Adatkezelési tájékoztató MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. ügyfélszolgálat utaspanaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tevékenységéről.

Az adatkezelés célja: utaspanaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat kezeléshez az érintett teljeskörű tájékoztatásán alapuló hozzájárulása.

Az adatkezelésre jogosult: MÁV-START Zrt.

Elérhetőségek:

 

Az adatfeldolgozásra jogosult: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére történő törlésig, de legalább az utas-panaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyek lezárása elleni panasztételi-fellebbezési határidő elmúltáig, vagy panasztétel-fellebbezés esetén a jogerős döntés érintettek tudomására jutásáig, de legfeljebb a polgári jogi igények általános elévüléséig (5 év).

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek: az utas-panaszokkal, észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel, speciális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos ügyek intézésében résztvevő MÁV-START Zrt. munkavállalók.

Az ügyfél jogai

Az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A törlés az érintett folyamatban levő ügy érdemi elintézését lehetetlenné teheti.

 

Jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Telefonszám: +36-1/391-1400
  • Telefaxszám: +36-1/391-1410
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefonos ügyintézés: +36-1/391-1400
  • E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Az ügyfél a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.