríthető-e a helyközi országbérlet, helyközi vármegyebérlet ára hazautazás költségtérítése jogcímen?

Igen. A Kormányrendelet a hazautazás esetén is lehetővé teszi a vármegye- vagy országbérlettel történő elszámolást a napi munkába járástól függetlenül.

A Kormányrendelet szerint költségtérítés két eltérő jogcímen (a napi munkába járás és a hazautazás jogcímén) járhat a munkavállaló részére. Amennyiben mindkét jogcím szerinti feltétel teljesül, úgy a munkáltatónak fennáll a térítési kötelezettsége mindkét jogcím vonatkozásában. A két jogcím ugyan nem vonható össze, de alkalmasint ugyanazon juttatás mindkét jogcímet együttesen lefedheti. A munkáltató tehát hazautazás címén megtérítheti az országbérlet árát, ha a hazautazás legalább két vármegyét érint, a bérlet felhasználása ilyen esetben sem korlátozott, azaz akár a napi munkába járásra, akár egyéb utazáshoz is felhasználható.

Ha a munkavállaló munkába járása egy vármegye területén belül valósul meg, akkor kérheti-e országbérlet árának a megtérítését a munkáltatótól? Helyes-e az az álláspont, mely szerint a Kormányrendelet 3. § (1b) bekezdésében a „szükséges és alkalmas” fordulat nem vonatkozik a vármegyebérletre és az országbérletre?

A Kormányrendelet célja, hogy a munkába járás kapcsán felmerült szükséges költség kerüljön megtérítésre a munkavalló részére.

A Kormányrendelet 3. § új (1b) bekezdéssel történő kiegészítésének célja az volt, hogy a Kormányrendeletben meghatározott munkáltatói költségtérítés ne csak a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) és munkahelye közötti viszonylatra kiadott bérletére, hanem a területi érvényességű bérletre vonatkozóan is biztosítható legyen a munkáltató által, amennyiben a lakóhely (tartózkodási hely) vagy a munkahely az adott érvényességi területre esik.

A módosításnak ugyanakkor nem volt célja, hogy a munkáltatót munkába járás költségtérítése jogcímen olyan területi érvényességű bérlet árának részbeni megtérítésére kötelezze, amely nem szükséges a munkába járáshoz, illetve drágább egy, a munkába járásra szintén alkalmas viszonylatra kiállított bérletnél, ami ezáltal a munkáltatónak többletköltséget jelentene.

A módosítás csupán lehetőséget adott arra, hogy – a Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembevételével – a munkavállaló a munkáltatótól a munkába járáshoz (a napi munkába járáshoz és/vagy a hazautazáshoz) igénybe vett helyközi ország- vagy vármegyebérlet árának meghatározott mértéke szerinti utazási költségtérítést kaphasson, illetve ezt a munkáltató a munkavállalójának megadhassa.

A módosítás nem kötelezi sem a munkavállalót, sem a munkáltatót arra, hogy a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) és munkahelye közötti viszonylatra kiadott bérlet vagy menetjegy helyett helyközi országbérletet, vármegyebérletet vagy egyéb területi érvényességű bérletet számoljon el a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésként, vagy fordítva, ezáltal biztosítva mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak az adott körülmények között legkedvezőbb díjtermék megválasztását. A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót arra, hogy a munkába járáshoz használható vármegyebérlet, országbérlet vagy egyéb területi érvényességű bérlet helyett viszonylatra kiadott bérletet vagy menetjegyet váltson, ha a viszonylati érvényességű díjtermék drágább az adott területi érvényességű díjterméknél, mivel ezzel a munkavállalónak még 86%-os költségtérítés mellett is többletköltséget okozna.

A munkáltatói költségtérítés adójogi szempontját befolyásolja, hogy egyrészt a Kormányrendelet szerinti térítési forma alternatív, illetve az abban rögzített mértéknél meghatározott mértékig magasabb térítés is adómentesnek tekinthető, másrészt azonban nem hagyhatók figyelmen kívül a Kormányrendeletben rögzített feltételek sem. Ebből és az előzőekben leírtakból következően az egy vármegyét érintő munkába járás esetén a viszonylati jegy vagy bérlet helyett legfeljebb az egy vármegyére érvényes vármegyebérlet ára téríthető adómentesen, akár 100%-os mértékben, és ha ilyen esetben a munkáltató elfogadja az országbérletet, a vármegyebérlet árát meghaladóan fizetett költségtérítés a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként adókötelessé válik. Hangsúlyozzuk, hogy a munkáltatónak nem kötelessége, hogy az egy vármegyét érintő munkába járás, illetve hazautazás esetén az országbérlet árához nyújtson költségtérítést.

A Kormányrendelet a munkáltató térítési kötelezettségét a szükséges költségek megtérítésére korlátozza, ami értelemszerűen az olcsóbb megoldás választását jelenti. Nem zárható ki azonban, hogy a munkáltató saját döntése alapján a szükségesnél magasabb mértékű térítést biztosítson a munkavállaló számára, vagyis nem kifogásolható, ha a munkáltató akkor is a munkába járásra egyébként alkalmas vármegyebérlet alapján téríti meg a költségeket, ha egyébként az adott viszonylatra szóló jegy vagy bérlet olcsóbb lenne. A vármegyebérlet árának akár 100%-ban történő megtérítése ilyen esetben az Szja tv. 25. § (2) bekezdése szerint adómentes.

Ha a munkába járás két vármegyét is érint, akkor megtérítheti-e a munkáltató a két vármegyebérlet helyett vásárolt országbérlet árát úgy, hogy nem keletkezik a magánszemélynek adókötelezettsége? (A két vármegyebérlet ára megegyezik az országbérlet árával.)

Abban az esetben, ha a munkába járás során a munkavállaló rendszeresen átlépi a vármegye határát, azaz két szomszédos vármegyében veszi igénybe a közösségi közlekedést, a Kormányrendelet alkalmazása szempontjából az adott viszonylatra szóló jegy vagy bérlet, vagy az utazáshoz szükséges két vármegyebérlet árának meghatározott arányú térítése minősül a Kormányrendelet szerint kötelezőnek a munkáltató számára. Tekintettel azonban arra, hogy a vármegyebérlet kizárólag a rajta feltüntetett vármegye területén belüli utazásokra jogosít, semmilyen módon nem alakítható át vagy egészíthető ki, ilyen esetben nem kifogásolható az egyszerűbb megoldást jelentő országbérlet árának megtérítése. A jelenleg hatályos díjszabás szerint az országbérlet ára a két különböző vármegyére érvényes bérlet árával egyezik meg. Adózási szempontból ilyen esetben az országbérlet árának akár teljes egészében történő megtérítése is adómentesnek minősül.

Adható-e költségtérítés országbérletre adókötelezettség nélkül abban az esetben, ha a munkába járás csak egy vármegyét érint, de a munkáltató az országbérlet árát térítené meg vagy annak megvásárlására alkalmas összegű költségtérítést fizetne a munkavállalójának, mivel az még így is olcsóbb a számára, mint az eddigi, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti viszonylatra vásárolt dolgozói bérlet?

Az egy vármegyét érintő munkába járás esetén az adott viszonylatra érvényes jegy vagy bérlet árának térítése helyett csak az egy vármegyére érvényes bérlet árának megtérítése biztosítható adómentesen. Amennyiben a munkáltató országbérletet térít akár 100%-os mértékben, a vármegye bérlet árát meghaladó rész a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként lesz adóköteles.

Ha a munkába járás útvonalára érvényes vonat/buszbérlet olcsóbb, mint a vármegyebérlettel történő munkába járás, megteheti-e a munkáltató, hogy mégis a vármegyebérletre biztosít költségtérítést a munkába járáshoz úgy, hogy nem keletkezik a feleknek adófizetési kötelezettsége?

A Kormányrendelet a munkáltató térítési kötelezettségét a szükséges költségek megtérítésére korlátozza, ami értelemszerűen az olcsóbb megoldás választását jelenti. A helyközi vármegyebérlet igénybevétele azonban előnyösebb, mint a helyközi viszonylatra kiadott vonat- vagy buszbérleté, mivel minden helyközi közlekedési szolgáltató elfogadja, érvényessége nem korlátozódik egyféle közlekedési módra, így a munkakezdéshez és végzéshez igazodóan, a menetrendi kínálat függvényében lehetővé teszi akár a vonattal, akár az autóbusszal való utazást, és az átszállásnak sincs többletköltsége. Használatával a munkába járás útvonala és az ehhez igénybe vett közösségi közlekedési eszköz rugalmasan megválasztható, így a helyközi vármegyebérlet munkába járáshoz történő igénybevétele az annál olcsóbb helyközi viszonylati bérlet helyett és a munkáltatói megtérítése sem kifogásolható. A vármegyebérlet árának akár 100%-ban történő megtérítése ilyen esetben az Szja tv. 25. § (2) bekezdése szerint adómentes.

Ha a munkába járás útvonalára érvényes vonat/buszbérlet többe kerül, mint a vármegyebérlettel történő munkába járás, megteheti-e a munkáltató, hogy vármegyebérletre biztosít költségtérítést a munkába járáshoz úgy, hogy nem keletkezik a feleknek adófizetési kötelezettsége? Megteheti-e adómentesen, hogy akár országbérletet biztosít egy annál drágább havi vonalbérlet helyett?

Mivel a Kormányrendelet lehetővé teszi a vármegyebérlettel történő elszámolást, ha az alkalmas a munkába járás megvalósításához, nem kifogásolható, ha az adott viszonylatra szóló jegy vagy bérlet helyett a munkáltató a vármegyebérlet árát téríti meg a munkavállalónak akár 100%-os mértékben. A vármegyebérlet árának akár 100%-ban történő megtérítése ilyen esetben az Szja tv. 25. § (2) bekezdése szerint adómentes. Országbérlet térítése esetén - amennyiben a munkába járás csak egy vármegyét érint - azonban a vármegyebérlet árát meghaladóan fizetett térítés a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként ebben az esetben is adókötelessé válik.

Ha a napi munkába járás mellett szóba kerül a hazautazás is, akkor összevonható a két igény adómentesen? Pl. több vármegye átutazásához hazautazásra alkalmas lehet az országbérlet.

A Kormányrendelet szerint – meghatározott feltételek fennállása esetén – a munkáltató két eltérő jogcímen köteles a munkavállaló részére munkába járás címén utazási költségtérítést fizetni: egyrészt napi munkába járás, másrészt hazautazás jogcímén.

Amennyiben mindkét jogcím szerinti feltétel teljesül, úgy a munkáltatónak fennáll a térítési kötelezettsége mindkét jogcím vonatkozásában.

A két jogcím ugyan formálisan nem vonható össze, a munkáltató azonban a két jogcím alapján fennálló költségtérítési kötelezettségét teljesítheti ugyanazon, arra alkalmas bérlet árának térítésével is. Vagyis ha a munkáltató a helyközi országbérlet árához nyújt munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést, és a helyközi országbérlet alkalmas mind a munkavállaló napi munkába járásához, mind a hétvégi hazautazásához, akkor az ilyen térítés tekintetében az Szja tv. 25. § (2) bekezdése értelmében adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

A munkáltatói utazási költségtérítés korlátozza-e a helyközi ország- és vármegyebérletek területi és időbeli érvényességét?

Nem. A munkáltatói utazási költségtérítés nem korlátozza a területi érvényességű bérletek, így az ország- és vármegyebérletek területi és időbeli érvényességét, azok munkavállalók általi felhasználhatóságát.

További, részletes információ az Ország- és Vármegyebérlet hivatalos oldalán található. 

Gyakran Ismételt Kérdések az otthon nyomtatott jegy vásárlásával és felhasználásával kapcsolatban

 

Mi az e-vonatjegy és hogyan használható

Pontosan mi az e-vonatjegy?

Az e-vonatjegy egy elektronikus úton értékesített menetjegy, ami ellenőrzés céljából az utas választása szerint az utas saját, arra alkalmas készülékének (pl. hordozható számítógép, okostelefon) képernyőjén vagy az utas által A/4-es papírra kinyomtatva mutatható be.

Az e-vonatjegy névre szól. Ez mit jelent?

A jegyvásárlás során meg kell adni az utas nevét és születési dátumát. Az e-vonatjegy csak a rajta feltüntetett személyt jogosítja utazásra, mást nem. Önállóan vásárolt kerékpár- illetve élőállat viteldíj esetében a kerékpárt vagy élőállatot szállító személy nevét és születési dátumát kell megadni. Az e-vonatjegyként vásárolt kerékpárjegy és élőállat jegy csak a rajta feltüntetett személyt jogosítja fel a jegyen szereplő számú kerékpár vagy élőállat szállítására. A vonaton a személyazonosságot minden esetben igazolni kell. A jegy nem cserélhető, nem átruházható.

Feltétlenül ki kell nyomtatni a letöltött jegyet? Telefon vagy számítógép képernyőjén nem lehet megmutatni?

