Érintetti jogok és azok gyakorlása (tájékoztató)

A MÁV-START Zrt. (Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján Őket megillető jogokról és a joggyakorlás módjáról, továbbá az érintetti kérelem teljesítésének menetéről és módjáról.

Az érintett a MÁV-START Zrt. által végzett adatkezelésekre vonatkozó legfontosabb információkról és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokról az Általános információk menüponton tájékozódhat.

A MÁV-START Zrt. által végezett egyes adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatók az Adatkezelési tájékoztatók menüpont alatt érhetőek el.

A tájékoztató eléréséhez témakörönként kattintson az egyes kérdésekre:
 
Ki minősül érintettnek?

Valamennyi természetes személy, akinek a személyes adatát a MÁV-START Zrt. kezeli. Az alább ismertetett jogosultságok valamennyi érintettet megilletnek.

A személyes adatok védelméhez való jog a személyhez fűződő jellege miatt kizárólag az érintetthez kötődik, így kizárólag az érintett nyújthat be kérelmet személyesen, illetve törvényes képviselője (pl. szülő a gyermeke nevében) vagy meghatalmazott (pl. ügyvéd) útján.

Hogyan gyakorolhatja az érintetti jogait?

Az érintett a MÁV-START Zrt. bármely elérhetőségén előterjesztheti az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét, azonban javasoljuk, hogy a kérelmet elsősorban az adott adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségen vagy az adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségén terjessze elő.

Az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmet az érintett személyesen vagy képviselő (pl. ügyvéd) útján terjesztheti elő. Amennyiben képviselő útján terjeszti elő a kérelmet, úgy a kérelemhez kérjük csatolni a képviseleti jogot igazoló dokumentumot. Amennyiben az érintett elhunyt, úgy az érintetti jogok gyakorlására az érintett által az Adatkezelőnél tett jognyilatkozatban megjelölt személy vagy személyek jogosultak, ennek hiányában az elhunyt érintett közeli hozzátartozói jogosultak gyakorolni az érintettet életében megillető jogokat.

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: az érintett írásban (pl. postai levél útján), elektronikus úton (pl. e-mailben) vagy szóban (pl. telefonon) is előterjesztheti a jogai gyakorlására irányuló kérelmet. Amennyiben az érintett szóban terjeszti elő a kérelmét az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a kérelemről. Az érintetti jogok gyakorlását elősegítő kérelem formanyomtatványok az oldal alján a Letölthető dokumentumok között érhetőek el.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail: adatvedelem [KUKAC] mav-start.hu
Postai cím: 1091 Budapest. Üllői út 131. – a borítékon kérjük megjelölni a következőket: „Adatvédelmi tisztviselő részére”.

Milyen jogok illetik meg az érintettet a GDPR alapján?

Az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja az Adatkezelőnél:

a) Előzetes tájékoztatáshoz való jog;

b) Hozzáféréshez való jog (tájékoztatáshoz-, másolatkéréshez- és betekintéshez való jog);

c) A személyes adatok módosításához és kiegészítéséhez való jog;

d) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”);

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog;

f) Adathordozhatósághoz való jog;

g) Tiltakozáshoz való jog;

h) Hozzájárulás visszavonásához való jog;

i) Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog.

 

Az egyes jogokra vonatkozó részletes tájékoztatás alább érhető el. Az érintetti jogok gyakorlását elősegítő kérelem formanyomtatványok az oldal alján a Letölthető dokumentumok között találhatóak.

Hogyan teljesíti a MÁV-START Zrt. a kérelmét?

A kérelem teljesítésének módja:

A MÁV-START Zrt. az érintett kérelmét a kérelemben megjelölt módon teljesíti. Amennyiben írásban terjeszti elő a kérelmét, úgy kérheti, hogy az Adatkezelő azt írásban postai vagy elektronikus úton teljesítse. Amennyiben az érintett szóban terjeszti elő a kérelmét az Adatkezelő a kérelem teljesítéséről írásban ad tájékoztatást. Az érintett kérelme szóban csak abban az esetben teljesíthető, ha a kérelem előterjesztésekor az érintett személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.

A kérelem teljesítésének határideje:

Az adatkezelő az érintett kérelmét késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A kérelem teljesítésének költségei:

Az Adatkezelő az érintett kérelmének teljesítését díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Amennyiben az Adatkezelő e szabálynak megfelelően díjat számít fel vagy a kérelem teljesítését megtagadja, úgy arról legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül értesíti az érintettet. Amennyiben az Adatkezelő az érintett kérelmének teljesítéséért díjat számít fel, úgy az Adatkezelő az érintett kérelmét mindaddig nem teljesíti, amíg az érintett a kiszabott díjat meg nem fizeti.


Az egyes érintetti jogok 

 

1. Az előzetes tájékoztatáshoz való jog 

Amennyiben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől szerzi meg, úgy az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezelésre vonatkozó egyes alábbi információkról. Az adatkezelő e kötelezettségének az adatkezelés jellegétől függően eltérően tesz eleget, azonban a MÁV-START Zrt. által végzett egyes adatkezeléseire vonatkozó adatkezelési tájékoztatók az Adatkezelési tájékoztatók menüpont alatt elérhetőek el, így az érintettnek lehetősége van bármikor, akár utólag is tájékozódni az adott adatkezelésről.

 

Az Adatkezelő legalább a következő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek, úgy az adattovábbítás címzettje(i), illetve a címzettek kategóriái;

f) amennyiben a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kerülnek továbbításra, úgy az erre vonatkozó információk;

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

h) az érintettet megillető jogosultságokról és a joggyakorlás módjáról, ideértve az érintett azon jogát – amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul –, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

i) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

j) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

k) amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés eredeti céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, úgy az erre vonatkozó információk.

