A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Törvények

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
 • 2020. évi LXII. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai kihirdetéséről, valamint a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról
 • 2018. évi XXXIV. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
 • 2016. évi CV. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
 • 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

 

Rendeletek

 • 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
 • az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Kormányrendelet
 • a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X.11.) Kormányrendelet
 • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
 • az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet
 • 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól
 • a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet
 • 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról
 • a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I.5.) NGM rendelet
 • a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X.19.) Korm. rendelet
 • a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 32/2009 (II.19.) Korm. rendelet
 • 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről
 • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet
 • a vasutas biztosítottak köréről és a vasút egészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet
 • a közlekedési területen végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II.5.) Korm. rendelet
 • 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
 • a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015 (VIII.26.) NFM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet
 • OVSZ I. - a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
 • 14/2006. (III.27.) GKM rendelet az OVSZ II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet módosításáról
 • A vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről szóló 295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet
 • A vasúti járművek karbantartási rendszeréről és a karbantartásáért felelős szervezetekről szóló 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet
 • Az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról szóló 43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet
 • A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet
 • A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
 • A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet
 • A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
 • A pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről szóló 11/2019. (V. 29.) ITM rendelet
 • A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet
 • A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet
 • A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM együttes rendelet
 • A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet
 • A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet
 • Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
 • 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 

EU jogszabályok

 • az Európai Parlament és Tanács 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2020/700 irányelve (2020. május 25.) az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetési határidő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról
 • A Bizottság 2020. június 12-i (EU) 2020/780 végrehajtási rendelete a 445/2011/EU rendeletnek és az (EU) 2019/779 végrehajtási rendeletnek a karbantartásért felelős vasúti szervezetek számára kibocsátott egyes tanúsítványok érvényességi idejének a Covid19-világjárvány miatt szükséges meghosszabbítására irányuló intézkedések és bizonyos átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 2019/777 Végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 2018. március 8-i (EU) 2018/762 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a biztonságirányítási rendszerek követelményeire vonatkozó közös biztonsági módszerek meghatározásáról, valamint az 1158/2010/EU és az 1169/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 2018. április 4-i (EU) 2018/545 rendelete az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti járművek és a vasúti járműtípusok engedélyezési eljárására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/797 irányelve a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról
 • A Bizottság 2016/882 irányelve (2016. június 1.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/798 irányelve a vasútbiztonságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról

Adatvédelmi szabályzat:

PDF ikon 7-2022_vagon-az_adatvedelmi_szabalyzatrol.pdf