Az e-vonatjegyet okostelefon, számítógép vagy más, alkalmas készülék kijelzőjén is bemutathatja. Ezt a lehetőséget csak akkor javasoljuk, ha készüléke képes a QR-kódot legalább 160x160 képpont méretben megjeleníteni. Az Ön feladata és felelőssége arról gondoskodni, hogy menetjegy-ellenőrzés alkalmával a készüléke megfelelően üzemeljen.

Az e-vonatjeggyel csak azon a vonaton utazhatok, amit kiválasztottam?

Az e-vonatjegy a rajta feltüntetett érvényességi időn és viszonylaton belül bármely olyan vonaton érvényesen felhasználható, melynek igénybe vehetősége az e-vonatjegyről világosan megállapítható (pl. feláras vonatra érvényes felárat megfizették). A helyjegy viszont csak azon a vonaton használható fel, ami a jegyen is jelezve van.

E-vonatjegyem van helyjeggyel IC vonatra. Másik vonattal utaznék. Elegendő csak helyjegyet vásárolnom?

A menetjegy az érvényességi időszakon belül bármelyik vonaton felhasználható. Amennyiben a másik, igénybe venni kívánt vonat felárköteles, arra a felárat külön meg kell váltani.

Van egy e-vonatjegyem, de egy nappal korábban/később szeretnék elutazni. Lehetséges?

Azzal a jeggyel nem. Az e-vonatjegy csak a rajta feltüntetett időszakban érvényes, a megkezdett utazás a következő nap 3:00-ig fejezhető be.

Van egy e-vonatjegy, de én nem tudok elutazni, a testvérem menne helyettem. Lehetséges?

Azzal a jeggyel nem. Az e-vonatjegyet csak olyan utas használhatja fel, akinek személyazonosító adatait az elektronikus vásárlási felületen a fizetés során megadták és az e-vonatjegyen ezek az adatok olvashatók.

E-vonatjegyem van. Megszakíthatom az utazást?

Az e-vonatjeggyel az útmegszakítás nem megengedett.

Vásárlás

Kedvezményes jegyet is tudok e-vonatjegyként vásárolni?

Igen. Egyrészt már a menetrendi keresésnél beállíthatja a kedvezményt, de legkésőbb a vásárlási folyamatban az Utas adatoknál kit tudja választani a megfelelő kedvezményt.

Kerékpárjegyet tudok e-vonatjegyként vásárolni?

Kerékpárjegy vásárolható e-vonatjegyként. Ha nem menetjeggyel egyidőben vásárolja a kerékpárjegyet, akkor a megszemélyesítésnél annak a nevét kell megadni, aki a kerékpárral együtt utazik.

Élőállat jegyet tudok e-vonatjegyként vásárolni?

Élőállat jegy vásárolható e-vonatjegyként. Ha nem menetjeggyel egyidőben vásárolja az élőállat jegyet, akkor a megszemélyesítésnél annak a nevét kell megadni, aki az élőállattal együtt utazik.

Csak IC helyjegyet szeretnék venni, menetjegyet nem. Megvásárolhatom e-vonatjegyként?

Igen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az IC helyjegy önmagában nem jogosít utazásra, érvényes menetjeggyel, bérlettel, vagy egyéb, utazásra jogosító okmánnyal rendelkeznie kell.

Nemzetközi jegyet is tudok e-vonatjegyként vásárolni?

Igen, egyes nemzetközi menetjegyek e-vonatjegyként is értékesítésre kerülnek, letöltést követően PDF formátumban bemutathatók.

Egyik utastársam ingyen utazhat. Az IC-n együtt szeretnénk utazni. Hogyan vegyek e-vonatjegyet?

A menetrendi keresőben válassza ki a vonatot, amivel utazni szeretne. Tegye be a kosárba az Ön menetjegyét és helyjegyét. Majd válassza ki a díjmentes utazás jogcímét, és tegye be a szükséges számú jegyet a kosárba.

Hol és milyen számlát tudok kérni, ha e-vonatjegyet veszek?

Az e-vonatjegyről számla minden esetben a webes felületen, a vásárlással egyidejűleg készül el elektronikus formában. Az e-vonatjegyről utólagosan pénztárban számla nem kérhető.

Nem akarok számlaadatot rögzíteni. Így is tudok e-vonatjegyet venni?

Nem, e-vonatjegy vásárláshoz feltétlen szükséges a számlaadat rögzítése. Magánszemély esetén ez pusztán egy név és lakcím. A számlaadatot emellett elég egyszer rögzíteni, nem kell minden vásárláskor külön megadni.

Jegy előállítása

Okostelefonomon rákattintottam az e-vonatjegy letöltése gombra, de a fájl nem töltődött le, csak hibaüzenetet kaptam. Mit tegyek?

Android operációs rendszer régebbi változataival működő készülékek (pl. okostelefonok, tabletek) beépített böngészőjében van egy hiba, emiatt ezen keresztül nem lehet letölteni az e-vonatjegyet. Ezekre a készülékekre telepítse fel a FireFox vagy az Opera Mini böngészőt, ezekkel problémamentesen töltheti le telefonjára e-vonatjegyét.

A letöltött jegy hiányosan jelenik meg a képernyőn (pl. hiányoznak adatok, nem látszik a QR kód), vagy hibásan nyomtatódik ki. Mit tegyek?

Az e-vonatjegy megjelenítéséhez és kinyomtatásához használja az ingyenesen letölthető Adobe Acrobat Reader legfrissebb verzióját.

Utazás

Mit ellenőriznek, ha e-vonatjeggyel utazom?

A jegy sorszámát, az utas személyazonosságát, a megfelelő utazási viszonylatot, a megfelelő kedvezményre való jogosultságot, az igénybe vett kocsiosztályt, valamint az érvényességi időszakot, és vonatra szóló jegy esetén a vonatot - a vonalkód segítségével, valamint a kinyomtatott jegy formátumát.

Megsérült a kinyomtatott jegyem. Mit tegyek?

A Korábbi vásárlások menüpontból jegyét nyomtassa ki újra. Sérült, szennyezett papír, bármely ok miatt olvashatatlan kód esetén a jegy érvénytelen.

Férjhez mentem, a jegyem még a régi nevemre szól. Érvényes így a jegyem?

Névváltozás esetén a régi névre váltott e-vonatjegy érvénytelen menetjegynek minősül. A visszaváltási időn belül a régi névre szóló e-vonatjegy online visszatéríthető.

Ha nem azzal a vonattal szeretnék elutazni, mint ami a jegyemen szerepel, felszállhatok?

Az e-vonatjegy - a meghatározott vonatra érvényes helyjegy kivételével - a rajta feltüntetett érvényességi időn és viszonylaton belül bármelyik vonaton felhasználható.

Késik az a vonat, aminek indulási idejével a jegyem érvényessége kezdődik. Elutazhatok egy korábbi vonattal?

Ha az utazásra kiválasztott vonat az utazás kiindulási állomásán több mint 10 percet késik, akkor az utazást a jegy érvényességének kezdete előtt 10 perccel másik, alkalmas vonattal megkezdheti. A korábbi vonatra a megfelelő felárat az utazás megkezdése előtt meg kell vásárolni.

Kimaradt a vonatom. Mi a teendő?

A vonat kimaradásáról igazolást kell kiállíttatni a kimaradt vonatra vezényelt jegyvizsgálóval vagy a kimaradásról tudomással bíró, a kimaradt vonat által érintett állomáson szolgálatot teljesítő pénztárossal vagy más ügyeletes munkavállalóval. Ezzel az igazolással és az e-vonatjeggyel a következő alkalmas vonatra akkor is fel lehet szállni, ha az felárköteles. Helyjegyköteles vonaton csak a szabadon maradó ülőhelyek foglalhatók el. Ha a következő alkalmas vonat nem felárköteles, az e-vonatjegy külön igazolás nélkül is érvényes. A fel nem használt felár árát az Ügyfélszolgálat a fel nem használás igazolása esetén kezelési költség levonása nélkül visszatéríti.

Sokat késik a vonatom, le fogom késni a csatlakozásomat. Mi a teendő?

A késésről a késést elszenvedő vonat jegyvizsgálójával igazolást kell kiállíttatni. Ezzel az igazolással és az e-vonatjeggyel a következő alkalmas vonatra akkor is fel lehet szállni, ha az felárköteles. Helyjegyköteles vonaton csak a szabadon maradó ülőhelyek foglalhatók el. Ha a következő alkalmas vonat nem felárköteles, az e-vonatjegy külön igazolás nélkül is érvényes. A fel nem használt felár árát az Ügyfélszolgálat a fel nem használás igazolása esetén kezelési költség levonása nélkül visszatéríti.

Lekéstem a csatlakozásomat. Mi a teendő?

A késésről a késést elszenvedő vonat jegyvizsgálójával igazolást kell kiállíttatni. Ezzel az igazolással és az e-vonatjeggyel a következő alkalmas vonatra akkor is fel lehet szállni, ha az felárköteles. Helyjegyköteles vonaton csak a szabadon maradó ülőhelyek foglalhatók el. Ha a következő alkalmas vonat nem felárköteles, az e-vonatjegy külön igazolás nélkül is érvényes. A fel nem használt felár árát az Ügyfélszolgálat a fel nem használás igazolása esetén kezelési költség levonása nélkül visszatéríti.

Milyen büntetési tételek vannak, ha nem megfelelően használom az e-vonatjegyemet?

A pótdíj mértékét a Személyszállítási Üzletszabályzat határozza meg. A kiemelten vonatkozó pontok az alábbi táblázatban olvashatók.

                     Pótdíjazási esetek                               Jogcím              Elszámolás
                 (helyszíni fizetés esetén)                 
1. Az utas által felmutatott jegy nem az utas nevére szól (kedvezmény, viszonylat megfelelő). Névre szóló jegy jogtalan átruházása. Jegy viszonylata szerint az utas kedvezményének megfelelő menetdíj + 8000 Ft pótdíj.
2. Az utas által felmutatott jegy nem az utas nevére szól és a feltüntetett kedvezményre sem jogosult. Névre szóló jegy jogtalan átruházása, kedvezmény jogosulatlan igénybe vétele. Jegy viszonylata szerint teljesárú menetdíj + 8000 Ft pótdíj.
3. Az utas által felmutatott jegy az ellenőrzés időpontjában érvénytelen. Menetjegy nélküli utas. Az utazás viszonylata szerint az utas kedvezményének megfelelő menetdíj + 2600 Ft pótdíj.
4. Az utas által felmutatott jegy a vonat viszonylatán érvénytelen. Menetjegy nélküli utas. Az utazás viszonylata szerint az utas kedvezményének megfelelő menetdíj + 2600 Ft pótdíj.
5. Az utas által felmutatott jegyen vagy kijelzőn a vonalkód nem olvasható. Menetjegy nélküli utas. Az utazás viszonylata szerint az utas kedvezményének megfelelő menetdíj + 2600 Ft pótdíj
6. Az utas által felmutatott jegy nem tartalmazza az adott vonatra előírt felárat. Elégtelen menetjegy. Felár elszámolása (helyjegy elszámolása a vonaton nem lehetséges) + 500 Ft pótdíj.
7. Az utas által felmutatott jegy nem az igénybe vett kocsiosztályra szól. Elégtelen menetjegy. 2.-1. kocsiosztály-különbözet + 500 Ft.
8. A felmutatott jegyhez az utas a kedvezményre való jogosultságát nem tudja igazolni. Elégtelen menetjegy. Menetdíj kiegészítés + 8000 Ft pótdíj.
9. A felmutatott jegy adatai alakilag és díjszabásilag megfelelőek, de a készülék "piros" jelzést mutat, és nem áll fenn az 1-7. pontokban szabályozott eset. (Vonalkódot nem tudja olvasni a készülék.) Menetjegy nélküli utas, manipulált jegy. Jegy viszonylata szerint teljesárú menetdíj + 8000 Ft pótdíj, jegy bevonása, szükség esetén rendőri intézkedés.
10. Az utas e-vonatjegyként vásárolt önálló felárbizonylattal rendelkezik, de mellé érvényes menetjegyet nem tud bemutatni. Menetjegy nélküli utas. Jegy viszonylata szerint az utas kedvezményének megfelelő menetdíj + 2600 Ft pótdíj.
Vettem egy IC helyjegyet e-vonatjegyként. Miért büntettek meg a vonaton?

Az IC helyjegy önmagában nem jogosít utazásra. Az utazáshoz Önnek rendelkeznie kell az alábbiak valamelyikével:

 • Érvényes vasúti menetjegy vagy bérlet;
 • Érvényes START Klub Bónusz kártya;
 • Érvényes, díjmentes utazásra jogosító okmány (pl. 65 év felett személyi igazolvány).
A vonaton vettem észre, hogy otthon hagytam a jegyemet. Mi a teendő?

A jegyvizsgáló utasleadási lapot állít ki, melyet e-vonatjegy vásárlási adataival együtt be kell küldeni az Ügyfélszolgálat részére (vagy be kell mutatni a személyes ügyfélszolgálati pontokon). Ha az adatok alapján igazolt, hogy Ön a vonatra való felszálláskor már rendelkezett jeggyel, a vonaton felszámított pótdíj helyett egyszeri, 1300 Ft-os utólagos bemutatási díjat kell fizetni.

