A hónap dokumentuma

„Koreai íven 4 fillért jegyzett.”

Államvasúti fegyelmi eljárások az „osztályellenség stratégiai tartaléka” ellen (1949-1951)[1]

 

A Magyar Államvasutak szigorúan hierarchikus, ún. vonalas-funkcionális és törzskari szervezeti formában működött.[2] Az államvasúti alkalmazottak kötelességeit és a szolgálati viszony hatálya alatt elvárt magatartást a szolgálati rendtartás szabályozta. Amennyiben valaki szolgálati vétséget követett el, ügyét az V. fejezetben szabályozott eljárásrend szerint vizsgálták ki és bírálták el.[3]

Az elsőfokú fegyelmi bíróságok az üzletvezetőségi székhelyeken és az Igazgatóságon működtek. Fellebbezés esetén a központban, a MÁV Igazgatóságon szervezett másodfokú bíróság volt illetékes.[4] Amikor 1949-ben a MÁV központi szervezetét a minisztériumba integrálták, a fegyelmi eljárások rendjét is megújították. 1949 február-márciusától a kiemelt ügyeket a Vasúti Főosztályon felállított elsőfokú külön fegyelmi tanács és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumnál megalakított másodfokú külön fegyelmi tanács bírálta el.[5]

Első fokon az elrendelésre jogosult személy kezdeményezhetett eljárást. A vizsgálóbiztos kivizsgálta az ügyet, kihallgatta a terheltet és a tanukat, majd az iratokat megküldte a külön fegyelmi tanács elnökének, emellett pedig jelentést tett az eljárást elrendelő személynek is. A tanács abban az esetben is határozatot hozhatott, ha a megidézett terhelt nem jelent meg és védőiratot sem adott be. A fellebbezést rögtön a határozat kihirdetése után meg kellett tenni. A másodfokú külön fegyelmi tanács zárt ülést tartott és határozatát írásban közölte a terhelttel és az elrendelővel.[6] Az újonnan felállított fegyelmi fórumok tagjai első fokon viszonylagos intézményi reprezentativitást képviseltek: az elnököt a miniszter, két tagot az Igazgatóság, további kettőt a Vasutasok és Hajósok Országos Szabad Szakszervezete, valamint a Közlekedési Dolgozók Szakszervezete jelölt ki. A valójában gyorsított fegyelmi eljárásokra létrehozott fórumok jellegét azonban hívebben fejezte ki a másodfok, ahol a miniszter által kinevezett elnök és két tag a terhelt és az érdekeltek távollétében hozott határozatot.

Az új fegyelmi fórum hatáskörébe az 12870/1948. Korm. sz. rendelet 2. § (2) a–e) pontjaiban felsoroltak tartoztak. Ezek a „jelentősebb” szolgálati vétségeket ölelték fel, valamint egy új, s mint a későbbiek során bebizonyosodott, alapvető fontosságú kihágást, a demokratikus államrendre káros magatartást.[7] Utóbbinak egyébként volt már előzménye a közelmúltból. A MÁV alkalmazottakat az 1914. évi XVII. tc. 2. § szerint büntetőügyekben úgy kellett kezelni, mintha közhivatalnokok lennének, ezért vonatkozott rájuk az ideiglenes nemzeti kormány 6750/1945. M. E. sz. rendelete a közhivatalnokok munkafegyelméről. Ennek 1. §-a szerint a közhivatalnok, aki hivatali kötelességét szándékosan nem teljesíti, rosszul vagy rosszhiszeműen teljesíti, szolgálati vétséget követ el. Ha pedig szolgálatszegésével a demokratikus kormányzást hátráltatja vagy az ország népi és demokratikus újjászervezését akadályozza, akkor népellenes bűntettben bűnös. A szolgálati vétség politikaivá való átminősítése új elem volt az államvasúti fegyelmi praxisban, s a szolgálati szabályzat korábban nem tartalmazta ezt a lehetőséget. Tiltotta az alkalmazottak politikai jogainak korlátozását,[8] sőt, éppen utóbbit sorolta a fegyelmi büntetéssel sújtandó szolgálati vétségek közé.[9] Az antidemokratikus magatartást szankcionáló kormányrendeletre támaszkodó külön tanácsi ítélkezési gyakorlat ellenben teljes körű, a magánéletre is kiterjedő politikai lojalitást várt el az államvasúti alkalmazottaktól, s ez által a politikai jogokat korlátozta.

