Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60, Fővárosi Cégbíróság Cg. 01-10-042272, adószám: 10856417-2-44, bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank 10201006-50080399), mint megrendelő vagy vevő (a továbbiakban: Megrendelő) és
a szállító vagy eladó
(a továbbiakban: Szállító, együtt: Felek) közötti, általános forgalmi adó nélkül számított 500.000 HUF-t el nem érő ellenértékű szállítási szerződések és/vagy adásvételi szerződések általános szerződési feltételeit tartalmazza.
1.2. Az Egyedi Szerződéses Megállapodás (vagy Szerződés) létrejöttének folyamata:
Az Egyedi Szerződéses Megállapodást a Felek következő, időben egymás után keletkező dokumentumai alkotják:
a) a Megrendelő által kiadott, a beszerzés tárgyát és részletes feltételeit meghatározó ajánlatkérése
b) a Szállítónak az ajánlatkérésre tett ajánlata
c) az ajánlatnak a Megrendelő beszerzéseit kezelő informatikai rendszere (BASWARE rendszer) által kiállított megrendeléssel történő elfogadása (Megrendelés)
1.3. Szállító kizárólag a BASWARE - rendszerből származó Megrendelés alapján jogosult, illetve köteles teljesíteni.
1.4. Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Szállító az ajánlatának megadásakor elfogad.
1.5. A Szállító a Megrendelés feltételeivel kapcsolatos véleményeltérését a Megrendelő Megrendelésének kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban jelezheti, ennek hiányában a Felek e feltételeket Szállító által elfogadottnak tekintik
1.6. A Megrendelés feltételeitől való, a Szállító által kezdeményezett eltérés kizárólag (ideértve a Szállító üzleti feltételeit is) akkor kötelező a Megrendelőre, ha ezt az eltérést a Megrendelő írásban visszaigazolta.
1.7. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
1.8. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Szerződéses Megállapodás azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.
1.9. Az ÁSZF-ben használt fogalmak az Egyedi Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint értelmezendők.
1.10. Az Egyedi Szerződéses Megállapodás minimális tartalma:
2
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
a) az áru megnevezése és mennyisége
b) az ellenszolgáltatás mértéke
c) a szállítás helye és időpontja
2. A szerződés tárgya
2.1. Szállítási szerződés esetén Megrendelő megrendeli, a Szállító leszállítja az Egyedi Szerződéses Megállapodásban részletesen specifikált termékeket (Áru).
2.2. Adásvételi szerződés esetén a Szállító az Egyedi Szerződéses Megállapodásban hivatkozott dolog tulajdonát a Megrendelőre átruházza és a dolgot a Megrendelő birtokába bocsátja, a Megrendelő pedig a vételárat megfizeti, és a dolgot átveszi. A szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket az adásvételre is megfelelően alkalmazni kell.
2.3. A Megrendelő a teljesítés során átadott Árun kizárólagos tulajdonjogot, vagy korlátlan felhasználási jogot szerez. Megrendelő az egyedileg fejlesztett, illetőleg készített szellemi alkotásokon korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, és a kapcsolódó vagyoni jogok is teljes körűen megilletik. Ennek megfelelően a Megrendelő maga, vagy harmadik személy igénybevétele útján a Szállító hozzájárulása nélkül jogosult különösen a szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes körű, vagy részleges átruházására. Egyedi fejlesztésű szellemi alkotások esetén a Szállító a forráskódot a teljesítése részeként átadja a Megrendelőnek.
3. A szállítás, teljesítés módja
3.1. A szerződést az Egyedi Szerződéses Megállapodásban , ha ebben nincs külön ilyen rendelkezés, az ajánlatban és a Megrendelő általi elfogadásában rögzített feltételekkel kell teljesíteni.
3.2. A Szállító az Egyedi Szerződéses Megállapodásban megadott helyszínen köteles teljesíteni, kizárólag nyitvatartási időpontban. Előzetes egyeztetés hiányában Megrendelő nyitvatartási időn kívül nem köteles az árut átvenni. Megrendelő raktári nyitva tartásról a Szállító az alábbi internet címen tájékozódhat: http://www.mav.hu/mav/beszerzes.php
3.3. A teljesítési helyre történő szállítás költségeit a Szállító viseli.
3.4. Szállító köteles gondoskodni az Áru jellegének megfelelő, annak sérülésmentes szállítását és tartós tárolását biztosító csomagolásról.