Visszaváltás

Nem kívánok elutazni, a jegyemet a pénztárban vissza tudom téríttetni?

Nem, e-vonatjegy pénztárban nem téríthető vissza. Az e-vonatjegy visszatérítésének feltétele, hogy a visszatérítést legkésőbb az e-vonatjegy érvényességének kezdete előtt 1 órával kezdeményezzék a webes felületen. Kérjük, hogy a visszatérítés kezdeményezése előtt tanulmányozza át a Visszatérítési tudnivalók menüpontot.

Kevesebben utazunk, mint ahány embernek e-vonatjegyet és helyjegyet vettem. Hogyan tudom visszaváltani a nem utazók jegyeit?

Az egy folyamatban választott, együtt megváltott (azonos vonat, azonos kocsiosztályára szóló) felárakat a rendszer együtt kezeli. Ha több együtt utazó jegye közül nem mindegyik visszaváltására van szükség, elegendő kijelölni a nem utazók jegyeit, azonban a rendszer ekkor is visszaváltja a teljes rendelést, majd újból előállítja a szükséges számú új menetjegyet és felárat. Ezért az eredeti vásárlás során előállított jegyek utazásra érvénytelenek, a jegyeket újból le kell tölteni.

Miért mondja azt a jegyvizsgáló a jegyemre, hogy vissza lett váltva, amikor én csak az utastársam jegyét váltottam vissza?

Egy adott vásárlásban a visszatérítés kezdeményezése előtt előállított e-vonatjegyek (a visszatérítésre nem kijelölt jegyek is!) utazásra érvénytelenek! Szíveskedjen a visszatérítésre nem kijelölt jegyeket még az utazás előtt ismét letölteni, és az utazáshoz az új állapot szerinti fájlt magával vinni vagy kinyomtatni.

Kimaradt a vonatom. A jegyemet vissza tudom téríttetni?

A MÁV-START hibájából nem vagy részben felhasznált, elektronikus felületen vásárolt menetjegy visszatérítését az általános szabályok szerint az Ügyfélszolgálat végzi.

Az online felületen való visszatérítésnek milyen díja van? A pénzemet hogy kapom vissza?

A visszatérített e-vonatjegyek 10% kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a vásárlásnál használt bankkártyához tartozó bankszámlára írja jóvá, kizárólag a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal.

 

Új jegyértékesítési rendszer (Elvira)

Az új Elviráról általában

Mit jelent, hogy megújult az Elvira?

A MÁV-START webes felületről elérhető jegyértékesítési rendszere, amely már mobil képernyőre optimalizált felülettel és a MÁV applikációval közös felhasználói fiókkal is rendelkezik. Ha már letöltötte korábban a MÁV applikációt, és ott regisztrált, akkor javasoljuk, hogy az új Elvirában is az ott megadott belépési adatokat használja, így a két fiók a háttérben automatikusan kapcsolódni fog, és az új Elvirán megvett jegye a MÁV applikációban is megjelenik.

Mit tud az új Elvira?

A MÁV applikációval közös felhasználói fiókot lehet kialakítani. Regisztrációt követően, ugyanazzal a felhasználói fiókkal mind a két felület használható. 

Ha használja a MÁV applikációt is, akkor az új Elvirában vásárolt jegyeit az alkalmazáson is bemutathatja, de a már megszokott módon e-mailben is megkapja PDF formátumban. Tehát a jegyet letöltheti, és továbbküldheti annak, akinek a nevére szól.

Bármelyik felületen kezdeményezhet jegyvisszatérítést az online vásárolt jegyekre, ha a vásárlási feltételeknél ez a lehetőség nincs kizárva.

Elmentett számlázási- és bankkártyaadatait mindkét felületen használhatja.

A vásárláshoz és utazáshoz szükséges adatait egyetlen kényelmes felületen kezelheti, szükség esetén aktualizálhatja.

A vásárláshoz nem szükséges felhasználói fiókot regisztrálni, ugyanakkor a rendszer által nyújtott előnyök kihasználása miatt határozottan érdemes.

Akár késésben lévő vonatokra is vásárolhat jegyet.

Átszállás nélkül elérhető osztrák, német, cseh, szlovák, román, ukrán, horvát, svájci, lengyel és szlovén városokba is vásárolhat online vonatjegyeket, de az elérhető nemzetközi jegyek köre folyamatosan bővülni fog.

Hogyan kell fizetni a jegyeket?

A jegyeket a SimplePay online rendszerén keresztül lehet kifizetni, és a kártyaadatokat az első fizetésnél el lehet menteni, de azokat a MÁV-START nem ismeri meg, és nem is tárolja.

Hogyan lehet utazni a megvásárolt jeggyel?

A vásárolt jegyeket a MÁV applikációból megnyitva, a PDF formátumban kapott jegyet pedig kinyomtatva vagy akár okoseszköz képernyőjén is be lehet mutatni a jegyvizsgálónak.

Miben más ez, mint a MÁV applikáció?

A MÁV alkalmazástól eltérően ez egy böngészőben megnyitható vásárlási felület, tehát telefonra sem kell letölteni, csak böngészőben megnyitni. A két felület ugyanazt a felhasználói fiókot éri el.

A MÁV applikációban regisztrált adataimmal be tudok itt lépni?

Az online vásárlási rendszerekben ugyanazt a felhasználói fiókot lehet ezentúl használni, tehát a MÁV applikációban már regisztrált felhasználó be tud lépni az új Elvirába is meglévő felhasználói nevével és jelszavával.

Miben más ez, mint a régi Elvira (e-Ticket)?

Ez az online rendszer működésében inkább a MÁV applikációhoz hasonlít, hiszen az alkalmazással közös adatokat használ. A régi Elvirához (e-Tickethez) képest itt másképp kell megadni a jegyvásárláshoz szükséges adatokat (pl. kedvezmények kiválasztása), és nincs jegykiadó automatás jegyátvételi módra lehetőség, a jegyet PDF-en okoseszközön, vagy abból nyomtatva vagy a MÁV applikációban lehet bemutatni. A vásárlás lényegi lépései azonban hasonlóak: meg kell adni az utazás részleteit (pl. honnan hova), az utasok adatait, és a megjelenített listából ki kell választani a vonatot és a jegyet. A fizetési szolgáltató ez esetben is a SimplePay.

Milyen jegyeket lehet vásárolni?

Belföldi vasúti jegyek és az alkalmazásban is elérhető nemzetközi jegyek itt is megvásárolhatók. Azonban az applikációban és az új Elvirában az árak eltérőek lehetnek. Az elérhető nemzetközi jegyek köre folyamatosan bővül.

Hibát találtam, hol lehet jelenteni?

A Felhasználók a Rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat az alábbi elérhetőségek bármelyikén eljuttathatják a MÁV-START Zrt-hez:

A MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálaton a nap 24 órájában: 06 (1) 3 49 49 49

E-mailben: eszrevetel [KUKAC] mav-start.hu

Levélben: MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálat 1426 Budapest, Pf.: 56.

Faxon: 06 (1) 511 2093

A MÁV-START honlapján levő bejelentőlapon

A vasútállomásokon megtalálható személyes ügyfélszolgálatokon

Hol érem el az új Elvira menetrendi keresőt?

Az új Elvira menetrendi keresőt a https://jegy.mav.hu/#timeTableSearch  címen, valamint a MÁV Csoport honlapján a menetrendi keresőablakon keresztül.

Hol találom meg a korábbi internetes vásárlásaimat?

A https://jegy.mav.hu/ oldalon a fiókomba bejelentkezve a Profil/Korábbi vásárlásaim menüpont alatt. Amennyiben a MÁV appot már letöltötte, akkor bejelentkezést követően a Jegyeim menüpontból is elérheti.

Vásárlás

Nem szeretnék regisztrálni, tudok így is jegyet vásárolni?

Egy értesítési e-mail cím megadásával (ahova a vásárolt jegyeket küldjük ki) és a Felhasználási feltételek elfogadásával van lehetősége regisztráció nélkül is vásárolni. Jegyét ebben az esetben a visszaigazoló e-mail mellékleteként küldjük ki, illetve letöltheti a sikeres vásárlás utáni visszaigazoló képernyőn. A jegye viszont nem fog letöltődni a MÁV applikációba, illetve az új Elvirában sem fogja tudni visszakeresni azt. Kérjük, fokozott figyelemmel adja meg e-mailcímét, mivel a regisztráció nélkül vásárolt jegyek újbóli kiküldésére sem a vásárlás során megadott címre, sem másik címre nincs lehetőség. A regisztráció nélküli vásárlásnál megadott adatokat nem menti el a rendszer, így azokat egy következő vásárlásnál ismét meg kell adnia. A MÁVapp-on bemutatható ajánlatok kizárólag regisztrált felhasználók számára érhetők el.

Miért éri meg regisztrálni az új Elvirába?

Az új Elvirában vagy a MÁV appban regisztrált felhasználók részére számos többletszolgáltatást nyújt a rendszer:

 • Beállításait (pl.: úticél, kedvezmények) és adatait (pl.: számlázási adatok, utas neve, fizetési adatok) elmentheti, így még gyorsabban és egyszerűbben vásárolhat.
 • Korábbi vásárlásait bármikor gyorsan átnézheti.
 • Megvásárolt jegyeihez akkor is hozzáfér, ha a visszaigazoló e-mail elveszne.
 • Ha mégsem tud elutazni, jegyét egyszerűen visszaválthatja.
 • Online jegyvásárlással kapcsolatos észrevételét, panaszát hatékonyabban tudjuk kivizsgálni.
 • Webes felületen megvásárolt jegyét a MÁV applikációban is megtalálja.
 • Fiókja minden adatához mind webes felületeken mind a MÁV appban hozzáférhet, illetve módosíthatja azokat.

Hogyan kell beállítani a kedvezményeket a vásárlás során?

Az utasok beállításához állítsa be az utas születési dátumát, majd a listáról válassza ki a kedvezményre jogosító okmányait. A későbbi könnyebb felhasználás érdekében nevezze el és mentse el az utas (csak a regisztrált felhasználók számára elérhető funkció).

Ha valaki különböző utazásoknál különböző kedvezményekkel utazik (pl. gyermekével családos kedvezménnyel, egyébként pedig természetjáró kedvezménnyel), akkor ezek mindegyikéhez külön utast kell létrehoznia magának.

Az egyik korábban mentett utasnak most mégsem szeretnék jegyet venni, hogyan törölhetem az aktuális vásárlásból?

Ha egy utasnak nem kíván a keresés során jegyet venni, akkor az utasok listájában az utas neve mögötti kuka ikonra kattintva tudja törölni. A kereséshez legalább egy utasnak mindenképp utaznia kell.

Ha a találati listában halványabban látszik az ár, akkor nem tudom megvenni a jegyet?

Ha az ajánlat valamiért nem megvásárolható (pl.: a kosár összértéke 0 Ft, a beállított utazási időpont múltbeli, elfogytak a helyjegyek, stb.), a keresést tájékoztatási céllal végzi el a rendszer.

Kedvezményes jegyet is tudok az új Elvirában vásárolni?

Igen. Az új Elvirában csak olyan kedvezmények állíthatók be, amelyek online megvásárolhatók.

Hol kell bemutatnom a kedvezményre jogosító okmányt, ha online veszem meg a jegyemet?

Minden olyan utalványt, vagy kedvezményre jogosító szelvényt, amelyet korábban a személyes jegyvásárláskor a pénztárnál kellett érvényesíteni (pl. Nyugdíjasok/ Közalkalmazottak Utazási Utalványa), most – természetesen pótdíj felszámítása nélkül – a jegyvizsgáló fog érvényesíteni.

Vásárolhatok bérletet az új Elvirában? Ha igen, hogyan?

Egyelőre nem, terveink szerint a bérletvásárlás is elérhető lesz az új Elvirában. A MÁV applikációban a bérletvásárlás a korábban már megszokott módon lehetséges.

Kerékpárjegyet tudok az új Elvirában vásárolni?

Igen. Az utasok beállításánál a „+Kerékpár” gombbal tud kerékpárjegyet venni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kerékpárjegy önmagában nem jogosít utazásra, a kerékpárral utazó személynek érvényes menetjeggyel, bérlettel, vagy egyéb, utazásra jogosító okmánnyal rendelkeznie kell.

A kutyám részére tudok az új Elvirában jegyet vásárolni?

Igen. Az utasok beállításánál a „+Kutya” gombbal tud kutya részére jegyet venni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kutyával utazó személynek érvényes menetjeggyel, bérlettel, vagy egyéb, utazásra jogosító okmánnyal rendelkeznie kell.

Csak IC helyjegyet szeretnék venni, menetjegyet nem. Megvásárolhatom az új Elvirában?

