METRA BLANSKO sebességmérő javítása

 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

 

Kapcsolattartási cím:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 129. szoba

Címzett:    Pál Csaba

Telefon:    (+36-1)511-2444

Fax:           :(+36-1)511-2346

E-mail:      pal.csaba [KUKAC] mav-start.hu

               

 1. A beszerzés tárgya, mennyisége:

METRA BLANSKO sebességmérő javítása az 1. sz. melléklet szerint.

 

Ajánlatkérő az alábbi keretösszeggel kíván szerződést kötni:

26.600,00 EUR  -50% eltérés.

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem vállal kötelezettséget a keretösszeg elköltésére, illetve nem áll fenn kártérítési kötelezettsége arra az esetre, ha a keretösszeg nem kerül kimerítésre.

 

Részajánlat tétele nem lehetséges. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy valamennyi tételre kötelező ajánlatot adni, a nem teljes körű ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja magával.

 

 1. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények

 

A szerződést is tartalmazó dokumentációt az Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek a fent megadott e-mail címre érkező kérésére –e-mailben küldi meg az Ajánlattevők részére.

 

 1. A szerződés meghatározása

Vállalkozási keretszerződés

 

 1. A teljesítés határideje, a szerződés időtartama

A szerződés időtartama: A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására.

 

A vállalt teljesítési határidőt kérjük megadni, ami nem lehet több minta Berendezés Vállalkozó általi átvételétől számított 60 (hatvan) nap

 

 1. A teljesítés helye

A munkavégzés helye: Vállalkozó telephelye

 

A teljesítés helye amennyiben a szállítást a Vállalkozó végzi, úgy a Megrendelő Dombóvári telephelye (MÁV-START Zrt. JBK Dombóvár, K91 raktár; H-7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31.). Amennyiben a szállítást a Megrendelő végzi, úgy a Vállalkozó telephelye.

 

 1. Az ajánlatok bírálati szempontja

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján értékeli. Az ellenszolgáltatás összegét (nettó EUR) úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget (kivéve a szállítási költséget). A megajánlott összegen felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.

 

A Felolvasólapon foglaltak szerint a bírálat alapját képező ellenszolgáltatás összegét az egyes tételekre megajánlott díjak összege adja ki. Ezt az értéket kérjük a Felolvasólapon feltüntetni.

 

Az ajánlatokat EUR-ban kérjük megadni! A megajánlott díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi – közvetlen és közvetett – költségét (kivéve a szállítás költségét, melyet kérünk külön megadni), így különösen munkadíjat, csomagolási költséget valamint az anyagköltséget. A vállalkozói díj a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített díj.

 

A szállítási díjra vonatkozó árajánlatot jelen felhívás 1. sz. mellékletében kérjük megadni. A szállítási díj az értékelésnek nem tárgya, de megadása kötelező. Az Ajánlatkérő az egyes megrendelésekhez tartozó szállítások vonatkozásában az aktuális igénye szerint jogosult dönteni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott szállítási költségen a szállítást Ajánlattevőtől megrendeli, vagy a szállításról maga gondoskodik.

A szállítási díj egy Lehívással érintett valamennyi Berendezésnek a Megrendelő meghatározott telephelyéről a Vállalkozó telephelyére történő szállításra illetve a javítást vagy a javítás nélkül megbontást követően a Vállalkozó telephelyéről a Megrendelő telephelyére történő visszaszállítására (oda-vissza útra) vonatkozik a Berendezések számától függetlenül.

 

Részekre termékcsoport(ok)ra/történő ajánlattétel          [] igen (vagy)

                                                                                              [X] nem lehetséges.

Többváltozatú ajánlat                                                            [] tehető (vagy)

                                                                                              [X] nem tehető

 1. Kizáró okok

Nem tehet érvényes ajánlatot, aki:

a)      végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)      tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)      gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)     egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

e)      a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

f)       gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

g)      a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés  101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki:

h)      nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

i)        a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

j)        olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

k)      nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Igazolás módja:

Cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozat.

Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

 

 1. Az alkalmasságot kizáró tényezők

 

9.1 Gazdasági alkalmasság

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazolni kell:

 

a) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás tárgyévét megelőző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, és amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;

Minimum követelmény: a benyújtott nyilatkozat alapján Ajánlattevő teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző kettő lezárt üzleti évben összesen el kell, hogy érje a nettó 26.600,00 EUR-t.

Ha ajánlattevő a fenti árbevételt nem tudja teljesíteni, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 15.000,00 EUR-t.

 

Az igazolás módja:

Ajánlattevőknek csatolniuk kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt nyilatkozatukat a pályázati felhívás közzétételét megelőző kettő lezár üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről.

 

9.2 Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) összesen az alábbi referenciával:

 

Összesen legalább 6.000,00 EUR értékű referenciával vasúti járművekben alkalmazott METRA BLANSKO sebességmérők javítása tárgyában.

 

Igazolás módja:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt az ajánlatkérés megküldésétől visszafelé számított megelőző három évre (azaz 36 hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal:

 • Szerződés teljesítésének ideje (év, hó)
 • A teljesítés helye
 • Szerződést kötő másik fél (név; cím; kontaktszemély neve, elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe)
 • Szerződés tárgya
 • Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
 • A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

 

A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek.

