A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája.

A vasúti tevékenységre és a MÁV Zrt.-re vonatkozó alapvető szabályok

2005. évi CLXXXIII. tv. a vasúti közlekedésről

2005. évi CLXXXIV. tv. a légi-, a vasúti-, és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

168/2010. (V. 11.) Kormányrendelet az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról

263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

8/2006. (I. 13.) Kormányrendelet a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

10/2008.(VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos |vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

83/2007. (X. 6.) GKM-PM rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványról

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet a vasutas biztosítottak köréről

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet a vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata

Az Európai Parlament és Tanács 913/2010/EU rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról

A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2168/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1831/94/EK rendelet módosításáról

2006/702/EK: a Tanács határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

A Bizottság 2035/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

A Tanács 91/440/EK irányelve (1991. július 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/12/EK irányelve (2001. február 26.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a vasúttársaságok engedélyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról

A legfontosabb általános szabályok:

2013. évi CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről

2000. évi C. tv. a számvitelről

2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználások rendjéről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésrőlA Nemzeti Közlekedési Hatóság weboldalán a vasútszabályozásra vonatkozó további jogszabályokat találhat.