Igen. A kezdőképernyőn jelölje be a „Csak helyjegyet szeretnék” opciót. Ha a kedvezmények beállítása során díjmentes utazásra jogosító kedvezményt állít be, IC vonat kiválasztásánál a rendszer csak a helyjegyet teszi be a kosárba. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az IC helyjegy önmagában nem jogosít utazásra, érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy egyéb, utazásra jogosító okmánnyal rendelkeznie kell.

Hibaüzenetet kaptam, hogy nem sikerült a helyfoglalás az általam kiválasztott vonatra. Mit tegyek?

Az új Elvira csak olyan helyjegyköteles vonatokra enged jegyet váltani, amelyeken még van szabad hely. Előfordulhat, hogy a vonat kiválasztása és a fizetés közötti időben a helyjegyek elfogynak (mások megveszik az utolsó helyeket időközben), emiatt kapta a hibaüzenetet. Ha mindenképpen az adott vonattal szeretne utazni, javasoljuk, hogy vegyen másik kocsiosztályra jegyet, vagy próbálkozzon későbbi időpontban jegyet venni, mivel előfordulhat, hogy helyek lemondása vagy a vonathoz további kocsik csatolása miatt újra lesz elérhető hely a vonaton. Ha van rá lehetősége, választhat másik vonatot is utazásához.

Mit tegyek, hogy a különböző kedvezménnyel rendelkező együtt utazók egymás mellé kapják a helyjegyeket?

Ha Ön az együtt utazók részére egy vásárlásban vásárolja meg a jegyeket, a helyfoglalás a szabad helyek függvényében lehetőség szerint egymás mellé fog szólni. Ha a jegyeket külön vásárolja meg, a Korábban megvásárolt jegy mellé opcióval kérheti, hogy a rendszer egy korábbi vásárlásban már lefoglalt hely szomszédságában foglalja le a helyét. A kérést a rendszer a szabad helyek függvényében tudja teljesíteni.

Lehetséges-e, hogy helyjegy vásárlásakor én választhassam meg, hová ülök (pl. asztalhoz, vagy éppen ablak mellé kérem a helyet)?

Igen, helyfoglalásnál beállíthatja a foglalni kívánt hely jellemzőit. Több helyjegy egyidejű vásárlása esetén is csak 1 hely tulajdonságait állíthatja be, a helyeket a rendszer egy csoportban foglalja le. A beállított paramétereket a foglalásnál a szabad helyek erejéig teljesíti a rendszer. A Korábban megvásárolt jegy mellé opcióval kérheti, hogy a rendszer egy korábbi vásárlásban már lefoglalt hely szomszédságában foglalja le a helyét. A kérést a rendszer a szabad helyek függvényében tudja teljesíteni.

Mire jó, ha bejelölöm a "Bármely budapesti állomáson át" opciót?

Az opció bekapcsolásával az útvonalkereső az összes budapesti megállóhelyet figyelembe veszi átszállás céljára Budapesten át történő utazásnál, így sokkal többféle útvonal verziót mutathat meg. (Az opció alapértelmezetten be van kapcsolva.) Ha nem használja ezt az opciót, akkor a Keleti, Déli és Nyugati pályaudvarokat veszi figyelembe az útvonal kereső.

Ország- és vármegyebérlet

Ugyanannyiba kerül az országbérlet/vármegyebérlet a jegy.mav.hu-n, mintha az appon, vagy a jegypénztárban venném meg?

Igen, az országbérlet, vármegyebérlet ára mindenhol azonos, függetlenül a vásárlás helyétől, módjától.

Van bármiben különbség, ha a jegy.mav.hu-n vásárolom meg az ország/vármegyebérletemet, vagy az appon, vagy a jegypénztárban?

Az online váltott bérletek a MÁV appon mutathatók be, a pénztárban vagy automatán vásárolt bérletek papír alapra nyomtatva mutathatók be.

Ha nem töltöttem le a MÁV app-ot, de a jegy.mav.hu-n veszem meg az ország/vármegybérletet a mobilomon, azt a jegy.mav.hu-n is be tudom mutatni?

A jegy.mav.hu-n váltott országbérletek bemutatására is a MÁV applikációt kell használni. A két alkalmazás közös regisztrációval működik, a vásárláskor használt felhasználónévvel és jelszóval a MÁV applikációban az interneten vett bérlet bemutatható.

A jegy.mav.hu-n vásároltam ország/vármegyebérletet. Hol találom és hogyan tudom bemutatni?

A bérlet PDF formában nem kerül kiküldésre, azt a MÁV applikációban a Jegyeim menüpontban találja meg a felhasználó. Utazás során is a MÁV applikációból megnyitva mutatható be a bérlet.

Kedvezményes ország/vármegyebérlet vásárlásakor meg kell-e adnom-e az OM azonosítószámomat?

A bérlet vásárlásának előfeltétele egy bérletigazolvány létrehozása. A bérletigazolványon a személyazonosságot igazoló okmány számának megadása szükséges. Kedvezményes bérlet esetén a kedvezményre jogosító okmány számának megadása csak akkor kötelező, ha azt a háttérbeállítások kötelezővé teszik. Ezt a felületen egyértelműen látja a felhasználó. Alapesetben a kedvezményre való jogosultságot nem vásárláskor, hanem az utazás során kell tudni igazolni, így utazáskor mindenképpen fel kell tudni mutatni a kedvezményre jogosító okmányt. Ez nem csak diákigazolvány lehet.

A korábban MÁV appon vásárolt országbérlet/vármegyebérleteimet is látom a jegy.mav.hu-n?

A jegy.mav.hu "Korábbi vásárlásaim" oldalán a "Bérletek" között a korábban MÁV appon megváltott bérletek is láthatók.

A jegy.mav.hu-n vásárolt országbérlet/vármegyebérletet csak a jegy.mav.hu-n tudom visszatéríttetni, vagy az appon is?

A bérlet visszatérítésének kezdeményezése a mindenkori visszatérítési feltételek szerint, MÁV applikáción és jegy.mav.hu-n is egyaránt lehetséges.

A jegy.mav.hu-n tervezem megvenni az országbérletemet/vármegyebérletemet, amelyről szeretnék a munkáltatóm felé leadható igazolást is kapni. Hogyan lenne erre mód?

A munkáltató felé elszámolási céllal leadható igazolás a bérlet megvásárlásakor kapott visszaigazoló e-mail-ben található meg, illetve letölthető a jegy.mav-hu-n a Korábbi vásárlások oldalon a bérlet kiválasztása után.

Országbérlet/vármegyebérlet-vásárlás esetén miért nincs lehetőség részletes keresésre?

A Részletes kereső oldalon az utazástervezőnek lehet finomítási beállításokat megadni (pl. köztes állomás, átszállási idő). Ezekre országbérlet/vármegyebérlet vásárlás esetén nincs szükség, hiszen nem történik utazástervezés.

Több személynek szeretnék egyszerre vásárolni, van erre lehetőség a jegy.mav.hu-n?

Ha több személynek szeretne országbérletet vásárolni, akkor azt egymás utáni kiválasztással tudja a kosárba tenni. A fizetési tranzakció a teljes kosárra vonatkozva teljesül.

Nem szeretnék regisztrálni/bejelentkezni a jegy.mav.hu-ra. Tudok így is ország/vármegyebérletet vásárolni a jegy.mav.hu-n?

A bérletek csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.

Más, már regisztrált felhasználó szeretne számomra bérletet vásárolni. Hogyan tudja számomra megvásárolni a bérletet?

Megvásárolhatja más is a bérletet, de az ő felhasználói fiókjából lesz bemutatható az utazás során. Csak akkor érdemes közös regisztrációval bérletet váltani, ha minden alkalommal együtt utaznak vagy mindkettejük telefonján elérhető ugyanaz a felhasználói fiók.

A MÁV app-on már váltottam országbérletet. A jegy.mav.hu-n a MÁV app-on beállított utasadataimmal tudok vásárolni?

Nem, a jegy.mav.hu és a MÁV applikáció közös fiókjában jelenleg csak a megváltott termékek és a bérletigazolványok adatai közösek. A jegyek, bérletek vásárlása során használt utasadatok jelenleg nem átjárhatók, mindkét alkalmazásban az ott létrehozott utasok használhatók csak. Ezen limitáció feloldása tervezett.

Számlázás

Hogyan kaphatok ÁFÁ-s számlát az online vásárolt jegyekről?

Az online jegyvásárlási rendszerben minden vásárlásról elektronikus számlát állítunk ki. Számlázási adatait a regisztráció során, illetve később a vásárlás során vagy a „Profil” menüben tudja rögzíteni. Ha Ön regisztráció nélkül vásárol, számlázási adatait a vásárlás során, a fizetés előtt kell megadnia.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kedvezményes jegyeket kizárólag magáncélú utazáshoz lehet vásárolni, gazdálkodó szervezet nevére kiállított számlával történő vásárlás – a jogszabályi kivételektől eltekintve – nem minősül magáncélú utazásnak.

Csak a számla van nálam, a jegyek nincsenek. Felszállhatok-e a vonatra?

A számla önmagában utazásra nem jogosít. Ha csak a számlát tudja a jegyvizsgálatkor bemutatni, akkor a jegyvizsgáló a menetjegy nélküli utazásnál alkalmazandó szabályok szerint fog eljárni.

Rossz adatok (név, cím) vannak a számlán. Mi a teendő?

Kérjük, hogy a számlázási adatok megadásánál ellenőrizze az adatok helyességét. Ha mégis tévesen adott volna meg adatot, helyesbítés kéréséhez a számlát és a helyes adatokat juttassa el az Ügyfélszolgálatunkhoz.

Megváltozott a számlázási cím. Újból rögzíteni kell az adatokat?

A számlázási adatok közül a név és a számlázási alany típusa kivételével minden adat módosítható a „Profil” menüpontban. A funkció csak a regisztrált felhasználók számára érhető el.

Mit jelent a számlaalany típusánál a "Természetes személy" és a "Gazdálkodó szervezet"? Mi alapján válasszak?

A természetes személy opciót válassza, ha a számla alanya élő ember, magánszemély, kivéve, ha egyéni vállalkozóként kéri a számlát. Minden más esetben kérjük, válassza a gazdálkodó szervezet opciót.

Gazdálkodó szervezetnek minősülnek például: gazdasági társaságok (Bt., Kft., Zrt. stb.), egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok, intézmények (iskolák, kórházak stb.), költségvetési szervek (önkormányzatok, minisztériumok stb.), közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek, egyházak stb.

Gazdálkodó szervezetként miért nem kaphatunk számlát kedvezményes menetjegyekről?

A kedvezményes menetjegyek kizárólag magáncélú utazásra vásárolhatók, elszámolásuk ezért nem lehetséges. A kedvezményes jegyekről számla – a jogszabályi kivételeket leszámítva, illetve ha a kedvezmény szabályai ettől eltérően nem rendelkeznek – kizárólag természetes személy részére állítható ki.

Megadtam a számlázási adatokat, a számla kérésénél mégsem tudom kiválasztani. Miért?

Ha a számla alany típusaként gazdálkodó szervezet adott meg, a kosárban kedvezményes jegyek is vannak. Kedvezményes jegyek üzleti célú – gazdálkodó szervezet által elszámolt – utazáshoz nem vásárolhatók.

Mi az az elektronikus számla?

Az elektronikus úton kibocsátott számla (e-számla) ugyanazon adattartalommal rendelkezik, mint a papíron kibocsátott. Az e-számla egyenértékű a papíralapú számlával, a hiteles elektronikus aláírás és időbélyegző révén a jogszabályi előírásoknak is megfelel. Az e-számla kizárólag elektronikus formában hiteles, tárolása és felhasználása csak ebben a formában történhet.

Az elektronikus számlákról további információt a NAV honlapján találhat.

Hogyan tudom megnézni, mi van a számlán?

A MÁV-START által kiállított e-számlát PDF-ben küldjük. Ha készüléke ezt nem tudja megnyitni, akkor PDF fájl megtekintéséhez az ingyenesen letölthető Adobe Acrobat Reader program legalább 8.0 verziója szükséges (a legfrissebb verzió letölthető a http://get.adobe.com/reader/ címről).

Nem kaptam elektronikus számlát a visszaigazoló e-mailhez. Mit tegyek?

Előfordulhat, hogy hálózati hitelesítési probléma miatt számláját egy külön levélben kapja meg. Amennyiben számlája a vásárlást követő 24 órán belül nem érkezik meg, kérjük, jelezze Ügyfélszolgálatunkon.

Regisztráció nélkül vásároltam az új Elvirán egy jegyet. A számlát nem mentettem le és azóta töröltem a visszaigazoló e-mailt is, most viszont szükségem van a számlára. Hogyan kaphatom meg a számlát?

Kérését írja meg Ügyfélszolgálatunknak. A számla beazonosítása érdekében kérjük, adja meg minél pontosabban a vásárlás időpontját, illetve azt, hogy milyen névre (és címre) lett kiállítva a számla.

Hogyan tudom leadni az elektronikus számlát?

Az elektronikus számla csak elektronikus formában hiteles, ezért a könyvelésre a letöltött PDF fájlt kell leadnia.