 

Amennyiben az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől szerzi meg a személyes adatokat, úgy az Adatkezelő a személyes adatok forrásának megjelölésével a fentiekben az a) – k) pontban megjelölt információkat az érintett rendelkezésére bocsátja a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül. Ha az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használja, úgy a tájékoztatást az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával adja meg. Ha az Adatkezelő várhatóan más címzettel is közli az adatokat, úgy a tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor adja meg az érintett részére.

2. A hozzáféréshez való jog

Az érintettet a hozzáféréshez való jog keretében három jogosultság illeti meg:

a) Tájékoztatáshoz való jog – az adatkezelés megkezdését követő az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást arról, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokon folyamatban van-e valamilyen adatkezelés, illetve kérheti, hogy az Adatkezelő nyújtson tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozók nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait, illetve az érintettet megillető jogokról.

b) Másolatkéréshez való jog – az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő bocsássa rendelkezésére a róla kezelt személyes adatokat. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

c) Betekintéshez való jog – amennyiben az adatkezelés körülményei azt lehetővé teszik, úgy az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tegye lehetővé a róla kezelt személyes adatokba történő (pl. valamely adatbázisba vagy kamerafelvételbe) betekintést. Az Adatkezelő e jogot úgy köteles biztosítani, hogy más személy joga nem sérülhet. Amennyiben ezt az Adatkezelő az adatkezelés körülményeire való tekintettel nem tudja biztosítani, úgy az érintett részére nem teszi lehetővé a személyes adatokba történő betekintést.

3. A személyes adatok módosításához és kiegészítéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog). Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (személyes adatok kiegészítéséhez való jog). Amennyiben az érintett kéri a személyes adatainak kiegészítését, de a személyes adatok kezelésének célja ezen adatok kezelését nem indokolja, úgy az Adatkezelő a személyes adatok kiegészítésére irányuló kérelem teljesítését elutasítja. Az Adatkezelő a módosításról, illetve kiegészítésről a kérelem teljesítését követően tájékoztatja az érintettet. Amennyiben nem bizonyul lehetetlennek vagy nem jár aránytalanul nagy erőfeszítéssel az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. 

4. Törléshez való jog ("Elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok törlésére vonatkozó kérelmet terjeszt elő abban az időtartamban, amikor az Adatkezelőnek kötelező kezelnie a személyes adatokat, úgy az Adatkezelő a törlési kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint megtagadja. Amennyiben a személyes adatok kezelésére jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükség van, úgy a törlési kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja szerint tagadja meg. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét minden esetben egyedileg bírálja el, megvizsgálva azt, hogy a kérelem teljesíthető-e vagy esetlegesen fennáll-e a kérelem teljesítésének megtagadására okot adó valamely körülmény.

Az Adatkezelő a kérelem elbírálásáról és annak folytán tett intézkedésekről írásban, dokumentált módon értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (lásd a tiltakozáshoz való jogra vonatkozó tájékoztatást lentebb a 7. pontban). Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő a korlátozás ideje alatt az adatokon további adatkezelési műveleteket nem végez, és gondoskodik arról, hogy a zárolt adatokat ne lehessen megváltoztatni. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. Word vagy Excel formátumban) megkapja, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon (elektronikus úton) történik. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét nem a megjelölt jogalapok biztosítják, illetve az nem automatizált módon történik, úgy az érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

Az adathordozhatósághoz való jog keretén belül az érintettet megilleti az a jog is, hogy kérje a személyes adatainak egy másik adatkezelőnek történő továbbítását. Az Adatkezelő kizárólag abban az esetben teljesíti az érintett erre vonatkozó kérelmét, ha a címzettet azonosításra alkalmas módon megjelöli és megjelöli azt az elérhetőséget is, amelyre kéri a személyes adatok továbbítását. Az Adatkezelő a személyes adatok továbbítását követően nem tartozik felelősséggel a Címzett által végzett adatkezelésért.

7. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Az érintettet a tiltakozáshoz való jog abban az esetben illeti meg, ha az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontjában foglalt jogalap biztosítja. Az adatkezelés jogalapjára vonatkozó információt az adott adatkezelésre vonatkozó egyedi adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Amennyiben az adatkezelés jogalapja nem a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja, úgy az érintettet a tiltakozáshoz való jog nem illeti meg. Az ilyen esetben előterjesztett kérelmet az Adatkezelő nem teljesíti.

Amennyiben az érintett jogszerűen gyakorolta a tiltakozáshoz való jogát, úgy az adatkezelő az érintett személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő minden esetben egyedileg vizsgálja meg az érintett által előterjesztett kérelmet és azt, hogy az adatkezelés folytatása indokolt-e vagy a személyes adatok törlésére van szükség.

8. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést az érintett hozzájárulása alapján végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve különleges adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerint], úgy az érintett jogosult arra, hogy bármikor korlátozás nélkül visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az érintett nem vitathatja a hozzájárulás visszavonása előtt az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait, kivéve akkor, ha az adatkezelés jogszerűségét más jogalappal biztosítja és azt az érintett részére alá is támasztja.

9. Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog

Az érintett a jogainak megsértése esetén vagy az Adatkezelő bármely döntésével szemben panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelyet az alábbi elérhetőségek bármelyikén előterjeszthet:

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím:

1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon:

(+36-1) 391-1400 / +36 (30) 683-5969 / +36 (30) 549-6838

Telefax: 

(+36-1) 391-1410 

E-mail: 

ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Honlap:

www.naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Javasoljuk azonban, hogy amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor elsősorban az Adatkezelő  adatvédelmi tisztviselőjénél terjesszen elő kérelmet az adatvedelem [KUKAC] mav-start.hu e-mail címen.