A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

A Társaság jogállása

          A Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv-ben (továbbiakban Gt.) meghatározott jogszabályi keretek között az Alapító Okiratban foglaltak, valamint a jelen SzMSz szerint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik. Önálló jogi személy, cégneve alatt önállóan jogokat szerez és kötelezettségeket vállal. Saját cégneve alatt tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Vagyonával és alkalmazásában álló humán erőforrással önállóan gazdálkodhat. Saját eszközeit más gazdálkodó szervezetekkel közös érdekeltségű vállalkozásba fektetheti, más szervezetekkel társaságot hozhat létre.A Társaság főbb azonosító adatai

Cégneve: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: MÁV FKG Kft.

Székhelye/telephelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

                                        1103 Budapest, Kőér utca 2/E.

Nyilvántartási helye: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 16-09-002819

Adószáma: 11267425-2-16

KSH-jele: 11267425-4212-113-16

A Társaság határozatlan időre alakult. A Társaság üzletéve a naptári évvel egyező.

 

Az Alapító adatai

Cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: MÁV Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Nyilvántartási helye: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-10-042272

A Társaság tevékenységi körei

Főtevékenység:          4212 Vasút építése

A Társaság további tevékenységeit az Alapító Okirat 3.2. pontja tartalmazza.

A cégjegyzékben szereplő főtevékenység és további tevékenységi körök, amelyek gyakorlására a társaság megfelelő engedélyekkel és szervezeti kompetenciával rendelkezik.

 

Üzletrész

A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és társasági vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet.

Az egyszemélyes Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt Alapító jogutódlása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződéssé módosítani.

 

Nyereség felosztása

Az Alapítót a Társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a Számviteli Törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből osztalék illeti meg.A Társaság irányítása, felügyelete

Az Alapító

          A Társaság egyszemélyes társaság, legfőbb döntéshozó szerve az Alapító. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásbeli határozattal dönt; döntéséről írásban tájékoztatja a Társaság ügyvezetőjét. A Társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás alapján minden szavazat az egyszemélyes Alapítót illeti meg. Az Alapító, Alapítói okiratban határozza meg, hogy a Társaság működésével kapcsolatos döntések közül melyeket vonja kizárólagos hatáskörébe. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekről az Alapító Okirat rendelkezik.A Társaság ügyvezetője

          A Társaság ügyvezetőjét az Alapító, vagy az Alapító képviselője nevezi ki és hívja vissza. Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra nevezhető ki, melynek lejárta után - ismételten is - újraválasztható. Az ügyvezető felett az utasítás adási és beszámoltatási jogokat az Alapító gyakorolja. A Társaság ügyeinek intézését az ügyvezető látja el. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a II. 4.4. pont szerinti munkáltatói jogokat. A Társaság ügyvezetője biztosítja, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói határozatokban foglaltaknak megfeleljen.A Társaság Felügyelő Bizottsága

          A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. Tagjainak egyharmadát – az Üzemi Tanácsnak a Társaság ügyvezetőjével kötött eltérő megállapodása hiányában – a munkavállalók sorából, a Társaságnál esetlegesen működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után, az Üzemi Tanács jelöli. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásának lejárta után újra megválasztható. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időponttól, amelyre vonatkozóan Alapító az ügyvezetőt megválasztotta. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy az Alapító érdekeit, köteles az Alapító határozatának meghozatalát kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság Ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az Ügyrendben meg kell állapítani.A Társaság könyvvizsgálója

          A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre az Alapító nevezi ki. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt kijelölő alapítói határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.