3.5. Szállító kötelezettsége, hogy az alábbi felsorolt követelményekről Megrendelőt magyar nyelven írásban tájékoztatja:
 a termék neve, rendeltetése, a gyártó vagy forgalmazó neve,
 a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülmények,
 az Áru felhasználásánál szükséges esetleges elővigyázatossági előírások (ha van ilyen), a felhasználásra vonatkozó engedély száma.
 fényképes magyar nyelvű műszaki és használati útmutató (ahol az értelmezhető, illetőleg ha az Áru vagy felhasználása összetett)
 a jótállás időtartama.
3
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
4. Átadás-átvétel, teljesítés igazolás, ellenőrzés
4.1. A mennyiségi és minőségi átvétel a Megrendelő arra meghatalmazott képviselőinek részvételével történik. Az Áru mennyiségi és/vagy minőségi ellenőrzését a Megrendelő a szállítást/beérkezést követően lehetőség szerint azonnal elvégzi. Az átvétel nem zárja ki a szerződésszegésből eredő későbbi igényérvényesítés jogát.
4.2. A minőségi átvétel keretében a Megrendelő megvizsgálja azt, hogy a Szállító által átadott Áru alkalmas-e a kijelölt célra és felhasználásra, valamint megfelel-e az Egyedi Szerződéses Megállapodásban meghatározott feltételeknek, jellemzőknek.
4.3. A Megrendelő az átvételkor nem észlelhető, a felhasználás során jelentkező egyéb hibákról annak észlelésekor haladéktalanul írásbeli értesítést küld a Szállító részére. A Szállító köteles a megrendelő panaszait kivizsgálni és a kifogásokra írásos választ adni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a minőségi kifogás alapos, a Megrendelő választása szerint érvényesítheti szavatossági jogait:
4.3.1. kijavítást vagy kicserélést kérhet, a kötbér érvényesítésével egyidejűleg, vagy
4.3.2. árleszállítást kérhet, vagy
4.3.3. a hibás teljesítési kötbért érvényesíti, illetőleg
4.3.4. a hibás Áru tekintetében a szerződéstől elállhat.
A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését.
4.4. A minőségi átvételt a Megrendelő később is elvégezheti. Ebben az esetben a hiba észlelése után haladéktalanul értesítenie kell a Szállítót a leszállított termékekkel kapcsolatban felmerülő esetleges hibákról, hiányosságokról
4.5. Amennyiben a szerződés tárgya sorozattermékek szállítása, vagy fajta és mennyiség szerinti szállítás, a hibás teljesítés miatti igénybejelentésre egy szállítmányból vett és különböző rakatokból kiemelt mintavétel alapján megállapított hibát a teljes mennyiségre arányosan ismeri el a Szállító.
4.6. Az Áru visszaszállítása a Felek megállapodása alapján történik. A visszaszállítás költsége azt a felet terheli, akinek a hibás teljesítés miatti felelőssége megállapítható.
4.7. Az átvételt a Megrendelő képviselője a szállítólevélen aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
4.8. A szállítólevél a Megrendelő által megrendelt Áru minőségi és mennyiségi azonosítását jelenti. A szállítólevél a pénzügyi- (BASWARE) teljesítésigazolás kiadásának alapja.
4.9. Az Áru tulajdonjoga és az ezzel kapcsolatos kárveszély az átvétel helyén és az átadás-átvételi bizonylat (szállítólevél) kiállításának időpontjában száll át a Megrendelőre.
4.10. Az átvevő nyilatkozata az átvétel elismerését igazolja, de nem minősül a Megrendelő részéről jogról való lemondásról szóló nyilatkozatnak.
4
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
5. Az ár és a fizetési feltételek:
5.1. Az ár egyéb kikötés hiányában tartalmazza az Áru nettó árát, a teljesítési helyre való szállítás, rakodás, csomagolás, szerelés, üzembe helyezés, biztosítás és minden egyéb kapcsolódó díjat és költséget.
