Mozdonyhomok beszerzése

 

 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kapcsolattartási cím:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Beszerzési Szervezet

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129. szoba

Címzett:    Keviczky Réka

Telefon:    (+36-1)511-2473

Fax:           (+36-1)511-2346

E-mail:      keviczky.reka [KUKAC] mav-start.hu

              

 1. A beszerzés tárgya, mennyisége:

Mozdonyhomok beszerzése.

Az 1. sz. mellékletben felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokból Ajánlatkérő kifejezett igényének, üzemvitelének megfelelő tételeket és mennyiségeket hívja le legfeljebb a szerződéses keretösszeg erejéig.

 

 1. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

A műszaki követelményeket és a szerződés tervezetét a pályázati felhívás mellékletei tartalmazzák, amit az ajánlatkérő – az Ajánlattevőknek a fent megadott e-mail címre érkező kérésére – e-mailben küldi meg az Ajánlattevők részére. Az Ajánlattevő a hivatkozott dokumentumok kézhezvételét köteles visszaigazolni; a visszaigazolás a pályázatban való részvétel feltétele.

 

 1. A szerződés meghatározása

Adásvételi keretszerződés

Ajánlatkérő az alábbi keretösszeggel kíván szerződést kötni:

43.700.000,- Ft -50% eltérés VAGY 138.379 EUR -50% eltérés

Az Ajánlatkérő – a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a szerződésben meghatározott termékeket. A Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg 50%-át meghaladó összeg elköltésére.

 

 1. A teljesítés határideje, a szerződés időtartama

A teljesítés határidejénél kérjük a vállalt szállítási határidőt megadni, azzal azonban, hogy a teljesítési véghatáridő legfeljebb a lehívás kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap.

A szerződés időtartama: A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására.

 

 1. A teljesítés helye

Az ajánlatkérő alábbi telephelye:

Istvántelek Osztóraktár (I10) 1045 Budapest, Bécsi u. 1.

 

 1. Az ajánlatok bírálati szempontja

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján értékeli. Az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF vagy EUR pénznemben) úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden, a szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges – közvetlen és közvetett – költséget (beleértve a szállítási, rakodási, csomagolási, stb. költségeket).

A megajánlott összegen felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.

Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.

 

Részekre/termékcsoport(ok)ra történő ajánlattétel:         [] igen

                                                                                               [X] nem lehetséges.

 

Többváltozatú ajánlat:                                                        [] tehető (vagy)

                                                                                               [X] nem tehető

 

 

 1. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki:

a)      végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)      tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)      gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)     egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

e)      a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

f)       gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

g)      a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

 

Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki:

h)      nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

i)        a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

j)        olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

k)      nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h), i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező jogi személy/szervezet társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni,

l)        nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné

 

Igazolás módja: az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.

 

 1. Az alkalmasságot kizáró tényezők

 

9.1  Gazdasági alkalmasság

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben összesen nem érte el a nettó 43.700.000 Ft-ot (vagy annak megfelelő értékű devizát).

 

Igazolás módja:

 • Az ajánlattevő által cégszerűen aláírt árbevételi nyilatkozat vagy
 • A megelőző három üzleti évre vonatkozó beszámoló részét képező mérleg és eredmény-kimutatás.

 

9.2  Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított hat évben (azaz megelőző 72 hónapban) összesen az alábbi referenciával:

 

Legalább nettó 43.700.000,- Ft (vagy annak megfelelő értékű deviza) értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával mozdonyhomok szállítása tárgyában.

 

 

Igazolás módja:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított hat évre (azaz 72 hónapra) vonatkozó, szerződésszerű teljesítést igazoló referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal:

 • Szerződés teljesítésének ideje (év, hó)
 • Szerződést kötő másik fél (név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe)
 • Szerződés tárgya
 • Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft). Amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem Ft, úgy ez az ajánlat bontás napján érvényes MNB árfolyammal kerül átszámításra.
 • A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

 

A referencia teljesíthető lezárt vagy folyamatban lévő, de részben már szerződésszerűen teljesített szerződésből is. A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek.

