Általános információk a MÁV-START Zrt. által végzett adatkezelésekről

A jelen tájékoztató célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a MÁV-START Zrt., mint vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző adatkezelő által végzett adatkezelésekről, az adatkezelő személyéről és pontos elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb szabályokról és az adatvédelemmel összefüggő alapfogalmakról.

Amennyiben a MÁV-START Zrt. által végzett valamely konkrét adatkezelés tekintetében szeretne tájékoztatást kapni, úgy tekintse meg az Adatkezelési tájékoztatók menüpontot, amelyet ide kattintva is elérhet.

Amennyiben az Önt, mint érintettet megillető jogokról és a joggyakorlás módjáról, menetéről szeretne tájékozódni, úgy kérjük, tekintse meg az Érintetti jogok és azok gyakorlása (tájékoztató) menüpontot, amelyet ide kattintva is elérhet, ahol egyben megtalálja a joggyakorlást elősegítő formanyomtatványokat is. 

Az Adatkezelő személye és elérhetősége
 

Név:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 

1091 Budapest. Üllői út 131.

Levelezési cím:

1091 Budapest. Üllői út 131.

Cégjegyzékszám: 

01-10-045551

Adószám: 

13834492-2-44

E-mail:

eszrevetel [KUKAC] mav-start.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 

E-mail: adatvedelem [KUKAC] mav-start.hu

Postai cím: 1091 Budapest. Üllői út 131. – a borítékon kérjük megjelölni a következőket: „Adatvédelmi tisztviselő részére”.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb fogalmak
 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, így pl. az érintett neve, személyazonosító adatai (születési adatok, anyja neve, személyazonosító okmányok száma), kapcsolattartási adatok (név, telefonszám), utazási kedvezményre jogosító igazolványon szereplő adatok, bankszámla adatok, az érintett hang- és képmása stb.

Adatkezelő: az a – jellemzően, de nem kizárólagosan – jogi személy (pl. a MÁV-START Zrt.), amely az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntéseket meghozza, így pl. meghatározza az adatkezelés célját és eszközeit, a kezelt adatok körét, dönt az adatkezelés időtartamáról, biztosítja az érintetti jogokat, az adatkezelés kockázataira tekintettel meghatározza az adatbiztonsági követelményeket stb.

Adatfeldolgozó: az a személy, aki az adatkezelő (a MÁV-START Zrt.) nevében és érdekében, valamint kizárólagos utasításai szerint végez adatkezelést, amely során az adatkezelésre vonatkozó önálló döntéseket nem hozhat, így pl. informatikai szolgáltatások nyújtása során végzett adattárolás, rendszerezés, törlés stb.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok és belső szabályozók
 

Az alábbiakban a MÁV-START Zrt. által végzett adatkezelésekre vonatkozó legfontosabb jogszabályok kerülnek megjelölésre, illetve a jogszabály elnevezésére történő kattintással elérheti a jogszabály hatályos szövegét is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogszabályok megjelölése nem teljes körű!

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR);

2. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

3. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Szsztv.).

A MÁV-START Zrt. az alábbi belső szabályozót alkalmazza az általa végzett adatkezelések során:

4. Az Adatvédelmi Szabályzatról szóló 30/2022 (V. 04. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás;

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei
 

A MÁV-START Zrt. által végzett adatkezelések tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelkezik felügyeleti jogkörrel, amelyhez az érintett panasszal fordulhat az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím:

1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: 

(+36-1) 391-1400 / +36 (30) 683-5969 / +36 (30) 549-6838

Telefax: 

(+36-1) 391-1410 

E-mail: 

ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Honlap:

www.naih.hu

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Adatvédelmi szabályzat1.09 MB2022.05.10.