A PDF dokumentumban "Validity unkown" felirat és egy kérdőjel van a jobb felső sarokban. Ez mit jelent?

Nincs telepítve vagy beállítva az aláírást és/vagy az időbélyegzőt hitelesítő szolgáltatói tanúsítvány. A szükséges tanúsítványt a Microsec zrt. oldaláról töltheti le, ahol a telepítéshez és a beállításhoz szükséges segítséget is megtalálja.

A tanúsítványt célszerű a Windows tanúsítványtárába telepíteni, mert az Acrobat Reader program képes azt onnan átvenni. A hitelesítő tanúsítványt minden olyan gépre telepíteni kell, amelyen a számla hitelességét vizsgálják.

Fizetés

Milyen típusú bankkártyákkal lehet fizetni az online jegyvásárlási rendszerben?

Az új Elvirában a fizetés bankkártyával lehetséges az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simple fizetési rendszeren keresztül. A Simple-ben a fizetés az alábbi típusú bankkártyákkal lehetséges: American Express, Mastercard, Visa, valamint ha a kibocsátó bank engedélyezi az online használatot, Maestro, Visa Electron. A fizetési folyamat közben kérjük, ne lépjen el a fizetési szolgáltató oldaláról, és ne zárja be böngészőjét!

A fizetési oldalon megadtam minden adatot, de hosszú ideje nem történik semmi. Mit tegyek?

A fizetési rendszer lassulásakor előfordulhat, hogy akár 5-10 percet is várni kell a fizetés sikeres lezárására. Amennyiben nem kap sikertelen fizetésről visszajelzést, jegyét nagy valószínűséggel meg fogja kapni. Kérjük, mindenképpen várja meg a fizetési rendszertől kapott visszaigazolást a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről!

SMS üzenetet kaptam a pénz levonásáról, de nem jutottam vissza az új Elvira oldalára, és e-mailt se kaptam. Mit tegyek?

A fizetési rendszer lassulásakor előfordulhat, hogy a szokottnál tovább, akár 20-30 percig is eltarthat, amíg jegyét el tudjuk Önhöz juttatni. Utazás csak érvényes jegy birtokában lehetséges, ezért kérjük, utazás előtt ellenőrizze az új Elvirában vagy a MÁV applikációban, hogy jegyét megkapta-e. Ha nem regisztrált felhasználóként vásárolt, kérjük, utazás előtt ellenőrizze bejövő leveleit és a Levélszemét mappát is.  

Ha a fizetési folyamat félbeszakad, és nem kapott jegyet, a levont összeget 24 óra elteltével visszatérítik a fizetéshez használt bankszámlára. Amennyiben ez nem történne meg, akkor a problémát kérjük, jelezze az informacio [KUKAC] mav-start.hu címen. A probléma sikeres kivizsgálásához kérjük, adja meg alábbi információkat: email cím, amivel az alkalmazásba regisztrált vagy amit vendégvásárlóként értesítési címnek megadott; a sikertelen vásárlás időpontja, illetve ha rendelkezésére áll, akkor a vásárlás banki tranzakciójának adatait.

A fizetési szolgáltató elérhetőségei: ugyfelszolgalat [KUKAC] simple.hu (), Telefon: +36(1)366-6611 +36(20)366-6611 +36(30)366-6611 +36(70)366-6611

Mit jelent, hogy "Fizetés a kártyaadatok mentésével"? Hol tárolják ilyenkor a kártyaadataimat? Levonhat pénzt akkor is a MÁV-START, amikor én nem használom a rendszert?

A kártyaadat mentése esetén a következő vásárlásnál már nem kell megadnia a kártyaszámát, arra a fizetési rendszer emlékezni fog. Szükség esetén (pl. a kártya lejártakor) van lehetőség új kártyaszám megadására. A MÁV-START a kártyás fizetés során semmilyen banki, bankkártyás adatot nem kér, nem tárol, és nem ismer meg. Banki, bankkártyás adatot sem az új Elvira, sem a MÁV applikáció nem tárol. A kártyák adatait a Simple tárolja, biztonságos szerveren. A MÁV-START a Simple felé vásárlási tranzakciót önállóan nem kezdeményez, azt kizárólag a felhasználó tud indítani. Kártyaadatot csak a regisztrált felhasználók menthetnek el.

A fizetéshez kell-e Simple fiókot létrehoznom vagy le kell-e töltenem hozzá a Simple alkalmazást?

Nem, a fizetés Simple fiók megléte nélkül is lehetséges és a Simple alkalmazás letöltése sem szükséges.

Mit tegyek, ha nem tudok fizetni?

Ha korábban eltárolt bankkártya-adatokkal próbált fizetni, de a fizetés sikertelen, akkor próbáljon meg a kártyaadatok manuális megadásával fizetést indítani. Ha így sem sikerült fizetnie, akkor a jegyét a fizetési szolgáltatónál fellépő hiba miatt átmenetileg sajnos nem tudja online megvenni. A problémát jelezheti: informacio [KUKAC] mav-start.hu

A fizetési szolgáltató elérhetőségei: ugyfelszolgalat [KUKAC] simple.hu (), Telefon: +36(1)366-6611 +36(20)366-6611 +36(30)366-6611 +36(70)366-6611

A fizetés során további azonosítást kérnek tőlem. Mit kell megadnom?

A vonatkozó szabályok szerint az EU területén kibocsátott bankkártyákkal történő online fizetésnél ún. erős ügyfélhitelesítést kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a fizetés során a kártyaadatok sikeres megadása vagy a tárolt kártya kiválasztása után a fizetési folyamat részeként még egy további megerősítésre is szükség lehet. Bankonként és azon belül kártyatípusonként a megerősítési folyamat eltérhet (pl. az sms-ben kapott kódon kívül még egy további, az ügyfél által korábban beállított kódot is meg kell adni). Kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a kártyát kibocsátó bankkal, és tegye meg a szükséges beállításokat. Ha az azonosítás során hibát tapasztal, vagy a fizetés Ön szerint indokolatlanul lett elutasítva, kérjük, hogy a kártyát kibocsátó bankkal vegye fel a kapcsolatot.

Miért csak bankkártyával lehet kifizetni a vonatjegyeket?

Az alternatív fizetési szolgáltatók bevonásának jogi és technikai feltételeinek kidolgozása folyamatban van.

Átvétel

Miért nem lehet automatából átvenni a jegyeket?

Az értékesítési rendszerek fejlesztése során szétválasztottuk az online és az automatás értékesítést, így online felületeinken csak elektronikus jegyeket értékesítünk, melyeket PDF formátumban (okoseszközön vagy kinyomtatva) vagy MÁV appon lehet bemutatni, így egyszerűsödött is az online vásárlás folyamata. Utasainknak lehetősége van automatából is megvenni a kívánt vonatjegyeket, melyeket továbbra is a hagyományos módon, jegypapírra nyomtatunk ki.

Vettem az új Elvirában egy jegyet, a fiam viszont nem tudja a MÁV appra letölteni. Mit tegyen?

Az elektronikus jegy csak abban a fiókba tölthető le a MÁV appban, amelyik fiókból a vásárlás történt, akár a webes felületen, akár a MÁV appban volt a vásárlás. A jegy PDF formátumban szabadon átküldhető, és ellenőrzésnél arra alkalmas készülék képernyőjén kinyomtatás nélkül is bemutatható.

Én vettem meg a jegyeket a MÁV applikációban, de nem tudok a többiekkel együtt utazni. Hogyan juttathatom el nekik a jegyeiket?

Bérletet, helyi jegyeket csak a vásárlást végző felhasználó MÁV app fiókjából lehet bemutatni. A PDF formátumban megkapott vonatjegyek azonban tovább küldhetők a többi utasnak. Fontos, hogy mindenkinek a saját nevére szóló jeggyel kell utaznia.

Regisztráció nélkül vásároltam az új Elvirán egy jegyet, azonban nem kaptam vagy nem találom a visszaigazoló e-mailt. Hogyan kapom meg a jegyemet?

Kérjük, ellenőrizze a Levélszemét mappát is. Ha még nem zárta be a weboldalunkat, jegyeit a sikeres vásárlást visszaigazoló képernyőről is letöltheti. Kérjük, fokozott figyelemmel adja meg e-mailcímét, mivel a regisztráció nélkül vásárolt jegyek újbóli kiküldésére sem a vásárlás során megadott címre, sem másik címre nincs lehetőségünk.

Regisztráció nélkül vásároltam az új Elvirán egy jegyet, és véletlenül töröltem a visszaigazoló e-mailt, mielőtt elmentettem volna belőle a jegyemet. Ki tudják újra küldeni a jegyet?

A regisztráció nélkül vásárolt jegyek újbóli kiküldésére sem a vásárlás során megadott címre, sem másik címre nincs lehetőségünk.

Ha ki szeretném nyomtatni a PDF jegyet, azt csak fehér színű papírra tehetem meg?

A PDF jegy a fehér mellett natúr színű (újrahasznosított) papírra is kinyomtatható. A jegyet A/4-es méretben nyomtassa ki, és ügyeljen arra, hogy a nyomtatás jó minőségű legyen, valamint a kinyomtatott jegy ne legyen szennyezett, és ne sérüljön meg.

Utazás, jegyellenőrzés

Be fogom tudni mutatni a jegyemet ellenőrzésre ott is, ahol nincs térerő?

Igen, sikeres vásárláskor letöltődik a jegy a MÁV appba, így az „Jegyeim” menüpontból akkor is elérhető, ha nincs térerő. Hacsak a vásárlásnál másképp nem jelezzük, jegyét PDF formátumban a visszaigazoló e-mailhez csatoltan is megkapja. A PDF jegyet elektronikusan arra alkalmas készülék képernyőjén, vagy A/4-es papírra kinyomtatva mutathatja be.

Nem működik sem az Elvira, sem a MÁV applikáció, nem tudtam így jegyet venni. Felszállhatok a vonatra jegy nélkül?

 • Ha a felszállás helyén van más jegyvásárlási lehetőség (pénztár vagy automata), akkor a jegyet ott kell megvenni.
 • Ha nincs a felszállás helyén más jegyvásárlási lehetőség, a vonat fedélzetén pótdíj nélkül vehet jegyet.

Lemerült a telefonom, nem tudom bemutatni a jegyet ellenőrzésnél. Mit tegyek?

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy telefonja az utazás során működőképes legyen és azon a jegy bemutatható legyen. Ha jegyét az ellenőrzés során nem tudja bemutatni, Önt jegy nélküli utasnak tekintjük, és munkatársaink e szerint járnak el.

Otthon hagytam a kinyomtatott jegyemet. Mit tegyek?

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a kinyomtatott jegy ott legyen Önnél. Ha van arra alkalmas telefonja és a PDF fájlt el tudja érni (akár a webes felületen bejelentkezve a „Profil/Korábbi vásárlásaim” menüpontból), jegyét a készülék képernyőjén is bemutathatja. Ha telefonján fut a MÁV alkalmazás, a legtöbb jegyet ott is elérheti fiókjában. Ha jegyét az ellenőrzés során nem tudja bemutatni, Önt jegy nélküli utasnak tekintjük, és munkatársaink e szerint járnak el.

Az összes jegyemet Wallet alkalmazásban tartom? Át tudom tölteni a vonatjegyeimet is?

Sajnos erre nincs lehetőség, a MÁV applikációban tárolt jegy csak a MÁV applikációban mutatható be. A PDF formátumú jegyet elektronikusan készüléke képernyőjén, vagy A/4-es papírra kinyomtatva mutathatja be.

Ha nem azzal a vonattal szeretnék elutazni, mint ami a jegyemen szerepel, felszállhatok?

Az e-vonatjegy – a meghatározott vonatra érvényes helyjegy, valamint a vonathoz kötött kedvezménnyel vásárolt e-vonatjegyek kivételével – a rajta feltüntetett érvényességi időn és útvonalon bármelyik vonaton felhasználható.

Késik a vonat, aminek az indulási idejével a jegyem érvényessége kezdődik. Elutazhatok egy korábbi vonattal?

Ha az utazásra kiválasztott vonat késik, akkor az utazást a jegy érvényességének kezdete előtt 10 perccel másik, alkalmas vonattal megkezdheti. A korábbi vonatra a megfelelő felárat az utazás megkezdése előtt meg kell vásárolni.

Kimaradt a vonatom. Mi a teendő?

A vonat kimaradásáról igazolást kell kiállíttatni a kimaradt vonatra vezényelt jegyvizsgálóval vagy a kimaradásról tudomással bíró, a kimaradt vonat által érintett állomáson szolgálatot teljesítő pénztárossal vagy más ügyeletes munkavállalóval. Ezzel az igazolással és az e-vonatjeggyel a következő alkalmas vonatra akkor is fel lehet szállni, ha az felárköteles. Helyjegyköteles vonaton csak a szabadon maradó ülőhelyek foglalhatók el. Ha a következő alkalmas vonat nem felárköteles, az e-vonatjegy külön igazolás nélkül is érvényes. A fel nem használt felár árát az Ügyfélszolgálat a fel nem használás igazolása esetén kezelési költség levonása nélkül visszatéríti.