A fegyelmi eljárásrend megújításának „hivatalos” oka azonban nem politikai volt. Az államvasutak elnöke, Varga László a külön fegyelmi tanácsok bevezetéséhez fűzött magyarázatában hangsúlyozta, hogy a leggyakoribb a szolgálati vétségek rangsorában a nyereségvágyból elkövetett szolgálati vétség, illetve a forgalmi szolgálat hanyag ellátása áll az élen (a kettő együtt 70 %-ot tett ki), s ezeket kiemelten kell kezelni.[10] Joggal várnánk ezek után, hogy a külön fegyelmi tanácsok elé kerülő ügyek döntő többsége a fenti két kihágás köréből kerül ki.[11] Ezzel szemben a demokráciaellenes cselekmények miatt indított eljárások szaporodtak el. Egy részletes kimutatás a vétségek jellege alapján csoportosította az 1950-ben elbocsátott alkalmazottakat:

 

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Jelzet: Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai, FE.10228 doboz

 

Az adatok összesítése után plasztikusan látszanak az arányok a (1.) demokráciaellenes, a (2.) nyereségvágyból elkövetett és az (3.) egyéb vétségek között:

1.         128      48,3 %

2.         91        34,3 %

3.         46        17,4 %

 

Amennyiben az arányokat nyilvánvalóan torzító 36 elbocsátott Új-hatvani vasutast nem számoljuk bele a statisztikába, akkor sem csökken 40 % alá a „demokráciaellenesek” viszonyszáma.

Alább az 1950.06.01 és 1951.02.22 között demokráciaellenes magatartás miatt elbocsátott alkalmazottak névsorát mutatjuk be:[12]

 

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai

Jelzet: Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai, FE.10228 doboz

 

Amint a kimutatás megjegyzés oszlopába írt, sokszor meghökkentő vádpontokból (munkaverseny mozgalmat kampányszerűvé tette, dolgozó társaival fölényesen bánt, karrierista, demagóg, korrupt, koreai íven 4 fillért jegyzett, stb.) kiderül, a demokráciaellenesség vétsége valójában a kommunista párt normarendszerétől való eltérést takarta. A fenti listában felsorolt iktatószámú iratok többsége megtalálható a MÁV SZK Zrt. Archívum I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai (FE) fondban. Ezeknek a fegyelmi eljárásoknak a tájékozódó áttekintése is igazolja: nem csupán arról volt szó, hogy a vasutas társadalom tagjait normakövetésre kényszerítsék, hanem a normaszegők kiszorításáról és társadalmi marginalizálásáról. Ebben a kontextusban kiemelhető, hogy a gyorsított fegyelmi eljárások bizonyosan sokkal szélesebb réteget érintettek és nagyobb társadalmi hatást gyakoroltak, mint a nagy politikai koncepciós perek, még akkor is, ha a retorzió mértéke össze nem hasonlítható.

Az elsőfokú külön fegyelmi tanács 1949. február 28-án tartotta első tárgyalását, s megszakítatlanul ellátta feladatát 1951 szeptemberéig.[13] Későbbi sorsáról bizonytalanok az információink, mert megszüntető határozatnak nem jutottunk nyomára. Amikor 1952. január 04-én (7810/247/1951 sz.) Bebrits Lajos miniszter kiadta a vasutasok új fegyelmi szabályzatát, a 18. §-ban szó esik a külön fegyelmi tanácsokról, működésük azonban szünetelt, ami a kortársakban is kérdéseket vetett fel. A fegyelmi vizsgálók 1952. január 31-i országos értekezletükön érdeklődtek a külön fegyelmi tanács jogi státuszáról. A következő választ kapták: a fegyelmi szabályzat, mint lehetőséget érvényben hagyta, hogy szükség esetén fel lehessen éleszteni őket...[14]

 

                                                                                      Matus László

 