 

 1. Az ajánlattételi határidő

2015. június 11.   11.00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának címe:

Közvetlenül személyesen, postai úton, futár útján: Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129. szoba

 

 1. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)

Magyar (HU) és/vagy német.

Amennyiben az ajánlatban (a németen kívül más) idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar és/vagy német nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar és/vagy német nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.

A nem magyar, illetve német nyelven benyújtott ajánlatok magyar vagy német nyelvre történő felelős fordítását az Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni.

 

 1. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje

Az ajánlatok felbontásának helye:

MÁV-START Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129. iroda

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015. június 11.   11.00 óra

 

 1. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (email vagy fax útján) értesítést küld.

Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül eltérjen. Erre az esetre - a beszerzés tárgyának összetettségére, sokrétűségére tekintettel - az Ajánlatkérő fenntartja a jogot tárgyalási forduló tartására, amelyre legfeljebb az öt legalacsonyabb árat adó Ajánlattevőt hívja meg. A tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld értesítést.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • cégszerűen aláírt felolvasólapot,
 • a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, illetve az esetleges észrevételekkel – korrektúrával – kiegészítve. Az ajánlattevői javaslatok elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem kötelező!
 • alkalmasságot alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat,
 • valamint az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában.
 • Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy aláírási mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
 • Amennyiben az Ajánlattevő nem a megajánlott termék gyártója, úgy az Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtani az alábbi tartalommal:
 • a gyártó neve, székhelye;

 

 1. A pályázat eredménye közlésének tervezett időpontja:

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az Ajánlattevőket várhatóan 2015.07.10-én

 

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja

Tervezetten: 2015.07.27.

 1. Érvénytelen az ajánlat, ha:
 • az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a pályázati felhívásban megjelölt címtől eltérő címre vagy módon nyújtották be;
 • a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
 • a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően;
 • az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
 • a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
 • az a szolgáltatandó áru tulajdonságait, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
 • az Ajánlattevő ajánlata nem teljes körű, vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett;
 • az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
 • amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételek elfogadását kinyilvánítani;
 • az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;

Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igén érvényesítésére nem jogosultak.

 

 1. Egyéb információk
 • Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak.

 

 • Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor.

 

 • Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, valamennyi oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar és/vagy német nyelven, 1 db példányban, összetűzve kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. Amennyiben az ajánlattevő a szerződésben korrektúrával módosít, azt szerkeszthető formában (.doc vagy .docx formátumban) szintén csatolnia szükséges az elektronikus másolati példányhoz.

 

 • A csomagoláson az „Ajánlat – 7296/2015/START Mozdonyhomok” és „NEM BONTHATÓ FEL!” megjelölést is fel kell feltüntetni.

 

 • Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli.

 

 • A nem HUF pénznemben megadott adatok (pl. ajánlati ár, alkalmasság) értékelése az ajánlatok felbontásának napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik (információ: http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes).

 

 • Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés megkötését megtagadja. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) bekezdésnek alkalmazását kizárja.

 

 • Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet.

 

 

 

 • Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számítva 90 napig kötve van ajánlatához.

 

 • Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs és belső iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő késedelmes ajánlattételért. Ajánlatkérő azon dokumentumokat tekinti határidőre benyújtottnak, amelyek a kapcsolattartási pontként megjelölt irodába, illetve e-mail-címre a megjelölt határidőre megérkeznek. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.

 

 • Kérjük az ajánlattevőket, hogy pályázatukban a vállalt szállítási határidőt is megjelölni szíveskedjenek. A szállítási határidő nem minősül bírálati szempontnak, viszont megadása kötelező.

 

 • Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, esetleges módosítási javaslatait korrektúrával jelölve. Ajánlatkérő a szerződéses feltételekkel kapcsolatban véleményeltérést nem köteles elfogadni!

 

 1. A pályázati felhívás megjelenésének napja:   

2015.05.12.

 

 

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2015. május 12. kedd, 15.00

Jelentkezési / beadási határidő

2015. június 11. csütörtök, 11.00