Sokat késik a vonatom, le fogom késni, vagy lekéstem a csatlakozásomat. Mi a teendő?

A késésről a késő vonat jegyvizsgálójával igazolást kell kiállíttatni. Ezzel az igazolással és az e-vonatjeggyel a következő alkalmas vonatra akkor is fel lehet szállni, ha az felárköteles. Helyjegyköteles vonaton csak a szabadon maradó ülőhelyek foglalhatók el. Ha a következő alkalmas vonat nem felárköteles, az e-vonatjegy külön igazolás nélkül is érvényes. A fel nem használt felár árát az Ügyfélszolgálat a fel nem használás igazolása esetén kezelési költség levonása nélkül visszatéríti.

Visszaváltás

Nem tudok elutazni, hogyan kapom vissza a pénzemet?

Az online jegyértékesítési rendszerben regisztrált felhasználóként vásárolt jegyek visszatérítését kizárólag a webes felületen a „Profil/Korábbi vásárlásaim” menüpontban és/vagy a MÁV applikációban a „Jegyeim” menüpontban kezdeményezheti, legkésőbb a jegy érvényességének kezdete előtt 1 órával. Ha jegyét regisztráció nélkül vásárolta, a visszaváltást az informacio [KUKAC] mav-start.hu címre írt e-maillel vagy a MÁVDIREKT-et felhívva kezdeményezheti, legkésőbb a jegy érvényességének kezdete előtt 1 órával (telefonhívás vagy az e-mail küldésének időpontja szerint). Kérjük, hogy az ügyintézéshez adja meg a vásárolt jegy(ek) sorszámát és ha lehet, a vásárlási azonosítót. Egyes jegyek nem visszaválthatók, vagy a visszatérítésre más határidő lehet érvényes, erről az adott jegy igénybevételi feltételei között tájékozódhat. A visszatérítési igényt előjegyzésbe vesszük, és a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal indítjuk a jóváírást. 

A visszatérített e-vonatjegyek kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vásárlásnál használt bankkártyához tartozó bankszámlára írjuk jóvá, kizárólag a visszatérítendő menetjegy érvényességének lejárta után 7 nappal. Ha a visszaváltásra kijelölt jegyet az érvényesség lejárta előtt bármikor ellenőrzik, a jegy árát az ellenőrzés eredményétől függetlenül mindaddig visszatartjuk, amíg a jegy fel nem használását más módon (pl. az adott vonaton kiállított pótdíjjal, az adott vonaton érvényes és kezelt másik jeggyel) nem igazolja.

Lejárt érvényességű menetjegy visszaváltására nincs lehetőség.

A jegyvisszaváltásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a MÁV-START Üzletszabályzatában, illetve az egyes jegyek egyedi feltételeiben.

Hogyan válthatom vissza a jegyeimet a webes felületen?

Csak azokat a jegyeket válthatja vissza a webes felületen, amiket regisztrált felhasználóként vásárolt. Bejelentkezés után a „Profil/Korábbi vásárlásaim menüpontban válassza ki azt az utazást, amelyiknek a jegyeit vissza kívánja váltani. Itt utasonként csoportosítva találja meg a jegyeket. Amennyiben egy utas összes jegyét szeretné visszaváltani, jelölje ki az utas nevét. Ha csak egy-egy tételt szeretne visszaváltani, akkor egyesével jelölje ki azokat. Bizonyos jegyek csak együtt visszatéríthetők. A visszatérítési igényt előjegyzésbe vesszük, és a visszatérítendő menetjegy érvényességének lejárta után 7 nappal indítjuk a jóváírást.

Hogyan válthatom vissza a jegyeimet a MÁV appon?

Csak azokat a jegyeket válthatja vissza a MÁV applikációban, amiket regisztrált felhasználóként vásárolt. Bejelentkezés után a „Jegyeim” menüpontban válassza ki azt az utazást, amelyiknek a jegyeit vissza kívánja váltani, majd azon belül válassza ki a visszaváltani kívánt jegyeket. Bizonyos jegyek csak együtt visszatéríthetők. A visszatérítési igényt előjegyzésbe vesszük, és a visszatérítendő menetjegy érvényességének lejárta után 7 nappal indítjuk a jóváírást.

Hogyan válthatom vissza a jegyeimet, ha azt nem regisztrálva vásároltam?

Regisztráció nélkül vásárolt jegyek esetében csak a teljes vásárlás visszaváltására van lehetősége. A jegyek visszaváltásához igényét az informacio [KUKAC] mav-start.hu címre írt e-maillel vagy a MÁVDIREKT-et felhívva jelezheti, legkésőbb a jegy érvényességének kezdete előtt 1 órával, Okosjegy esetén 12 órával (telefonhívás vagy az e-mail küldésének időpontja szerint). Kérjük, hogy az ügyintézéshez adja meg a vásárolt jegy(ek) sorszámát és ha lehet, a vásárlási azonosítót. A visszatérítési igényt előjegyzésbe vesszük, és a visszatérítendő menetjegy érvényességének lejárta után 7 nappal indítjuk a jóváírást. 

Kevesebben utazunk, mint ahány embernek helyjegyet vettem. Hogyan tudom visszaváltani a nem utazók helyjegyeit?

Ha több együtt utazó jegye közül nem mindegyik visszaváltására van szükség, elegendő kijelölni a nem utazók jegyeit, azonban a rendszer ekkor is visszaváltja a teljes rendelést, majd újból előállítja a szükséges számú új menetjegyet és felárat. Ezért az eredeti vásárlás során előállított jegyekkel nem lehet utazni. A funkció csak a regisztrált felhasználók számára érhető el.

Megpróbáltam visszaváltani egy jegyet a fentiek szerint, de nem engedi a rendszer. Miért?

Az alábbi esetekben nem lehet online visszatérítést kezdeményezni:

 • Ha az adott jegyfajta nem visszaváltható;
 • Ha a jegyet regisztráció nélkül vásárolták;
 • Ha az adott jegyre vonatkozó visszatérítési határidő (pl. érvényesség kezdete előtt legkésőbb 1 órával) már letelt.

Kimaradt a vonatom. A jegyemet vissza tudom váltani?

A MÁV-START hibájából nem vagy részben felhasznált e-vonatjegy visszatérítését az általános szabályok szerint az Ügyfélszolgálat végzi. A vonat kimaradásáról (vasúti hibáról) és az utazásról való lemondásról a lemondás helyén igazolást kell kiállíttatni az érintett vonatra vezényelt jegyvizsgálóval vagy az eseményről tudomással bíró más ügyeletes munkavállalóval.

Visszaváltottam a jegyemet, de még nincs a pénz a számlámon. Hogyan kapom meg a pénzemet?

A visszatérítési igényt előjegyzésbe vesszük, és a visszatérítendő menetjegy érvényességének lejárta után 7 nappal indítjuk a jóváírást. A visszatérített jegyek kezelési költséggel csökkentett összegét a vásárláskor használt kártyához tartozó bankszámlára juttatjuk vissza. Az összeg az után válik elérhetővé a számláján, hogy azt a számlavezető bank könyvelte, ami néhány napot igénybe vehet.

Ha ez az idő is eltelt, kérjük, hogy a visszatérítést visszaigazoló e-mailt juttassa el Ügyfélszolgálatunkra.

Ha a visszaváltásra kijelölt jegyet az érvényesség lejárta előtt bármikor ellenőrzik, a jegy árát az ellenőrzés eredményétől függetlenül mindaddig visszatartjuk, amíg a jegy fel nem használását az utas más módon (pl. az adott vonaton kiállított pótdíjjal, az adott vonaton érvényes és kezelt másik jeggyel) nem igazolja.

Amikor a jegyeket vásároltam, kértem számlát. Hogyan kapom meg a visszatérített jegyekről a helyesbítést?

A rendszer automatikusan elvégzi a helyesbítő számlák kiállítását, és azt e-mailben megküldi vásárlásnál megadott vagy a fiókhoz tartozó e-mailcímre. A webes felületen a helyesbítő számlák is letölthetők a „Korábbi vásárlásaim” menüpontból, ha a jegyet regisztrált felhasználó vásárolta.

Honnan tudja a MÁV-START, hogy milyen kártyáról/számláról történt a fizetés, amikor visszautalja a pénzt?

A MÁV-START sem a vásárlás, sem a visszatérítés során nem kér, és nem tárol bankkártyára, bankszámlára vonatkozó adatokat. A visszatérítés az eredeti vásárlási tranzakcióazonosítóra hivatkozva indított áruvisszavét tranzakció. Az eredeti vásárlási tranzakcióazonosítóra hivatkozva a MÁV-START a jegyek ellenértékén túl további összegek lehívására nem jogosult.

Miért számolnak fel kezelési költséget az online visszatérítésnél, miközben az egy automatikus folyamat?

Noha az online visszatérítés valóban lezajlik emberi közreműködés nélkül, költségei ennek a módnak is vannak. Ezért számítunk fel kezelési költséget, melynek mértéke azonban – pontosan a kisebb költségek miatt – alacsonyabb, mint ha a pénztárban téríttetné vissza a jegyeket.

Jegyvásárlás

Mi a teendő, ha a jegypénztárban nincs váltópénz?

Amennyiben Ön nem rendelkezik bankkártyával és nincs megfelelő aprópénze, illetve ha a jegypénztáros vagy a jegyvizsgáló nem tud visszaadni, a vasúttársaság a fennmaradt tartozásáról igazolást ad. Ezzel párhuzamosan feljegyzi az Ön által megadott címet, ahová a visszajáró pénzt a menetjegyváltástól számított 5 naptári napon belül a vasúttársaság megküldi.

Budapest-Debrecen viszonylatú menettérti jeggyel utazhatok először Debrecen és Budapest között, majd fordítva?

Nem. A menettérti jeggyel, ha a visszautazás megkezdődött, az a menetjegy odaútra érvényét veszti. Először mindig az odaúti jeggyel kell utazni. A visszaúti jegy csak az oda úti jegy felmutatása mellett érvényes.

Jegyek érvényessége

A menetjegyek érvénytartamának kezdete:

 •  a vásárlás napjával kezdődő nap 00:00, vagy
 •  legfeljebb 100 km-es utazási távolságnál az utas döntése szerinti
Adott állomáson van-e automata, hol találhatók

Kattintson ide.

Hogyan tud számlát kapni az automatás vásárlásról?

Az automata számlát csak előzetesen regisztrált számlázási adattal tud kiállítani. Számlázási adat regisztrálására pénztárban történő vásárláskor van lehetőség, vagy az ügyfélkód előállításához hívjaMÁVDIREKT-et.

Február hónapban miért nem 30 napot fed le a 30 napos bérletem?

A Magyar Állam és Társaságunk között létrejött Közszolgáltatási Szerződés szerint a 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0.00 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 23.59 óráig jogosít utazásra. A szabályozás nem tesz különbséget a 30, 31 illetve 28 (29) napos hónapok esetében, ezért a rendelet valamennyi hónapra általános érvényű. Éves időtávban tekintve, a 31 napos hónapok következtében, a februárban bekövetkező hátrány eltűnik. A 30 napos bérlet előnye, hogy – mivel az érvényesség kezdőnapját a vásárló választhatja meg – e bérlettípus nagyobb mozgásteret biztosít utasaink részére, mindemellett a hosszadalmas pénztári sorban állás is elkerülhetővé válik. Természetesen a tárgyhónap első napján 0.00 órától a következő hónap 5. napján 23.59 óráig érvényes havibérlet – a 30 napos bérlettel megegyező áron - igény szerint továbbra is megváltható jegypénztárainknál.

Mit kínál a Budapest-bérlet, és milyen kedvezményes jegy vagy havijegy váltható hozzá?

A Budapest-bérlettel (ide értve a dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a tanulóknak, valamint a kismamáknak kiadott Budapest-bérletet) rendelkező utas Budapest közigazgatási határán belül (a főváros közigazgatási területén található utolsó budapesti állomásig, a továbbiakban: közigazgatási határállomás), korlátlan számú díjtalan utazásra, a fővárosból a BKSZ területén található állomásra történő utazása esetén BKSZ csatlakozó menetjegy vásárlására jogosult.

A vasút csak a bérletigazolvány tulajdonosának személyazonosságát vizsgálja. A nyugdíjasok esetében a bérletigazolványra való jogosultságot a vasút nem ellenőrzi.

A Budapest-bérlettel rendelkező utas díjfizetés nélkül utazhat a főváros közigazgatási területén belül a BKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-START Zrt. kijelölt járatain.

A Budapest-bérlet nem érvényes az EN, EC, rj, rjx, IC, Expressz vonatokon (kivéve a helybiztosítás nélküli kocsikkal is közlekedő IC-ken). A Budapest-bérlet kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén az utasnak a budapesti helyi forgalomban érvényes kilométer-távolságok alapján teljesárú 2-1. kocsiosztály-különbözeti jegyet kell kiadni. A Budapest-bérlethez kiadott 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jeggyel az utazást az érvényesség első napján be kell fejezni.