5.2. A Szállító az árjegyzékében, ill. az ajánlatában szereplő nettó ajánlati árat nem módosíthatja, kivéve ha az ajánlati kötöttség időtartamát magában az árjegyzékben, illetve az ajánlatban külön meghatározta.
5.3. A számlázás alapja a leszállított, a Megrendelő által szállítólevélen átvett termék.
5.4. Számla elfogadásának feltételei
5.4.1. A számlán kötelező feltüntetni Megrendelés számát, a Basware rendelési számo(ka)t. A számlán lévő tételeknek meg kell egyezniük a teljesítésigazoláson/szállítólevélen szereplő tételekkel, valamint magyar nyelven is kötelező feltüntetni a termékek nevét. A Szállítólevélen kötelező feltüntetni a számla szerinti tételek értékét is.
5.4.2. A teljesítést igazoló dokumentum: mely egyben a számla kötelező melléklete is, a Megrendelő által a szállítólevél alapján kiadott, BASWARE-ből előállított teljesítésigazolás.
5.4.3. Az itt felsorolt követelmények hiánya a számla visszaküldését vonja maga után.
5.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. (Áfa tv. 55.§)
5.6. A számla fizetésének esedékessége a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30. naptári nap. A fizetés módja átutalás.
5.7. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
5.8. A 4.3.2. pontban meghatározott, a hibás teljesítés miatti árleszállítás esetén a Szállító köteles számlát helyesbítő okiratot kiállítani és a Megrendelő részére megküldeni, valamint annak kibocsátásától számított 8 napon belül az ellenérték különbözetet a Megrendelő 1. pontban meghatározott bankszámlájára visszautalni.
5.9. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a fizetés esedékességét követő, mindenkor érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult. A MÁV Zrt. előleg fizetésére nem kötelezhető, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.
5.10. Megrendelő számlázási címe:
MÁV Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Adószám: 10856417-2-44
Számla postázási cím:
Bejövő számla könyvelés szervezet
1426 Budapest, Pf.:24.
5
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
6. Szavatosság és jótállás
6.1. Szállító szavatol azért, hogy a leszállított Áru hiba és hiánymentes, valamint megfelel a vonatkozó szabványnak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezet-védelmi előírásoknak. A Szállító az Áru minőségét minőségi tanúsítvánnyal, műbizonylattal igazolja.
6.2. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az Árut minőségi vizsgálatnak vesse alá. A vizsgálatot Megrendelő erre illetékességgel rendelkező egysége is végezheti. Vizsgálat esetén a minőségi átvétel a vizsgálattal fejeződik be. Hibás Áru megállapítása esetén az ellenőrző vizsgálat költsége a Szállítót terheli.
6.3. Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező Áruk fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzési, birtoklási és használati jogát akadályozná.
6.4. Jótállás időtartama: Szállító az átadott Árura – amennyiben az Egyedi Szerződéses Megállapodás, vagy a gyártói műbizonylat eltérő feltételt nem tartalmaz - a szerződésszerű átadás-átvétel napjától számított legalább 12 hónapra teljes körű jótállást vállal. Amennyiben jogszabály a jótállásra hosszabb időszakot határoz meg, vagy a gyártó hosszabb időszakot vállal, úgy ezt kell irányadónak tekinteni.
7. Szerződésszegés, kötbér:
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan, a szerződő felek által a szerződéssel összefüggésben tanúsított magatartás (tevőleges magatartás, mulasztás), amely az Egyedi Szerződéses Megállapodásban meghatározott feltételektől, a hivatkozott vagy a teljesítéssel összefüggő jogszabályokban, szabványokban leírtaktól eltérő teljesítésben nyilvánul meg.
7.2. A szerződő felek Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték.
7.3. Ha a Szállító a várható szerződésszegésről 3 munkanappal korábban nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha a fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.
7.4. A kötbér mértéke
7.4.1. késedelem esetén: napi 0,5 %, de maximum 20%,
7.4.2. nem teljesítés esetén: 20 %,
7.4.3. hibás teljesítés esetén: 15 % (ha a Megrendelő hibás teljesítés esetén kijavítást kér, póthatáridő tűzésével a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel).
