MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

1. Ajánlatkérő neve, címe:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

Kapcsolattartási cím:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Címzett: Támis Norbert

Telefon: + 36 (1) 511-1922

Fax: + 36 (1) 511-1982

E-mail: tamis.norbert [KUKAC] mav-start.hu

 

2. A beszerzés tárgya

A MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése, amely az alábbi fotózási típusok alapján történik:

· Esemény fotók (sajtótájékoztatók, rendezvények, televíziós forgatás pályaudvaron interjú közben, stb.)

· Fotók a pénztárakról (egyetemi pénztár, nemzetközi pénztár, belföldi pénztár, MÁV-START Menetjegyiroda)

· Életképek (fotó menetközben a pályáról, jegyvizsgáló munka közben, pénztáros munka közben, peronkapus jegyellenőrzés, fel- és leszálló utasok, kerékpárszállító kocsik, étkezőkocsik, mozgássérült liftműködés közben, dohányzókocsik)

· Fotók a pályaudvarokról (elsősorban a fejpályaudvarokról, Ferihegy megálló, vidéki állomások)

· Reklámfotózás (tárgyról, személyről, eseményről, stb.)

A pályázat tartalma:

Árajánlatadás amennyiben Budapesten történik a fotózás: Ft + áfa / nap

amennyiben 50 km-es távolságon belül: Ft + áfa / nap

amennyiben 50 – 150 km-es távolság esetén: Ft + áfa / nap

amennyiben 150 – 250 km-es távolság esetén: Ft + áfa / nap

amennyiben 250 feletti km távolság esetén: Ft + áfa / nap

Árajánlatadás reklámfotózásra Ft + áfa/nap

3. A szerződés meghatározása

Szolgáltatási keretszerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

A teljesítés végső határideje: 2009. december 31.

5. A teljesítés helye

Magyarország

6. Az ajánlatok bírálati szempontja

Az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott szempontok szerint.

7. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

Igazolás módja:

Az a)-e) pontok tekintetében az igazolás módja:

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.)

Az f)-g) pontok tekintetében az igazolás módja:

az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.

8. Az alkalmasságot kizáró tényezők

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki:

- ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok alapján a mérleg szerinti eredménye a 2005, 2006, 2007-es pénzügyi évek bármelyikében negatív;

- ha az ajánlattevő nem rendelkezik: a 2007-2008. években összesen legalább 5 db, eseményfotózás, tárgyfotózás, reklámfotózás tárgyú tevékenységet érintő megbízással (referenciával);

Az igazolás módja

Ajánlattevőre vonatkozóan az alábbi adatokat és tényeket kell csatolni a pályázathoz:

- számviteli jogszabályok szerinti beszámolót egyszerű másolatban a 2005, 2006, 2007-es pénzügyi évekre vonatkozóan;

- eseményfotózás, reklámfotózás, vagy tárgyi fotózás tárgyban befejezett szolgáltatásainak ismertetését a 2007-2008. évekre vonatkozóan referencialista formájában, minimálisan az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje,

- a szerződés tárgyának részletes bemutatása,

- a szerződést kötő másik fél (név, cím, kontaktszemély, telefon, e-mail elérhetőség) megnevezése,

- 1 db fotósorozat minden referencia vonatkozásában

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása szakmai önéletrajz (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése) formájában.

 

9. Az ajánlattételi határidő

2009. január 9. 12:30 óra

 

10. Az ajánlat benyújtásának címe

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

11. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)

Magyar (HU)

12. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje

Az ajánlatok felbontásának helye:

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

1087 Budapest, Kerepesi út 3., I. emelet 101. tárgyaló

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2009. január 9., 12.30 óra.

 

13. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Az eljárás során Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget biztosítja, de nem biztosítja a tárgyalás lehetőségét, Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlattevő köteles az Ajánlattételi Dokumentációban található szerződéstervezetet elfogadni.

Az ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: cégszerűen aláírt felolvasólapot, a cégadatokkal kitöltött – tartalmi szövegében nem módosított – szerződéstervezetet, valamint a Pályázati Felhívásban előírt nyilatkozatokat.

Hiánypótlási határidő: 2009. január 13. 12:00 óráig

14. Az eredményhirdetés

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján) tájékoztatja az ajánlattevőket várhatóan 2009. január 14. 12.00 óráig

15. A szerződéskötés tervezett időpontja

Várhatóan 2009. január 19-ig.

16. Egyéb információk

- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet díjmentesen az ajánlattevők rendelkezésére bocsát. A Dokumentáció átvétele a pályázat leadásának feltétele. A Dokumentációt az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartási címen lehet átvenni munkanapokon 10.00 és 14.00 óra között.

- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

- Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

- Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre nincs mód.

- Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor.

- Ajánlattevő benyújtásra kerülő indikatív és kötelező érvényű ajánlatának is minden tartalommal bíró oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven, 3 db papír példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az ajánlattevő nevének, székhelyének. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon a „MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése” megjelölést is kell feltüntetni.

- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, az ellenszolgáltatás összegét (az értékelési részszempontok szerinti bontásban)

- Ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) és az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az ajánlathoz csatolni:

§ az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat

§ a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát

- A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kitöltve, szignálva az ajánlathoz csatolni kell.

- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja.

- Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van ajánlatához.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

17. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja

2009. január 5.

Meghirdetés

2009. január 5. hétfő, 10.15