Szerződéskötésekhez kapcsolódó általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a szerződéskötés során képviseletre és aláírására jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve  a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatainak kezeléséről

1. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a szerződéskötési eljárás során képviseletre és aláírásra jogosult (természetes, meghatalmazott, vagy cégjegyzésre jogosult) személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatait kezeli a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése érdekében.

2. Adatkezelő

Név:                             MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                      1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Cégjegyzékszám:           01-10-045551

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                      13834492-2-44

E-mail:                         informacio [KUKAC] mav-start.hu

3. Adatfeldolgozó

Szolgáltatási szerződés alapján: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                    1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-10-045838

A bejegyző bíróság megnevezése:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   14130179-2-44

E-mail:                        helpdesk [KUKAC] mav-szk.hu

Az Adatfeldolgozó a 4. pont szerint kezelt adatokat a 6. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű – a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését magában foglaló – informatikai, továbbá ügyviteli és dokumentációs szolgáltatást nyújt.  

4. A kezelt adatok köre és jogalapja

Személy megnevezése

Személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

természetes személy szerződő fél

név,

azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő), kapcsolattartási adatok (állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),

számlázáshoz szükséges adatok (adóazonosító jele, bankszámlaszám),

aláírás

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése)

a Társasággal szerződő fél képviseletében eljáró, a szerződés aláírására jogosult személy

név,

aláírási címpéldányon (vagy aláírásmintán), vagy meghatalmazáson található, azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő, beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),

aláírás

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

a Társasággal szerződő fél által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy

név,

azonosításhoz szükséges adatok (beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím)

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

a Társaság képviseletében eljáró, szerződés aláírására jogosult személy (munkavállaló)

név, aláírási címpéldányon (vagy aláírásmintán), vagy meghatalmazáson található,

azonosításhoz szükséges adatok (anyja neve, születési hely és idő, beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),

aláírás

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), továbbá az Mt. 10. § (1) bekezdése

a Társaság által teljesítésigazolóként, kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevő vagy közreműködő személy (munkavállaló)

név,

azonosításhoz szükséges adatok (beosztás),

kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím)

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), továbbá az Mt. 10. § (1) bekezdése

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A 4. pontban rögzített személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő szerződéskötési eljárásának lebonyolítása, valamint a szerződés teljesítése során eljáró munkavállalói ismerhetik meg.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés irattári tételenként eltérő őrzési dátummal valósul meg a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény, valamint az az alapján kiadott, a Társaság mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatáról szóló utasításában foglaltak szerint. Visszterhes szerződések esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2)-(3) bekezdés szerint 8 év az adatok megőrzésének kötelező időtartama.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő szándéka – az 1. pontban leírtak szerint – nem kifejezetten az Ön személyes adatainak kezelésére irányul (kizárólag a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódóan, járulékosan kezeli az Ön adatait, tehát nem gyűjti, nem tartja nyilván és nem kezeli azokat külön adatbázisban), hanem a szerződéses állományának, jogviszonyainak kezelésére és nyilvántartására, így a 7. pontban felsorolt jogainak érvényesítése során, az Ön igényeinek hatékony, gyors kiszolgálása érdekében kérjük annak megjelölését, hogy

 • mely szerződéses fél (név, székhely) érdekében járt el az Adatkezelővel való szerződéskötés, valamint annak teljesítése során, és/vagy

 • milyen időpontban (időszak megjelölésével) megkötött szerződéshez kapcsolódik jogérvényesítése.

   

  7.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

  Ön a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

  Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

   

  7.2. Hozzáféréshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

  A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

  •          adatkezelés célja, jogalapja

  •          az érintett személyes adatok kategóriái,

  •          az adatkezelés időtartama,

  •          arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,

  •          az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,

  •          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

  Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

   

  7.3. Az adatok módosítása (helyesbítése), törlése

  Ön a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  Ön a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

  Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

  Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

   

  7.4.  Az adatok korlátozása

  Ön a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

  •          vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);

  •          az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;

  •          az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,

  •          valamint ha azt Ön kéri.

  Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

   

  7.5. Tiltakozáshoz való jog[2]

  Ön a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), mely esetben az Adatkezelő adatait nem kezeli tovább és azokat törli.

  8. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

 • Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

  1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) a biztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően működjön vagy működjenek;
  2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
  3. valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;
 • továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 10. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

9Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az Adatkezelő az első pontban megjelölt elérhetőségen áll rendelkezésre.

Ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az adatvedelem [KUKAC] mav-start.hu címre írhat.

10. Releváns jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

   

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Szerződéskötésekhez kapcsolódó általános adatkezelési tájékoztató707.2 KB2020.12.02.