7.5. A kötbér esedékessé válik:
7.5.1. késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik vagy a póthatáridő lejár vagy a kötbér maximum elérésre kerül;
7.5.2. hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Szállítónak bejelentette;
7.5.3. meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállási szándékát a Szállítónak bejelentette.
6
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
7.6. A kötbérről terhelő levél kerül kiállításra. Egyebekben a Megrendelő a Szállítóval szemben felmerülő bármilyen pénzben kifejezhető igényét jogosult beszámítás útján érvényesíteni, melyhez a Szállító a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul.
7.7. Ha a Szállító a kikötött határidőre nem szállítja le az Árut, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Szállító szerződésszegése alapján azonnali hatállyal elállni. Szállítót ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban Megrendelő a kötbéren túlmenően jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült kárát is érvényesíteni. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy eláll a szerződéstől, vagy póthatáridőt tűz a teljesítésre.
7.8. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
8. A Szerződés megszűnése
8.1. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésével megszűnik.
8.2. A Szerződés megszűnése esetén a felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni.
8.3. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntetheti (rendkívüli felmondás), ha
 a Szállító a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel.)
 a Szállító ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
 bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
 a Szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
 a Szállító fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
 a Szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
Szállító a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt.
A jelen pont rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
8.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a jelen Szerződésben és a Ptk-ban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően – jogosult a Szerződéstől – mérlegelése szerint – részben vagy egészben elállni, ha Szállító a jelen szerződés alapján fennálló bármely, a jelen pontban nem rögzített kötelezettségét megszegi, s az a Megrendelő megítélése alapján súlyos
7
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy a Megrendelő felhívására a szerződésszegést ésszerű póthatáridő alatt nem orvosolja. A póthatáridő(k) engedélyezése nem érinti a Megrendelő az Szállító mulasztásához kapcsolódóan megillető jogait.
8.5. A Megrendelő jogosult arra, hogy a jelen pontban rögzített elállási joga helyett, az azt megalapozó körülmények bekövetkezte esetén a Szerződést felmondás útján szüntesse meg.
8.6. A Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy Megrendelő jogosult a Ptk. 381. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására, azzal, hogy köteles a Szállító ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei teljes mértékű megtérítésére, kivéve a következményi károkat és az elmaradt hasznot.
9. Bejelentési kötelezettségek, a kapcsolattartás módja a teljesítés során:
9.1. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni.
9.2. A kapcsolattartás módja kizárólag az alábbiak valamelyike:
 írásban megtett, postai úton, vagy személyes kézbesítéssel átadott és átvett nyilatkozat,
 a Felek e-mail-en, vagy telefaxon tett nyilatkozata, ha azt a másik fél e módszerek bármelyike útján visszaigazolja.
9.3. A Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követően a teljesítés jellegére tekintettel azonnal, de legkésőbb 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.
9.4. A Felek az ÁSZF és a Szerződés szerinti valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon került elküldésre az átvétel megtörténtének visszaigazolásával.
10. Szerződésmódosítás
10.1. A Szerződés módosítása csak a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges.
11. Eljárás jogvita esetén:
11.1. A szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek kötelezik magukat, hogy a per a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítják meg.
8
MÁV Zrt általános szerződéses feltételei érvényessége: 2012. március 1-től
Alkalmazási terület: 500 eFt –ot el nem érő árubeszerzések
12. Titoktartás:
12.1. A Szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, tény, adat, körülmény (továbbiakban együtt: információ), amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.
12.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
12.3. A Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a Szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, ha valamelyik fél azt megkívánja.
12.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad.
12.5. A jelen pontban rögzített kötelezettség nem vonatkozik azon adatok közzétételi kötelezettségére, amely feleket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötelezi.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha bíróság, hatóság, vagy jogszabály –ide értve az Európai Unió jogi aktusát is – kötelezettsége folytán az adatokat nyilvánossá kell tenni.
13. Az Egyedi Szerződéses Megállapodás hatálya:
Az Egyedi Szerződéses Megállapodás a Megrendelés elküldésének napján jön létre és lép hatályba és a Szerződés mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg.
14. Jogszabályok:
Az ÁSZF-ben és a Szerződésben nem rögzített kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.