 

 1. Az ajánlattételi határidő

2015.05.27.  11.00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának címe (közvetlenül személyesen, postai úton, futár útján)

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 129. szoba

 

 1. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)

Magyar (HU) vagy angol

 

Amennyiben az ajánlatban –az angolt kivéve-idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni.

 

 1. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje

Az ajánlatok felbontásának helye:

MÁV-START Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 129. iroda

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2015.05.27.  11.00 óra

 1. Az elbírálás szempontja:

 

                        [x]legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,

                        []legalacsonyabb összegű tételszintű egységár,

[]legalacsonyabb összegű Ajánlatkérő által meghatározott termékcsoportonként (részajánlatonként) legalacsonyabb egységár,

                                   [] összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás.

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás tartására (első forduló), melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (email vagy fax útján) értesítést küld.

Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül eltérjen. Erre az esetre - a beszerzés tárgyának összetettségére, sokrétűségére tekintettel - az Ajánlatkérő fenntartja a jogot második tárgyalási forduló tartására, amelyre legfeljebb az öt legalacsonyabb árat adó Ajánlattevőt hívja meg. A tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld értesítést.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött felolvasólapot,
 • a cégadatokkal kitöltött – egyebekben változatlan szövegtartalmú – szerződéstervezetet,
 • alkalmasságot alátámasztó igazolásokat,
 • valamint az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok vonatkozásában.
 • Fentieken túl csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányát. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. Külföldi ajánlattevő esetén ajánlatkérő elfogadja a cégkivonattal egy tekintet alá eső, az adott ország cégnyilvántartásból lekért igazolást, mely a főbb cégadatok mellet tartalmazza a cég képviseletére jogosultakat is.

 

 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az Ajánlattevőket várhatóan 2015.06.15.

 

 

 1. Érvénytelen az ajánlat, ha:
 • az ajánlattételi határidőn túl érkezik illetve a pályázati felhívásban megjelölt címtől eltérő címre vagy módon nyújtották be;
 • a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
 • a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően;
 • az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
 • a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
 • az a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
 • Ha az ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, kitöltött felolvasólapot eredetiben
 • az Ajánlattevő ajánlata nem teljes körű vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett;
 • az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
 • ha a jelen ajánlati felhívásban részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel szemben
 • a hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után
 • a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy hiánypótlás határidőn túl érkezett
 • amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos nyilatkozatát becsatolni
 • az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;

-

-

 

Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igén érvényesítésére nem jogosultak.

 

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja

Tervezetten: 2015.06.30.

 

 1. Egyéb információk

 

 • Jelen beszerzés során alternatív ajánlat tételre nincs mód.
 • Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor.
 • Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, valamennyi oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 2 db papír példányban összetűzve (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani.
 • Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az Ajánlattevő nevének, székhelyének.
 • Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
 • Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.
 • A csomagoláson a „22952/2015/START METRA BLANSKO sebességmérő javítása” és „NEM BONTHATÓ FEL!” megjelölést is fel kell feltüntetni.
 • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van ajánlatához
 • Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési igényétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa továbbá, hogy a szerződés megkötését megtagadja. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását kizárja.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.

 • Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs és belső iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő késedelmes ajánlattételért. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.
 • Az egyenértékűség kapcsán az Ajánlattevő által megajánlott alkatrészek mindegyikének anyagában, funkcionalitásában, fizikai paramétereiben, beépíthetőségében, körvonalaiban, működési elvében, reá vonatkozó szabványok, irányelvek, deklarációk tekintetében megegyezzen a vontató járműbe épített gyári vagy gyártói alkatrésszel, ill. együtt tudjon működni a jármű más alkatrészeivel, berendezéseivel

 

Az ajánlathoz csatolni kell a szerződéses feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, vagy esetlegesen módosító javaslatokkal ellátott szerződéstervezetet. Ajánlatkérő részéről a módosító javaslatok elfogadása nem kötelező.

 

 1. Az ajánlatkérés megküldésének napja           

2015.05.12.

II. FELOLVASÓLAP

 

Ajánlattevő neve:                             ………………………………………….

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):             …………………………………………….

Telefon: ……………                        Telefax: ………….              E-mail: ………………………

Ellenszolgáltatás nettó összege : ………………. EUR

(tételárak összértéke)

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által „22952/2015/START METRA BLANSKO sebességmérő javítása tárgyban jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem.

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

 

 

 

III.

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott, ……………….…….,mint a(z) ………………………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá:

 

a.              végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b.             tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c.              gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d.             egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

e.              a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

f.              gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

g.             a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

h.             nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

i.        a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

j.        olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

k.       nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

 

Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által 22952/2014/START METRA BLANSKO sebességmérő javítása tárgyban jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem.

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

 

 

 

IV.

Árbevételre vonatkozó nyilatkozat

 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) …....………(cégnév) ............... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „METRA BLANSKO sebességmérő javítása” tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlat részeként kijelentem (9.1. ponthoz kapcsolódóan), hogy a ...................................... (cégnév) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző kettő üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele az alábbiak szerint alakult:

 

 

Lezárt üzleti év megadása

teljes nettó árbevétel

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

 

 

………..……………….

(cégszerű aláírás)      

Megrendelő cég

MÁV-START Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2015. május 12. kedd, 08.00

Jelentkezési / beadási határidő

2015. május 27. szerda, 11.00