Adatkezelési tájékoztató a MÁV-START Zrt. hírlevélküldésével összefüggésben végzett adatkezelésről

1. Az adatkezelő megnevezése

Név:  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-10-045551
Adószám:  13834492-2-44
E-mail:  marketing [KUKAC] mav-start.hu
a továbbiakban: Adatkezelő.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

E-mail: adatvedelem [KUKAC] mav-start.hu

Postai cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. – a borítékon kérjük megjelölni a következőket: „Adatvédelmi tisztviselő részére”.

2. Adatfeldolgozó megnevezése

Név:  MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045838
Adószám:  14130179-2-44
E-mail: helpdesk [KUKAC] mav-szk.hu
a továbbiakban: Adatkezelő.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az Adatfeldolgozó teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére, amely magába foglalja a MÁV-START Zrt. honlapjának (www.mavcsoport.hu/mav-start) üzemeltetését, az ahhoz szükséges tárhelyszolgáltatást, a honlap fejlesztését és a honlapra regisztrált felhasználók, illetve a hírlevélre feliratkozott érintettek személyes adatainak tárolását.

3. Az érintett személye

Valamennyi természetes személy, aki a www.mavcsoport.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) található regisztrációs felületen regisztrál (felhasználói fiókot hoz létre) annak érdekében, hogy az Adatkezelő a részére az általa megjelölt tartalmú hírleveleket küldjön (a továbbiakban: érintett).

4. Az adatkezelésre vonatkozó információk

4.1. Az adatkezelés rövid leírása

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az Adatkezelő honlapján történő regisztrációval felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hozzon létre és ez által az érintett feliratkozzon az Adatkezelő hírlevelére. A felhasználói fiók létrehozására azért van szükség, mivel az érintettnek lehetősége van kiválasztani, hogy milyen témakörben, illetve témakörökben kéri az Adatkezelőtől a hírlevél küldését. Az Adatkezelő az alábbi témakörökben biztosítja az érintett részére a hírlevelek küldését:

 • Hírek, akciók, aktuális utazási ajánlatok,
 • Kerékpárosoknak szóló információk,
 • Csoportos utazási ajánlatok, valamint
 • az Adatkezelő által a személyszállítási szolgáltatás céljából igénybe vett 91 különböző vasúti vonallal összefüggő, a vasúti vonalon történő utazást érintő aktuális hírekről, korlátozásokról stb. szóló tájékoztatás.

4.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon történő regisztráció abból a célból, hogy az Adatkezelő elektronikus hírleveleket küldjön a felhasználó részére a felhasználó által kiválasztott 4.1. pontban megjelölt témakörben.

4.3. A kezelt személyes adatok köre és az egyes adatok kezelésének célja

A honlapon történő regisztrációhoz szükséges – kötelezően megadandó – személyes adatok köre:

A kezelt személyes adat

A személyes adat kezelésének célja

Felhasználónév

az érintett honlapra történő belépéséhez szükséges adat

E-mail cím

Jelszó

A honlapon történő regisztráció során opcionálisan – nem kötelezően – megadható személyes adatok köre:

A kezelt személyes adat

A személyes adat kezelésének célja

az érintett vezetékneve

az érintett részére névre szóló hírlevél küldése az érintett által megadott vezetéknév és/vagy keresztnév alapján

az érintett keresztneve

A hírlevél küldésekkel összefüggésben kezelt személyes adatok köre:

A kezelt személyes adat

A személyes adat kezelésének célja

az érintett e-mail címe

az érintett részére történő hírlevél küldése az érintett által választott témakörben

az érintett által beállított hírlevél témakörök

4.4. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását a regisztráció során a hozzájáruló nyilatkozat megadására szolgáló jelölőnégyzetbe történő kattintást követően elhelyezett „pipa” segítségével, valamint a regisztráció véglegesítésével, az „új fiók létrehozása” gombra történő kattintással adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja, amelyet a hírlevélről történő leiratkozással tehet meg. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

4.5. Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevél küldésről való lejelentkezéséig, illetve a felhasználói fiók törléséig.

4.6. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő az adatkezelést elektronikusan végzi.

4.7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A MÁV-START Zrt. Marketing és Utastájékoztatás szervezetében marketingkommunikációval foglalkozó munkavállalói.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 • Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:
   
 1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy a honlap az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön;
 2. amellyel biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el a honlapot, annak funkcióit és az adatokat;
 3. amellyel gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról.
   
 • Az Adatkezelő betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 7. pontban meghatározott adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ezen jogszabályok betartását az Adatkezelő az Adatfeldolgozótól is elvárja a GDPR 28. cikk (3) bekezdés alapján közöttük létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján.
 • Az Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatállományokat az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (az adat bizalmassága).

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6.1.  A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő mindaddig megtagadhatja a kérelem teljesítését, amíg kétséget kizáróan nem tudja azonosítani Önt.

6.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett a felhasználói fiókjában bármikor leiratkozhat a teljes hírlevélről vagy az egyes témakörökről, ezáltal visszavonva az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Mindemellett az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikére írt levelében is visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem küld több hírlevelet az érintett részére. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Mindemellett az érintett az Adatkezelő részére írt levelében kérheti a felhasználói profiljának törlését is, amelyet az Adatkezelő a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás visszavonásának tekint, így az érintett felhasználói profilját törli.

6.3. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az érintett kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

6.4. Az adatok módosítása, helyesbítése és kiegészítése

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.5. A személyes adatok törléséhez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt értesíti. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

6.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti, hogy a személyes adatain végzett Adatkezelést korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa az érintett által megjelölt személyes adatokat. Ebben az esetben az érintett köteles megjelölni az Adatkezelő azonosításához szükséges adatokat, valamint azt, hogy milyen fórumon kéri az adatok továbbítását.

6.8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségek egyikén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400 / +36 (30) 683-5969 / +36 (30) 549-6838
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet az érintett közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelővel szemben, amely kérelmet az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz kell benyújtania. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem [KUKAC] mav-start.hu elérhetőségen teheti meg.

7. Releváns jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).
MÁV-START ZRT.
Adatkezelő