A Budapest-bérlet hosszabb út részbeni fedezésére csak a BKSZ területén belül használható fel, ilyen esetben a vasút BKSZ csatlakozó menetjegyet vagy bérletet szolgáltat ki. A Budapest-bérlettel az utazás korlátlan számban igazoltatás nélkül megszakítható.

Budapest-bérlettel igénybe vehető járatok, viszonylatok

A menetrendben külön szimbólummal megjelölt járatok, a BKSZ területén belül történő utazás esetén vehetők igénybe, a közigazgatási határállomásig jegy nélkül, onnan a BKSZ területén kívül levő célállomásig kiegészítő mentejegy/bérlet váltásával. 

Nem sikerült a fizetés, nem kaptam visszaigazolást

Ha korábban eltárolt bankkártya-adatokkal próbált fizetni, de a fizetés sikertelen, akkor próbáljon meg a kártyaadatok manuális megadásával fizetést indítani. Ha így sem sikerült fizetnie, akkor a jegyét a fizetési szolgáltatónál fellépő hiba miatt átmenetileg sajnos nem tudja az online felületen/applikációban megvenni. A problémát jelezheti: informacio [KUKAC] mav-start.hu

Hogyan számoltathatom el a MÁV applikációban vásárolt jegyemet a munkáltatóm felé?

Az applikáció elektronikus számlát állít ki, illetve egy igazolást a fizetésről a jegy QR kód nélküli képével vagy a jegy pdf formátumát, melyet az utas sikeres vásárlás esetén megkap, ezeket tudja a munkáltató felé benyújtani.

Nem működik az applikáció. Mi a teendő?

Ha a felszállás helyén van más jegyvásárlási lehetőség (pénztár vagy automata), akkor a jegyet ott kell megváltani. Ha nincs a felszállás helyén más jegyvásárlási lehetőség, a vonat fedélzetén pótdíj nélkül válthat jegyet. E-vonatjegyet válthat a MÁV-START internetes jegyvásárlási rendszeréből is.

Fizető felületen lévő probléma esetén

Ha korábban eltárolt bankkártya-adatokkal próbált fizetni, de a fizetés sikertelen, akkor próbáljon meg a kártyaadatok manuális megadásával fizetést indítani. Ha így sem sikerült fizetnie, akkor a jegyét a fizetési szolgáltatónál fellépő hiba miatt átmenetileg sajnos nem tudja az applikációban megvenni. A problémát jelezheti: informacio [KUKAC] mav-start.hu
Ha a felszállás helyén van más jegyvásárlási lehetőség (pénztár vagy automata), akkor a jegyet ott kell megváltani.
Ha nincs a felszállás helyén más jegyvásárlási lehetőség, a vonat fedélzetén pótdíj nélkül válthat jegyet.
E-vonatjegyet válthat a MÁV-START internetes jegyvásárlási rendszeréből is a www.mavcsoport.hu honlapról.
A fizetési szolgáltató elérhetőségei: ugyfelszolgalat [KUKAC] simple.hu, Telefon: +36(1)366-6611 +36(20)366-6611 +36(30)366-6611 +36(70)366-6611

Fizetés után nem kapja meg a jegyet?

Amennyiben a jegy az applikációban nem látszik, és a MÁV-START-tól sem kap e-mail értesítést a sikeres vásárlásról, akkor Önnek nincs jegye. Utazás csak érvényes jeggyel lehetséges, ezért kérjük, vásároljon másik jegyet. A zárolt összeget 48-72 órán belül visszatérítik a fizetéshez használt bankszámlára.

Fejlesztési javaslatok

Az észrevételeit az alkalmazáson belül a App értékelése menüpontból, vagy e-mail-en az informacio [KUKAC] mav-start.hu címre küldheti. Kérjük, hogy – különösen hibabejelentés esetén – lehetőség szerint képernyőképekkel is segítse a vizsgálatot.

Hogyan tud számlát kapni az online vásárlásról

A MÁV applikációban vagy az interneten történő vásárlás esetén emailben küld számlát a rendszer a tranzakcióról.

 

Visszatérítés

Meddig válthatom vissza a jegyemet utazás előtt?

A jegypénztárban és jegykiadó automatából vásárolt 100 km alatti és feletti jegyeket érvénytartamon belül a kiindulási állomáson, érvénytartam kezdete előtt bármelyik vasútállomáson 20% kezelési költséggel lehet visszaváltani.
Az IC helyjegyet visszaváltani a vonat indulása előtt legkésőbb egy órával lehet.
Az online, illetve a MÁV applikációból vásárolt menetjegyeket legkésőbb a kiválasztott vonat indulása előtt egy órával, 10% kezelési költséggel lehet visszaváltani. Okosjegyek esetén a visszaváltására legkésőbb a kiválasztott vonat indulása előtt 12 órával, szintén 10% kezelési költséggel van lehetőség.

Visszatérítés vasúthiba esetén

10 percet meghaladó késés vagy a vonat kimaradása esetén lehetősége van lemondani az utazásról a kiinduló állomáson. Ebben az esetben a vonat jegyvizsgálója vagy a felszállási állomás ügyeletes alkalmazottja kérésére igazolást állít ki, ami alapján a vasúttársaság kezelési költség nélkül visszatéríti az utas menetjegyét.

Mennyi időn belül köteles a MÁV-START Zrt. visszatérítési kérelmeket elbírálni és teljesíteni? 

Az egységes nemzetközi díjszabási rendelkezések alapján a szállítási vállalatok a visszatérítéseket legkésőbb az utas kérelmének és az utas által benyújtandó bizonyítékok beérkezését számított 3 hónapon belül kötelesek elintézni.

A megváltott InterCity helyjegyemet mikor válthatom még vissza?

Legfeljebb az indulás előtt egy órával. Amennyiben a vonat tíz percen túli késéssel indul, lemondhat az utazásról, és ebben az esetben szintén visszakapja helyjegye, menetjegye teljes árát.

Bérlet, jegy visszaváltása, átdátumozása

A bérletek visszatérítését a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban kell kérni. A még fel nem használt havibérletet és az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényességi hónap 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig lehet benyújtani. Ha a havibérletet az érvényesség hónapjának 20. napjáig benyújtják visszatérítésre a vasúti társaság a bérlet árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. A 30 napos bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség első napja előtt kell benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 24:00 óráig benyújtja, a vasúttársaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. A tanuló bérlet ára csak a jegy érvényességének kezdete előtt téríthető vissza. A visszatérítés kezelési költsége 20%.

Elektronikus jegyek visszatérítése

Az elektronikus jegyek visszatérítéséről bővebben olvashat a linkre kattintva.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek

Az utas – ha utazását nem kezdte meg és az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik – menetjegye visszaváltásával, indoklás nélkül lemondhat az utazásról és annak visszatérítését kérheti:

 • érvénytartamának kezdete előtt bármely állomáson, a meghatározott vonatra szóló menetjegy kivételével,
 • meghatározott vonatra szóló menetjegy esetén érvénytartamkezdet előtt legkésőbb 1 óráig bármely állomáson,
 • érvénytartamának kezdete után a kiindulási állomáson.

Amennyiben az utas az utazás megkezdése után a vonatnak az indulási állomásról való elindulását követően mond le az utazásról, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére, azaz a kifizetett és a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásért fizetendő menetdíj különbözetének visszatérítését kérheti.

Menettérti útra szóló menetjegy esetén az utas a visszautazás kiindulási állomásán külön igazolás nélkül jogosult az érvényes és visszaútra fel nem használandó menettérti jegy visszaúti része árának visszatérítésére.

A pénztárban, illetve jegyértékesítő automatából vásárolt jegyek és bérletek visszatérítése esetén 20% kezelési költség kerül levonásra.
A helyjegyek visszatérítése a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt legkésőbb 1 óráig lehetséges. Ezen jegyek visszatérítése esetén nem kerül felszámításra kezelési költség.
A visszatérítés teljesítésekor a vasúti társaság a visszatérítendő eredeti jegyet bevonja és a menetjegy mellé esetlegesen kiadott számlát vagy annak jól olvasható másolatát az utasnak be kell mutatnia.
A visszatérítéskor kifizetett összeg átvételét az utasnak neve, lakcíme megadásával kell elismernie, a vasút az átvevő személyazonosságát alkalmas igazolvány alapján vizsgálja.
Ha az utasnak szolgálatszünetelés miatt nincs lehetősége a visszatérítési igény benyújtására vagy a menetjegy fel nem használásának igazolására, igényét a MÁV-START Ügyfélszolgálathoz nyújthatja be. A visszatérítési igény leírásába bele kell foglalni, hol, mikor, milyen módon kísérelte meg a visszatérítést.

Az online/applikációban vásárolt jegyek visszatérítésével kapcsolatban a linkre kattintva a Visszaváltás pontban található tájékoztatás.

Utazás közben

Az automatáknál és az interneten megvásárolt kedvezményes menetjegyek esetén hol szükséges bemutatni a kedvezményre jogosító okmányokat?

Az automatáknál illetve az interneten megvásárolt kedvezményes menetjegyek esetén menetjegye a kedvezményre jogosító okmány felmutatásával együtt érvényes, melyet a vonaton a jegyvizsgálónak kell bemutatni.

Használható elektromos cigaretta a vonatokon, állomásokon? 

Elektromos cigaretta a vonatokon, állomásokon nem használható.

Járatkimaradás, következő alkalmas vonat keresése

Az aktuális menetrendi információkról a Vonatinfó oldalon illetve a MÁVINFORM Facebook-oldaláról tájékozódhat.
Amennyiben itt nem talál elég információt, kérjük, hívja a MÁVDIREKT-et.

Adott vonat adott állomáson bevárja a csatlakozást? (késés, vágányzári menetrend esetén)

Kérjük, jelezze átszállási szándékát a vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló felé.

Mikor szállhatok fel a vonatra jegy nélkül?

Kizárólag abban az esetben, amennyiben a felszállás állomásán nincs jegykiadás. Ellenkező esetben pótdíjat kell fizetni.

Miért késik, várakozás oka

Az aktuális menetrendi információkról a Vonatinfó oldalon illetve a MÁVINFORM Facebook-oldaláról tájékozódhat.
Amennyiben itt nem talál elég információt, kérjük hívja a MÁVDIREKT-et.

 

Ügyfélszolgálat

Talált tárgy, állat bejelentése

Hívja a MÁVDIREKT-et.

Késésigazolás kérésének módja, helye az állomáson

Az utas kérésére a késésről (ide értve a késés miatti csatlakozás mulasztást is) és kimaradásról, valamint az azt okozó akadály tényéről és időtartamáról a vasúti társaság igazolást állít ki. A vasúti társaság részéről szükséges igazolásokat a vasútállomás ügyeletes alkalmazottja, a vonaton a jegyvizsgáló adja ki és ezt a tényt feljegyzi az utas menetjegyére.

Hibabejelentés

Üzenetküldés

Kedvezmények

Az Uniós államok 65 év feletti polgárai jogosultak díjmentes utazásra Magyarországon?

Az Európai Unió 65 éven felüli polgárai – életkoruk és személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – menetdíj megfizetése nélkül utazhatnak belföldi forgalomban, 2. kocsiosztályon. A díjmentesség a magasabb kocsiosztály igénybe vételére és a felárra nem terjed ki.

Milyen kedvezményt lehet igénybe venni belföldön?

Belföldön igénybe vehető kedvezményeink részletes leírását Díjszabásunk tartalmazza, melyet Személyszállítási Üzletszabályzat oldalunkon érhet el, továbbá telefonon is tájékozódhat a MÁVDIREKT elérhetőségein.

Fel kell mutatnom a pénztárnál a kedvezményre jogosító igazolásomat?

Igen.

Diák kedvezmény igénybe vételéhez szükséges érvényesíteni a diákigazolványom?

Az állandó diákigazolványt a közoktatásban nem kell érvényesíteni azon tanév befejezését követő október 31-ig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

Ha nem volt nálam a diákigazolványom/bérletem a vonaton, és megbüntettek, mit tegyek?

A jegyvizsgáló ún. Utasleadási lapot állított ki az utazás során, akkor Önnek lehetősége van 15 naptári napon belül a menetjegyet az utasleadási lappal és az érvényes diákigazolvánnyal bármely pénztárunkban bemutatni, és a bemutatási díjat befizetni, ami jelenleg 1.300 Ft.
Ha Ön a vonaton megfizette a jegyvizsgáló által felszámított összeget, akkor lehetősége van az utólagos bemutatásra, amennyiben 15 napon belül a menetjeggyel, a jegyvizsgálótól kapott menetjeggyel és az érvényes diákigazolvánnyal bármely személypénztárunkban. Ez esetben a vonaton fizetett összeget, az 1.300 Ft bemutatási díj levonása után visszatérítik Önnek.

Lehet-e Széchenyi Pihenő kártyával (SZÉP kártyával) vásárolni a MÁV-START-nál?

