Tulajdonosi hozzájárulások

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk 2018. január 1-től fokozatosan átáll a tulajdonosi hozzájárulás kiadás, kérelmeinek elektronikus befogadására.

A tulajdonosi hozzájárulás kérelmeket elektronikus úton kérjük benyújtani: hozzajarulas [KUKAC] mav.hu 

A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához az alábbi dokumentumok benyújtás feltétlenül szükséges. Ezek hiányában a kérelem hiánypótlásra kerül vagy elutasításra.

A/Kérelem (a tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás kérelemre indul).

A kérelem tartalmi elemei: a kérelmező tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló szöveges kérelme, amely magába foglalja a tervezett beruházás, építési stb. munka rövid ismertetését, és jellegének meghatározása (közszolgáltatás vagy egyéb). A tervezett létesítmény szöveges leírása, a létesítményhez kapcsolódó ingatlanhasználat tervezett időtartamának megadása.

 

B/Az „Adatbekérő” formanyomtatvány

A kérelemhez csatolni kell a MÁV Zrt. honlapjáról letöltött, a kérelmező által kitöltött minden oldalon szignált, utolsó oldalán cégszerűen aláírt példányát, valamint a kitöltött formanyomtatvány elektronikus Excel formátumú példányát.

A nyomtatvány elérhető: LINK

C/Műszaki Dokumentáció

A beruházás a MÁV Zrt. tulajdonában, vagy a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlant/ingatlanokat érintő részére vonatkozó műszaki tervdokumentáció munkarészei digitálisan PDF, illetve a grafikus munkarészek EOV rendszerben "*.dwg", vagy "*.dxf", formátumban, mely tartalmazza az adott szakterület engedélyezési eljárásáról szóló jogszabályában előírt terveket (szöveges és grafikus munkarészek is). A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság jóváhagyó pecsétjét tartalmazó helyszínrajzot és műszaki leírás borítóját szkennelten. Nem szükséges a szkennelt helyszínrajz és műszaki leírás borítója, ha azok papír alapon beadásra kerültek.

 

D/Elhelyezési helyszínrajz

A MÁV terület érintettségét bemutató, a tervdokumentációban foglalt vezeték nyomvonalát és annak védő vagy használati sávját, az elfoglalt terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát, a vasúti vágánytengelyt, szelvényszámokat, érintett vasúti épületeket, építményeket, eszközöket, közműveket ábrázoló adott méretarányban A4 vagy A3 méretben készített helyszínrajz címlappal ellátva.

E/Eljárási jogosultságára vonatkozó nyilatkozat

Megbízásból történő munkavégzés, kérelem benyújtás esetén a beruházó részéről kiadott megbízás vagy meghatalmazás. Amennyiben a beruházó és a kérelmező között egyéb megbízott(ak) is van(nak), a kérelmező megbízásának / meghatalmazásának mindenképp a beruházótól levezethetőnek kell lennie.

 

F/Ügyintézési díj:

A MÁV Zrt. belső utasítása rendelkezik az ingatlanrendezéssel kapcsolatos tevékenységek, így a tulajdonosi/vagyonkezelői nyilatkozatok kiadásának díjkötelességéről, mely alapján az ügyintézési díj 85 000 forint + Áfa összegben került meghatározásra.

 

A  díjat a MÁV Zrt. Unicredit 10918001-00000002-22790202 számlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni. A közlemény rovatban be kell írni, hogy ingatlanrendezés címén milyen ügyben és melyik ingatlanra vagy ingatlanokra (létesítendő eszköz megnevezése, település, hrsz, ha van MÁV iktatószám, pl.: Vízvezeték, Mintafalva, 010 hrsz, 1111/2016/MAV) vonatkozóan fizetik be az összeget. A banki igazolás másolatát a kérelemhez, vagy a hiánypótlási felhívásra küldött levélhez szükséges csatolni.

G/Nyilatkozatok:

A tulajdonosi, illetve vagyonkezelői hozzájárulás kiadásához szükséges a következő nyilatkozatok benyújtása:

1./Tervezői nyilatkozat

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervező nyilatkozaton felül, nyilatkozat arról, hogy a tervdokumentációban szereplő ingatlanhatárok megegyeznek az ingatlan-nyilvántartásbeli határokkal.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a műszaki leírás és helyszínrajz vasútüzemeltetői pecséttel ellátott példánya, tervezői nyilatkozatot arról, hogy a megküldött dokumentáció mindenben megegyezik az üzemeltetési engedély megkérésekor benyújtott dokumentációval. A megadott nyilatkozatnak az elkészített terv számát, megnevezését, készítési dátumait tartalmaznia kell.

