A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

A Társaság jogállása

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott jogszabályi keretek között a Társasági Szerződésben foglaltak, valamint az Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) szerint többszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik. Önálló jogi személy, cégneve alatt önállóan jogokat szerez és kötelezettségeket vállal. Saját cégneve alatt tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Vagyonával és alkalmazásában álló humán erőforrással önállóan gazdálkodhat. Saját eszközeit más gazdálkodó szervezetekkel közös érdekeltségű vállalkozásba fektetheti, más szervezetekkel társaságot hozhat létre.A Társaság főbb azonosító adatai

Cégneve: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: MÁV FKG Kft.

Székhelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

Nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 16-09-002819

Adószáma: 11267425-2-16

KSH-jele: 11267425-4212-113-16

A Társaság határozatlan időre alakult. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

 

A Társaság tagjainak adatai

1.

Cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: MÁV Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-10-042272

2.

Cégneve: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégneve: MÁV-HÉV Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-10-049023

 

Üzletrész

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész: 99,993 % MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. üzletrész: 0,007 % MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Nyereség felosztása

A tagot a Társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a Taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.A Társaság irányítása, felügyelete

A Taggyűlés

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés. A Taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Taggyűlés a döntéseit határozati formában, ülés tartásával, vagy ülés tartása nélkül hozza, a Társasági Szerződésben foglalt eljárási szabályok szerint. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekről a Társasági Szerződés rendelkezik.A Társaság ügyvezetője

A Társaság ügyvezetőjét a Taggyűlés nevezi ki és hívja vissza. Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időtartamra is szólhat. A határozott időre kinevezett ügyvezető – akár ismételten, de legfeljebb 5 (azaz öt) éves határozott időre – újraválasztható. Az ügyvezető felett az utasítási és beszámoltatási jogokat (munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat) a Taggyűlés gyakorolja. A Társaság ügyeinek intézését az ügyvezető látja el. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a Társaság SzMSz-ben meghatározott munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. A Társaság ügyvezetője biztosítja, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a taggyűlési határozatokban foglaltaknak megfeleljen.A Társaság Felügyelőbizottsága

A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 6 (hat) tagból áll. Amennyiben a Ptk. 3:124. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, a Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát – az Üzemi Tanácsnak a Társaság ügyvezetőjével kötött eltérő megállapodása hiányában – a munkavállalók sorából, a Társaságnál esetlegesen működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után, az Üzemi Tanács jelöli. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásának lejárta után újra megválasztható. A Felügyelőbizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet a Taggyűlés által kinevezett ügyvezető megbízatásának időtartamától.

A Felügyelőbizottság a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság vizsgálja, véleményezi, valamint állásfoglalást ad a Taggyűlés elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentéseket érintő előterjesztésekre, valamint ha jogszabály vagy a Társaság bármely utasítása, illetve szabályzata, továbbá a Taggyűlés határozata eltérést nem engedő kötelező jelleggel a Felügyelőbizottság hatáskörébe sorol valamely ügyet.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Taggyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, az osztalékelőlegről az ügyvezetés kizárólag a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat.

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése vagy a 208. § (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről vagy más juttatásról a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Az Mt. 228. §-ban foglalt megállapodás megkötéséhez a Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a Társasági Szerződésbe, vagy a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a Társaság tagjainak érdekeit, köteles a Taggyűlés határozatának meghozatalát kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Taggyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.A Társaság állandó könyvvizsgálója

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

A Társaság állandó könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre a Taggyűlés választja. Az állandó könyvvizsgáló személyére a MÁV Zrt. taggal egyeztetett ajánlatkérési eljárás alapján az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt kijelölő taggyűlési határozat meghozatalának napjától, az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlési határozat meghozatalának napjáig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások, vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.