A SZÉP Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló, többször módosított 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet értelmében a SZÉP kártyát nem áll módunkban elfogadni.

Lehetséges-e az állam által biztosított szociálpolitikai kedvezménnyel első osztályon utazni?

A szociálpolitikai kedvezmények 2. kocsiosztályon vehetők igénybe, ha a jogosult 1. osztályon szeretne utazni, akkor köteles a teljesárú 2-1 kocsiosztály különbözetet megfizetni az általa igénybevett viszonylaton.

Lehetséges levelezős diákigazolvánnyal a lakóhely illetve az iskola közötti útvonalon kívüli viszonylaton utazni?

Igen, az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány kiváltásával és lebélyegeztetésével. Az ehhez szükséges kérelem honlapunkról letölthető. Bővebb információért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, vagy állomási információszolgálatunkhoz.

A külföldön tanuló diák az intézmény által kiadott diákigazolvánnyal igénybe veheti a magyar diákokra érvényes belföldi kedvezményeket?

Ha a diákigazolványt nem Magyarországon állították ki, a kedvezményre jogosultság igazolására csak abban az esetben használható fel, ha a jogosultság adati az igazolványról egyértelműen megállapíthatóak
• az igazolványt az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában adták ki,
• az igazolvány névre szóló,
• az igazolvány fényképpel ellátott vagy az utas egyidejűleg más fényképes igazolvánnyal tudja igazolni személyazonosságát,
• az igazolvány érvényességi ideje megállapítható (érvényességi időtartam vagy érvényesítő bélyegzés, matrica, stb.),
• az igazolvány tartalmazza az oktatási intézmény megnevezését és székhelyét.
Amennyiben a külföldön kiállított diákigazolványról a képzés jellege (nappali, levelező, stb.) nem állapítható meg, akkor azt nappali képzésre kiadott diákigazolványként fogadjuk el.
Az ún. nemzetközi diákigazolványok (amelyeket nem az oktatásért felelős hatóság, hivatal vagy oktatási intézmény, hanem diákszervezet, utazási iroda stb. pl. ISIC ad ki) alapján kedvezmény abban az esetben nem vehető igénybe ,ha a kártyáról nem állapítható meg, hogy valamely  EU vagy EGT tagállamban adták ki.
A külföldön tanuló magyar diák az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) igényelhet diákigazolványt.
További információk: www.diakigazolvany.hu

 

A belföldi diákigazolvány igénybe vehető nemzetközi utazáshoz?

Nemzetközi utazások esetén diákigazolvánnyal nem vehetők igénybe kedvezmények, viszont számos ajánlat biztosít kedvezményt 26 év alattiak részére. A menetjegy megváltása előtt tájékozódjon az ifjúsági kedvezmények esetleges meglétéről.

A 26 év alatti fiatalok megkaphatják-e a belföldön érvényes 33%-os kedvezményt??

Igen, bármely viszonylaton péntek 10.00 órától vasárnap 24.00 óráig, illetve ettől eltérően az ünnepnapokkal egybekötött hétvégéken, az Üzletpolitikai kedvezmények szabályozásában meghirdetettek szerint. Az aktuális szabályozás elérhető az Üzletszabályzat oldalon.

Kajla útlevél

https://kajla.hu/

 

Nemzetközi utazás

Meddig érvényes a nemzetközi menetjegy?

A nemzetközi menetjegyek érvénytartama általában 4 nap, azonban vannak bizonyos ajánlatok, melyeknél az érvénytartam hosszabb, míg vannak olyan ajánlatok is, melyeknél a menetjegy csak adott napra, adott vonatra érvényes. A menetjegy megváltása előtt tájékozódjon az ajánlat igénybevételi feltételeiről.

Meddig válthatom vissza a (nemzetközi) jegyemet utazás előtt?

A SparDay/SparNight, illetve a START Európa ajánlatok többsége nem visszatéríthető, az egyéb ajánlatokra eltérő szabályok vonatkoznak, így javasoljuk, tájékozódjanak a Nemzetközi utazás oldalon a kiválasztott célország ajánlatainak leírásánál, vagy hívják a MÁVDIREKT-et.

Jegyvásárlás nemzetközi járatokra

Nemzetközi utazásainkról, illetve a jegyvásárlási lehetőségekről a Nemzetközi utazás oldalon talál bővebb információt.
Amennyiben egyéb kérdése van, kérjük, hívja a MÁVDIREKT-et.

Nemzetközi utazáshoz igénybe vehetőek a belföldi kedvezmények a határig?

Nem. Nemzetközi utazás esetén az egész útvonalra nemzetközi menetjeggyel kell rendelkeznie az utasnak.

 

Kutya és más élő állatok szállítása

Szállíthatok kutyát a vonaton?

A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával az utas zárt szállítóeszközben élő állatot is bevihet a vasúti kocsiba, ha az (pl. kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. Az előbbiektől eltérően a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is szállítható. Beteg, fertőző kutya, élőállat a vonaton nem szállítható. Valamennyi helyjegyköteles (expressz), valamint helyjegyköteles (InterCity, Railjet, EuroCity, EuroNight) vonat másodosztályú kocsijában a kisállatok – kutyák, macskák és egyéb kistestűek csak zárt hordozóeszközben való szállítása engedélyezett.

Kell fizetnem a kutya szállításáért?

A vasúti társaság kizárólag a zárt szállítóeszköz nélkül szállított kutya szállításáért számít fel viteldíjat.

Bármely kocsiba bevihetem a kutyámat?

9.3.12. A kísérő kutya és a szolgálatban lévő rendőrségi kutya kivételével nem vihető be élő állat

a) az étkezőkocsiba b) helyjegyköteles vonatra a zárt szállítóeszközben történő szállítás kivételével.

Zárt szállítóeszközben történő szállítás kivételével kutya csak a helybiztosítás nélküli 2. kocsiosztályú személykocsiba vihető be.

Bevihetem a kutyát a kocsiba/fülkébe, vagy a peronon szükséges szállítanom? Több kutyát is vihetek magammal?

Kutya csak a 2. kocsiosztályú személykocsiba vihető be. Egy utas legfeljebb 2 kutyát vihet magával. A 2. kocsiosztályú, fülkés kocsi fülkéjébe a kutya csak az ott ülő valamennyi utas beleegyezésével vihető be. A fülkés kocsi egy fülkéjébe legfeljebb 2 utas vihet be kutyát. 20 kg-nál nehezebb, nagytestű kutya csak a személykocsi peronján szállítható. A kutyát pórázzal és szájkosárral kell ellátni, kivéve, ha a kutya megfelelő zárt szállítóeszközben utazik, ha az (pl. kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. A helyjegyköteles vonatra az utas a kutyáját szájkosárral és pórázon vezetve felviheti a jármű utasterén kívüli (peron, többcélú tér) részbe. Az utasnak a kutyát a felvitelt követően haladéktalanul az arra alkalmas – a kézipoggyász mérethatárt (30x50x80 cm) meg nem haladó méretű – szállítóeszközben kell elhelyeznie, mely alkalmas arra, hogy az utasok testi épségét, biztonságát, a vonatok,  vagyontárgyak tisztaságát és sértetlenségét megóvja. Ha ez megtörtént, csak akkor viheti be a 2. osztályú kocsi utasterébe. Az utas az utastéren kívüli részben sem szállíthatja szállítóeszköz nélkül a kutyát. A szállítóeszközt az utasnak végig szoros őrizetében, magánál kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni. Helyjegyköteles (InterCity, Railjet, EuroCity, EuroNight, expressz) vonat másodosztályú kocsijában a kisállatok – kutyák, macskák és egyéb kistestűek csak zárt hordozóeszközben való szállítása engedélyezett.

Mit szükséges magammal vinni a kutyával történő utazáshoz?

A kutya tulajdonosa köteles az állat egy évnél nem régebbi keletű, veszettség elleni oltási bizonyítványát magával vinni, és azt kérésre felmutatni. A három hónapnál fiatalabb kölyökkutya esetében – ha életkora egyértelműen igazolható – nem kell oltási bizonyítványt felmutatni. Ha az utas a szükséges igazolást nem tudja felmutatni, a vasúti társaság az utast és kutyáját kizárja az utazásból.

IC vonaton is szállíthatok kutyát?

Lehetőség van kisállatok – kutyák, macskák és egyéb kistestűek – zárt hordozóeszközben való szállítására valamennyi helyjegyköteles (expressz), valamint helyjegyköteles (InterCity, railjet, EuroCity, EuroNight) vonatunk másodosztályú kocsijain. Egy utas egy (élő állatot tartalmazó) tárolóeszközt vihet magával.

Már a vonatra is zárt tárolóban vihetem fel a kutyát?

A helyjegyköteles vonatra az utas a kutyáját szájkosárral és pórázon vezetve felviheti a jármű utasterén kívüli (peron, többcélú tér) részbe. Az utasnak a kutyát a felvitelt követően haladéktalanul az arra alkalmas – a kézipoggyász mérethatárt (30x50x80 cm) meg nem haladó méretű – szállítóeszközben kell elhelyeznie, mely alkalmas arra, hogy az utasok testi épségét, biztonságát, a vonatok, vagyontárgyak tisztaságát és sértetlenségét megóvja. Ha ez megtörtént, csak akkor viheti be a 2. osztályú kocsi utasterébe. Az utas az utastéren kívüli részben sem szállíthatja szállítóeszköz nélkül a kutyát. A szállítóeszközt az utasnak végig szoros őrizetében, magánál kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni.

Kártérítés

Milyen esetben kérhetek átalány-kártérítést vonatkésés esetén?

Belföldi forgalomban közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén az Utas átalány-kártérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között, amelynek mértéke:

- 30 -119 perc késés esetén a menetjegy árának 25%-a

- 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegy árának 50%-a.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az Utas a késést elszenvedte.

Nem kérhető kártérítés, ha az Utas nem rendelkezett menetjeggyel és pót-és helyjeggyel, pótjeggyel, vagy helyjeggyel.

Ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1000 Ft-ot, azt a vasúti társaság nem fizeti ki. Ugyanazon utas több, egyenként 1000 Ft-ot meg nem haladó kártérítését a vasúti társaság kifizeti, amint összegük meghaladja az 1000 Ft-ot.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek:

Az állomási pénztárainknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítjük a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani. Utóbbi esetében, kérelmét és eredeti menetjegyeit Ügyfélszolgálatunkhoz tudja benyújtani, melynek elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mav-start-ugyfelszolgalat. Beadványát ezen túl bármely pénztárunk is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé.

Bérlet:

Belföldi forgalomban a bérlettel vagy bérlet jellegű más jeggyel, igazolvánnyal történő utazás esetén az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára.

E-vonatjegy:

Az e-vonatjegyek esetén a kártérítés kifizetése csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a kártérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges. Az igény elektronikus módon is benyújtható, ez történhet elektronikus levélben: eszrevetel [KUKAC] mav-start.hu e-mail címre, vagy a www.mavcsoport.hu honlapon, az erre biztosított felületen On-line is. Ebben az esetben kérjük, hogy e-vonatjegyét (PDF) is csatolja igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét. Amennyiben késési igazolás is került kiállításra utazása során, kérjük azt is csatolja be. Minden esetben meg kell adni a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje), valamint a postacímét, vagy bankszámlaszámát melyre a kifizetést igényli

A MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyekre ugyanezen szabályok alkalmazandók.

Nemzetközi utazás

Az utas – az utazási jog elvesztése nélkül – átalány-kártérítést kérhet a vasúti társaságtól a vonatnak az utas átszállási állomására vagy célállomására késéssel történő érkezése esetén, amennyiben a menetjegy árát a Személyszállítási Üzletszabályzat A. függelék 7.1.1. ponttal összhangban nem térítették vissza. A késés esetén fizetendő legalacsonyabb átalány-kártérítések a következők:

 1. a menetjegy árának 25%-os visszafizetése 60–119 perces késéssel történő érkezés esetén;
 2. a menetjegy árának 50%-os visszafizetése 120 perces, vagy azt meghaladó késéssel történő érkezés esetén.

A menetjegy árára vonatkozó átalány-kártérítés kifizetésének határideje az igény bejelentésétől számított 1 hónap. A kifizetése történhet utalvány formájában is, de az utas kérésére a térítést pénz formájában kell kifizetni.

A vasúti társaság a 4 EUR alatti összegű átalány-kártérítést nem fizeti ki, de azt az utas az elévülési időn belül más igényével együtt újra előterjesztheti, és ha a több jogos igény összértéke eléri a 4 EUR-t, az kifizethetővé válik.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a késett vonatra vonatkozó szállítási szerződéshez tartozó menetjegy(ek) ára.

Az átalány-kártérítésnél nem vehető figyelembe a vonaton fizetett szervízdíj és a vonaton esetlegesen fizetett pótdíjak összege. A városi közlekedés díját is magában foglaló menetjegy esetén az átalány-kártérítés alapja a díjszabásban meghirdetett ugyanazon kedvezménnyel városi közlekedési díj felszámítása nélkül kiadott menetjegy ára.