Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a MÁV Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Az igény benyújtható:

a) e-mailben: kozadat [KUKAC] mav.hu

b) levélben: MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Információvédelem, 1940 Budapest

c) faxon: 06-1-511-2246

Kérelmét írásban benyújthatja − alaki követelmények teljesítése nélkül − írott igénylés formájában, vagy a MÁV Zrt. által e célra rendszeresített nyomtatványon, amely a MÁV Zrt. honlapjáról letölthető.

Amennyiben a kért adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, szíveskedjék elektronikus levélcímét megadni; ha az adatokat postai úton vagy faxon kéri megküldeni, szíveskedjék nevét és levelezési címét, illetve faxszámát megadni.

Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését.

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre.

Amennyiben ugyanazon kérelmező azonos ügyben ismételten benyújtja kérelmét, érdemi intézkedés helyett tájékoztatást kap a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag ezen igény teljesítésével kapcsolatban használjuk fel.

A MÁV Zrt. a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz.

 A KÖZÉRDEKŰ ADATRÓL KÉSZÍTETT MÁSOLATÉRT FIZETENDŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE:

Formátum Egységár
A/4-es oldal másolása papíralapú adathordozóra 50 Ft + ÁFA
A/3-as oldal másolása papíralapú adathordozóra 70 Ft + ÁFA
A/4-es oldal másolása digitális adathordozóra 30 Ft + ÁFA
A/3-as oldal másolása digitális adathordozóra 50 Ft + ÁFA