[1]„A vasút az ország legnagyobb üzeme, de ezen túlmenően jelentősége nemzetgazdaságunk életében állandóan fokozódik. Jelentőségét külön aláhúzza az, hogy a vasút stratégiai jelentőséggel bír. A kiélezett osztályharc szakaszában az osztályellenség, amelynek gyűjtőmedencéje volt egykor a MÁV, most mint «stratégiai tartalék» meghúzza magát azért, hogy az első komolyabb konfliktusnál előlépjen és a vezető pozíciók egy részének birtokában megpróbálja megzavarni a felső vezetést. Az ellenségnek ez a viszonylag passzív magatartása megmutatkozik abban, hogy közismert fasiszták ma a «legjobban» látják el feladatukat, és mint ismeretes a vasút 3 éves tervben megnövekedett áruforgalmát még most is az őszi csúcsforgalom idején is sikerrel és zavartalanul bonyolítja le. A forgalom zavartalan lebonyolítása nem jelenti azt, hogy a vasút területén az osztályharc megszűnt.” Jelentés a Vasút Politikai Osztály eddig elvégzett munkájáról és további célkitűzéseiről. 1949. november 17. MNL M-KS-278/f 2.ö.e.
[2]. A vonalas (lineáris) forma, melyet a vasúti rangot jelölő kifejezések (felügyelő, főfelügyelő, felvigyázó stb.) jelölnek, az egyszemélyi felelősség elvének érvényesülését jelentette a vertikális tagozódás szintjein. Az igazgatónak, ill. a szolgálati helyek vezetőinek mindenhez értve kellett a vezetést gyakorolniuk. Viszont idővel differenciálódtak a műszaki funkciók és a járműüzemeltetéshez szükséges gépészmérnöki szakterületek, valamint a díjszabási és forgalomtechnikai ismeretanyagok. Kialakultak a hagyományos vasúti szolgálati ágak és az ezekből fakadó szükségszerű vezetési munkamegosztás. A vonalas-funkcionális és törzskari szervezeti formában így az egyszemélyi vezetőt a vezetés minden szintjén szakmai (funkcionális) szervek - törzskarok - támogatták. Tervezet a MÁV szervezetének 1980. évben megvalósítható átalakítására MÁV SZK Zrt. Archívum 109416/1972. AA.12786
[3] Szolgálati szabályzat a Magyar Királyi Államvasutak alkalmazottai részére (14632/1937), Budapest, 1942. MÁV SZK Zrt. Archívum UG.10001. 4. tétel.
[4] Fent hivatkozott forrás: 53., 54. és 57. §
[5] A külön fegyelmi tanácsokat a következő rendeletekkel hozták létre: 400/1949 (I.20) Közl. Min. sz. és 4800/1949 (II.3:) Közl. Min. sz. rendelet.
[6] 400/1949. Közl. M. sz. rendelet
[7] MÁV Hivatalos Lap 1948. december 23. 58. sz. (125699/1948. AI.)
[8] Szolgálati szabályzat 38. §, lásd 3. lábjegyzet.
[9] Fent idézett forrás: 45. § l) és m). Összevetésül: a másodfokú fegyelmi bíróság 1937. évi működéséről összeállított statisztika szerint másodfokon mindössze 31 ügyet tárgyaltak (1936-ban 40-et). Ezek megoszlása alapján a legnagyobb arányt, mintegy egyharmadot a nyereségvágyból elkövetett cselekmény (Szolg. Szab. 45. § (1) b.) képviselte. A népellenes vagy demokráciaellenes cselekmény ekkor nem létezett, ezzel leginkább beazonosítható a Szolgálati szabályzat 41. §. alatti állásához méltatlan magatartás. Ebben a kategóriában egy ügyet sem tárgyaltak. 45. § (d) tárgyában (Aljas vagy erkölcstelen cselekmény) két eljárás zajlott. Statisztikai adatok, 1949-1951-ig. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai, FE.10228 doboz
[10] Varga ehhez a rendelethez végrehajtási utasítást adott ki. MÁV Hivatalos lap 1949. január 22. 3. sz. (8176/1949)
[11] Varga László: Alkalmazottaink nyereségvágyból eredő és a forgalmi szolgálattal kapcsolatos szolgálati vétségei, MÁV Hivatalos lap 1949. január 22. 3. sz. (8871/1949)
[12] Anonimizáltuk azokat a személyeket, akiknél a személyi adatok védelmi ideje még nem telt le. Ltv. 24.§. (1).
[13] A MÁV Hivatalos Lap 1951 júliusáig közli a határozatait. Utolsó külön fegyelmi ügy tárgyalásának időpontja 1951. szeptember.
[14] A fegyelmi vizsgálók 1952. január 31-i országos értekezletére összegyűjtött kérdések és problémák. MÁV SZK Zrt. Archívum, I. és II. fokú fegyelmi bizottságok iratai, FE.10228 doboz.