2./Átláthatósági nyilatkozat

A beruházó és a létesítendő eszköz tulajdonosának, vagy várományosi tulajdonosának nyilatkozata(i), miszerint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény11. § (10) és (11) bekezdéseiben rögzített feltételeknek megfelelnek, így a jogszabály szerint átlátható szervezetnek minősülnek.

3./MÁV ingatlanon lévő út érintettsége esetén közútkezelői hozzájárulás, illetve annak hiányában MÁV Zrt. üzemeltetői hozzájárulás

MÁV ingatlanon lévő út érintettsége esetében, amennyiben az útnak a kezelője a helyi önkormányzat vagy a Magyar Közút az keresztezéséhez az út kezelőjének hozzájárulását be kell nyújtani. Amennyiben az út kezelője a MÁV Zrt., a kiadásra kerülő vasútüzemeltetői hozzájárulás kiadáskor az illetékes MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságtól kérni kell az út keresztezésére vonatkozó műszaki előírások megadását.

4./Termelői elektromos vezeték elhelyezése esetén MEKH közcélúvá nyilvánításról szóló határozata

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott termelői vezeték elhelyezését forgalomképtelen nemzeti vagyonon csak abban az esetben lehet engedélyezni, ha a vezetéket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közcélúvá nyilvánítja, illetve a megépítője részére vezetékjog alapítható.

5./NIF Zrt. vasútfejlesztési beruházásban létrejövő vasúti szolgáltatással összefüggő eszköz létesítése esetén tervjóváhagyás

A NIF Zrt. vasútfejlesztési beruházásban létrejövő vasúti szolgáltatással összefüggő eszköz létesítése esetén MÁV Zrt. által történő engedélyezéséhez az Infrastruktúra fejlesztési igazgatóság Döntés előkészítési osztály tervjóváhagyása szükséges.

6./Vasúti egyezetési jegyzőkönyvek, ha a tervdokumentáció nem tartalmazza

A MÁV Zrt. tervegyeztetésben részt vett szervezeteinek nyilatkozatai, jegyzőkönyvei.

7./Vasútfejlesztői nyilatkozat:

„ Kiadja: MÁV Zrt. Infrastruktúra fejlesztési igazgatóság Döntés előkészítési osztály (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)

A 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról 1.sz. mellékleteiben felsorolt regionális és egyéb vasúti pályák vonatkozásában ha a vasútfejlesztési nyilatkozatot a Pályavasúti Területi Igazgatóság által kiadott üzemeltetői nyilatkozat tartalmazza, külön vasútfejlesztői nyilatkozat bekérése ezen esetben nem szükséges.

A fejlesztői nyilatkozat kiadásához szükséges dokumentumok listája az alábbi linkre kattintva érhető el.”

8./Vasútüzemeltetői hozzájárulás:

Kiadja: területileg illetékes MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósága, illetve amennyiben annak kiadására a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósága nem jogosult, abban az esetben az illetékes MÁV Zrt. szervezet.

Területi Igazgatóság Cím Telefon E-mail Fax
Debrecen 4024 Debrecen, Piac u. 18. +36-1-513-1102 db.palyavasut [KUKAC] mav.hu +36-1-513-1675
Miskolc 3530 Miskolc, Szemere 26. +36-46-340-080 ms.palyavasut [KUKAC] mav.hu +36-1-514-5101
Pécs 7623 Pécs, Szabadság út 39. +36-1-515-1101 ps.palyavasut [KUKAC] mav.hu +36-1-515-1544
Szeged 6701 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30. 
Postafiók: 425
+36-62-542-910 sg.palyavasut [KUKAC] mav.hu +36-62-542-911
Szombathely 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2. +36-1-517-1630 sm.palyavasut [KUKAC] mav.hu +36-1-517-1005
Budapest 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3 +36-1-511-1107 bp.palyavasut [KUKAC] mav.hu +36-1-511-1807
 
A tulajdonosi hozzájárulások kiadásának határideje a hiánytalan dokumentációtól számított 30 nap.